artykuł nr 1

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach

artykuł nr 2

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb - II etap

artykuł nr 3

Przebudowa drogi gminnej Klizin - Chaba Klizińska

artykuł nr 4

Odwiercenie studni głębinowej nr 1 ujmującej kredowy poziom wodonośny w ramach zadania pn. „Budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin”

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag, z obszaru gminy Kodrąb