artykuł nr 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Z dniem 31 grudnia 2007r. upływa kadencja ławników.   Ustawa z dnia  27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. ) nakłada obowiązek  przeprowadzenia  przez Radę Gminy Kodrąb do końca października br. wyboru   ławników do Sądu Rejonowego w Radomsku i do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

Na podstawie art.158 §1, art.159, art.162 ustawy z dnia  27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru zgłoszenia ( Dz. U. Nr 50, poz. 370 ) informuję , co następuje :

 

Ławnikiem może zostać wybrany ten , kto:

1)         posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)         jest nieskazitelnego  charakteru,

3)         ukończył 30 lat,

4)         jest zatrudniony lub zamieszkuje  w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)         nie przekroczył 70 lat,

6)          jest zdolny, ze względu za stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)         posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

  Ławnikami nie mogą być :

1)        osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)        osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)        funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)        adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)        radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)        duchowni,

7)        żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)        funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)        radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników .

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie .

 

Kandydatów na ławników  zgłaszają :  : prezesi sądów , stowarzyszenia, organizacje  związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje  zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Kodrąb . 

 

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy  zgłaszają  związki zawodowe oraz organizacje  pracodawców.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia - druki karty  są do pobrania w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

 

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, Nr PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście .

 

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

1)      trzy  aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych ,

2)       informację z Krajowego Rejestru Karnego ,

3)       oświadczenie , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ,

4)      zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika o stanie zdrowia wystawione przez lekarza wpisanego do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne na podstawie przepisów art.229 Kodeksu pracy.

Koszty  opłat za wydanie informacji z KRK oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

            Zgłoszenia kandydatów , które nie spełniają powyższych wymogów lub wpłynęły po dniu 30 czerwca 2007r. , pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydatów nie podlega przywróceniu.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika należy składać do Urzędu Gminy (pokój Nr 22) w terminie do 30 czerwca 2007r.

 

Ławników  do Sądu  Rejonowego w Radomsku ( w ilości 1 osoba, w tym do sądu pracy  1 osoba )  i do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.( w ilości 1 osoba )  wybiera Rada Gminy Kodrąb  najpóźniej do końca października br.

 

 

 

Kodrąb , dnia 4 czerwca 2007r.                                       

 

       Przewodniczący

                                                                                       Rady Gminy Kodrąb

                                                                                  mgr inż. Marek Krężlewski