artykuł nr 1

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb - II etap

artykuł nr 2

Przebudowa drogi gminnej Klizin - Chaba Klizińska

artykuł nr 3

Odwiercenie studni głębinowej nr 1 ujmującej kredowy poziom wodonośny w ramach zadania pn. „Budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin”

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag, z obszaru gminy Kodrąb

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu realizowanym pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie - etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie