artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godzinie 9.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XLIV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Gminy Kodrąb.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąbw okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni rok szkolny oraz informacja o stanie finansów podległych szkół.
 7. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za I półrocze 2022 r.
 8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego
  w 2023 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie gminy Kodrąb.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kodrąb a Gminą Masłowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kodrąb.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kodrąb na lata 2022-2024.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kodrębie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie.
 22. Sprawy różne i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie XLIV sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki