artykuł nr 6

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek leśnych poł. w Lipowczycach Nr 754,686

O G Ł O S Z E N I E O     P R Z E T A R G A C H


Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108), Wójt Gminy Kodrąb ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Lipowczyce na terenie gminy Kodrąb.

Sprzedażą objęte są nieruchomości leśne położone w obrębie geodezyjnym Lipowczyce, oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:
686 - pow. 0,35 ha , w tym lasy i grunty leśne LsVI-0,35 ha ;
754 - pow. 1,31 ha , w tym lasy i grunty leśne LsV-0,26 ha, LsVI-1,05 ha.

Przedmiotowe nieruchomości mają urządzoną Księgę Wieczystą Nr PT1R/00032702/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomości znajdują się w terenach leśnych.

Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 18.03.2010r. wynika , że działka Nr 686 , położona w Lipowczycach zawiera 0,35ha powierzchni i określona jest jako lasy i grunty leśne LsVI-0,35ha , działka Nr 754 , położona w Lipowczycach zawiera 1,31 ha , w tym lasy i grunty leśne Ls V- 0,26 ha , LsVI-1,05ha.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).
Powyższe nieruchomości są wolę od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetargi ustne nieograniczone odbędą się 21 czerwca 2010r. , o godz. 930 w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

Cena wywoławcza nieruchomości , oznaczonej Nr działki 686 wynosi 4.800,00 zł , wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .
Cena wywoławcza nieruchomości , oznaczonej Nr działki 754 wynosi 16.000,00 zł, wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

-dowodu wpłaty wadium ,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Wadium można wnieść : w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy lub w obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego . Wadium w wyżej podanej wysokości należy wnieść najpóźniej do dnia 17 czerwca 2010r.(włącznie).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.


Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .


Kodrąb, 18.05.2010r. Wójt Gminy Kodrąb

mgr Stanisław Jasiński

 

artykuł nr 7

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki Nr 404 poł. w obrębie geodezyjnym Lipowczyce.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108), Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Lipowczyce , na terenie gminy Kodrąb.

Sprzedażą objęta jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Lipowczyce, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 404 , o pow. 0,18 ha .

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 17 grudnia 2009r. o godz.900 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 16 lutego 2010r. o godz.900 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 14 kwietnia 2010r. o godz.900 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotowa nieruchomość ma Księgę Wieczystą Nr PT1R/00042792/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.
Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 17.09.2009r. wynika , że działka Nr 404 , położona w obrębie geodezyjnym Lipowczyce zawiera 0,18 ha powierzchni , oznaczona jest jako R-VI-0,18ha.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).
Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 czerwca 2010r., o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb ( pokój Nr 19 ).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.800,00 zł (netto) , wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu jest ceną netto.

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
-dowodu wpłaty wadium ,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Wadium można wnieść : w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy lub w obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego . Wadium w wyżej podanej wysokości należy wnieść najpóźniej do dnia 17 czerwca 2010r.(włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :

-oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,
- potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,
-oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,
-dokument określający zameldowanie na pobyt stały.
albo
-oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.
W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7 , art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg, z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

Kodrąb, dnia 18.05.2010r. Wójt Gminy Kodrąb

mgr Stanisław Jasiński
 

artykuł nr 8

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki zabudowanej poł. w Kodrębie Nr 310/6

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U


Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108), Wójt Gminy Kodrąb ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , położonej w obrębie Kodrąb , na terenie gminy Kodrąb.

Sprzedażą objęta jest nieruchomość zabudowana budynkiem strażnicy OSP w trakcie budowy, położona w obrębie geodezyjnym Kodrąb, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 310/6 o pow. 0,4583 ha .
Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem strażnicy OSP w trakcie budowy ( budynek zadaszony). Jest to budynek murowany , dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony , pow.zab.354,80m2, pow. użyt. 648,50m2 (w tym: 486,30m2 parter, 162,20m2 piętro , z wyłączeniem pow. klatki schodowej i korytarzy).
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą Nr PT1R/00047287/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 27 stycznia 2010r. o godz.1000 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 14 kwietnia 2010r. o godz.1100 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym.

Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach usług.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22 , tel./0-44/ 681-93-25 w. 41).

Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 czerwca 2010r. , o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kodrębie , ul. 22 Lipca 7 ( pokój Nr 19 ).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 190.000,00 zł ( netto) , wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu jest ceną netto.

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w oznaczonym terminie oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
-dowodu wpłaty wadium ,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.


Wadium można wnieść : w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy lub w obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego . Wadium w wyżej podanej wysokości należy wnieść najpóźniej do dnia 17 czerwca 2010r.(włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :
-oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta, dowodu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji rolniczych ,
- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,
-dokument określający zameldowanie na pobyt stały,
albo
-oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych w art.3 ust.7 , art.5 i art.6 w/w ustawy , z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

Kodrąb, 18.05.2010r.

Wójt Gminy Kodrąb

mgr Stanisław Jasiński
 

artykuł nr 9

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka Nr 399 poł. w Józefowie

O G Ł O S Z E N I E     O P R Z E T A R G U


Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108), Wójt Gminy Kodrąb ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Józefów na terenie gminy Kodrąb.

Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w obrębie Józefów, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 399 , o pow. 1,42 ha: w tym grunty orne R-V- 0,28ha , R-VI- 0,83 ha , lasy i grunty leśne Ls-V-0,31 ha .

Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą Nr PT1R/00031794/5 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 02.07.2007r. wynika , że działka Nr 399 , położona w Józefowie zawiera 1,42 ha powierzchni i określona jest jako grunty orne R-V- 0,28 ha , R-VI-0,83ha , lasy i grunty leśne Ls-V-0,31ha.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).
Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 25 maja 2010r. , o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 36.000,00 zł, wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
-dowodu wpłaty wadium ,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Wadium można wnieść : w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy lub w obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego . Wadium w wyżej podanej wysokości należy wnieść najpóźniej do dnia 20 maja 2010r.(włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :
-oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,
- potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,
-oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,
-dokument określający zameldowanie na pobyt stały.
albo
-oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7 , art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg, z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

Kodrąb, 20.04.2010 r.

Z up. Wójta

mgr Wioletta Marcinkowska
Sekretarz Gminy

 

artykuł nr 10

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż prawa użyt. wiecz. gr. po byłej kopalni KOSMIN w kodrębie

O G Ł O S Z E N I E O   P R Z E T A R G U


Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz § 6 i §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108), Wójt Gminy Kodrąb ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa , położonych w obrębie geodezyjnym Kodrąb oraz własność budynków i urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego gruntów do dnia 5 grudnia 2089r., stanowiących własność Skarbu Państwa , położonych w obrębie geodezyjnym Kodrąb, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 688, 689, 692/1, 692/2, 694/1, 694/2, 740/1, 740/2, 686 o pow. 18,32 ha oraz własność budynków i urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

Opis nieruchomości : zrekultywowany teren po byłej kopalni surowców mineralnych KOSMIN , na którym znajdują się budynki : administracyjno-biurowy, stołówki i szatni, przemiałowi, magazynu paliw, kuźni oraz urządzenia : linie wysokiego i niskiego napięcia, oświetlenie placu, transformator, studnia głębinowa, zbiornik wody.
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzone Księgi Wieczyste Nr 41076 , 13548, 43551 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach złóż wapieni o zasobach udokumentowanych , część kompleksu znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22 , tel./44/ 681-93-25 w. 41).

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 maja 2010r. , o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kodrębie , ul. 22 Lipca 7 ( pokój Nr 19 ).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 700.000,00 zł ( netto) , wadium wynosi 20% ceny wywoławczej .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 7.000,00 zł.

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w oznaczonym terminie oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
-dowodu wpłaty wadium ,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Wadium można wnieść : w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy lub w obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego . Wadium w wyżej podanej wysokości należy wnieść najpóźniej do dnia 7 maja 2010r.(włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :
-oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta, dowodu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji rolniczych ,
- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,
-dokument określający zameldowanie na pobyt stały,
albo
-oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych w art.3 ust.7 , art.5 i art.6 w/w ustawy , z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .


Kodrąb, 12.03.2010r.

Wójt Gminy Kodrąb
mgr Stanisław Jasiński