artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na "Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Ludowej i Leśnej w Kodrębie"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer ogłoszenia 256384-2011; data zamieszczenia: 24.08.2011

Nazwa zadania:
 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic
Armii Ludowej i Leśnej w Kodrębie”
 
Numer sprawy: UG.271.6.2011
 
data zamieszczenia: 24.08.2011 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
 
Nazwa zamawiającego:   Gmina Kodrąb
Adres zamawiającego:   22 Lipca 7
Kod Miejscowość:     97-512 Kodrąb
Telefon:     446819325
Faks:   446819325
Adres strony internetowej: www.bip.kodrab.akcessnet.net
Adres poczty elektronicznej:   ugkodrab@op.pl
Godziny urzędowania:   7.30 - 15.30
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Ludowej i Leśnej w Kodrębie.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Ludowej i Leśnej w Kodrębie. Zakres robót obejmuje:
 
- Roboty ziemne
- Roboty instalacyjne- rurociąg grawitacyjny Φ 200 o długości montażowej   441,6 m,
- Roboty instalacyjne- przykanaliki Φ 160 o długości montażowej 33,1 m,
- Roboty geodezyjne - inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 
45231000-5   Roboty budowlane w zakresie rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych  
45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240-2   Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45243600-0   Ścianki szczelne
45233140-2   Roboty drogowe
45233142-6   Roboty w zakresie naprawy dróg  
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
 
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30.09.2012 r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
 
III.2) ZALICZKI
 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał
w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie budowy kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł netto, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz potwierdzenia, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a także na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.1.2 ppkt 1 SIWZ.
 
III.3.3) Potencjał techniczny
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić  funkcję kierownika budowy posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, a także na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt. 6.1.2 ppkt 1 SIWZ.
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą
obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe
do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że osoba ta posiada decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych i prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY.
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami
 
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 
• inne dokumenty:
 
1) oświadczenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
 
III.6) INNE DOKUMENTY
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 
2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu wymienione w Sekcji III. pkt III.4) ppkt III.4.2) niniejszego ogłoszenia.
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
III.8) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
III.8.1) Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
 
III.8.2) Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę.
 
III.8.3)  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej
lub kilku formach, przekazanych zgodnie z art. 148 Pzp.
 
III.8.4)  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi
za wady.
 
III.8.5) Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.8.6) Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
III.8.7) W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151 Pzp.
 
III.9) Wymagania dot. Gwarancji:

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
 
III.10) Wymagania stawiane wykonawcy:
 
III.10.1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
III.10.2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
III.10.3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
III.10.4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax.
oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
III.10.5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zawarte zostały we wzorze umowy - Załącznik nr 6 stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kodrab.akcessnet.net
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 
Urząd Gminy Kodrąb
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2011-09-09 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego:
 
Urząd Gminy Kodrąb
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
Pokój nr 14
 
IV.4.5) Termin związania ofertą:
 
- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc
od dnia upływu terminu składania ofert.
 
- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Wójt Gminy Kodrąb
 
Bożena Krawczyk

 

 

artykuł nr 7

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont drogi gminnej w Żencinie"

 
Kodrąb, 10.08.2011 r.
 Numer sprawy: UG.271.3.2011
 
 ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy: UG.271.3.2011,
nazwa zadania: „Remont drogi gminnej w Żencinie”
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Nazwa Firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
Adres:   ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski
Cena brutto oferty: 155 812,82 zł
Ilość punktów: 100
 
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:
 
- oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ,
wyjaśnieniach związanych z treścią SIWZ i jest zgodna z dokumentacją projektową,
-  oferta cenowa 100%.
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 19.08.
2011 r.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty, żadnej nie odrzucono.
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
1)   Nazwa Firmy:   P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
Adres: ul. Grabińska 8, 42-283 Baronów
Cena brutto oferty: 165 754,86 zł
Ilość punktów: 94,00
 
2)   Nazwa Firmy:   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
Adres: ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski
Cena brutto oferty: 155 812,82 zł
Ilość punktów: 100
 
3)   Nazwa Firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
Adres: ul. Reja 8, 97-500 Radomsko
Cena brutto oferty: 205 991,56 zł
Ilość punktów: 75,64
 
4)   Nazwa Firmy:   „DROMOST” Spółka Jawna J. Łaska, M. Łaska,
  M. Łaska - Maćkowiak
Adres:   Lipie 12 B, 97-500 Radomsko
Cena brutto oferty: 207 980,70 zł
Ilość punktów: 74,92
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Środki ochrony prawnej
 
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.).
 
Informację o rozstrzygnięciu przetargu umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.kodrab.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 
Wójt Gminy Kodrąb
 
Bożena Krawczyk

artykuł nr 8

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Remont drogi gminnej Kodrąb - Moczydła"

 
Kodrąb, 10.08.2011 r.
Numer sprawy: UG.271.2.2011
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy: UG.271.2.2011,
nazwa zadania: „Remont drogi gminnej Kodrąb – Moczydła”
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Nazwa Firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
Adres:   ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski
Cena brutto oferty: 190 694,05 zł
Ilość punktów: 100
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:
 
- oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ,
wyjaśnieniach związanych z treścią SIWZ i jest zgodna z dokumentacją projektową,
-  oferta cenowa 100%.
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 19.08.2011 r.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty, żadnej nie odrzucono.
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
1)   Nazwa Firmy: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
Adres: ul. Grabińska 8, 42-283 Baronów
Cena brutto oferty: 207 735,72 zł
Ilość punktów: 91,80
2)   Nazwa Firmy:   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
Adres:   ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski
Cena brutto oferty: 190 694,05 zł
Ilość punktów: 100,00
 
3)   Nazwa Firmy:   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
Adres:   ul. Reja 8, 97-500 Radomsko
Cena brutto oferty: 273 212,79 zł
Ilość punktów: 69,80
 
4)   Nazwa Firmy:   „DROMOST” Spółka Jawna J. Łaska, M. Łaska,
M. Łaska - Maćkowiak
Adres:   Lipie 12 B, 97-500 Radomsko
Cena brutto oferty: 271 141,20 zł
Ilość punktów: 70,33
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Środki ochrony prawnej
 
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.).
 
Informację o rozstrzygnięciu przetargu umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.kodrab.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 
Wójt Gminy Kodrąb
 
Bożena Krawczyk
 

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na "Remont budynku po byłej szkole w Lipowczycach"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
Numer ogłoszenia: 230172-2011; data zamieszczenia: 04.08.2011 r.

Nazwa zadania:
Remont budynku po byłej szkole w Lipowczycach”
 
Numer sprawy: UG.271.5.2011
 
data zamieszczenia: 04.08.2011 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
 
Nazwa zamawiającego:   Gmina Kodrąb
Adres zamawiającego:   22 Lipca 7
Kod Miejscowość:     97-512 Kodrąb
Telefon:     446819325
Faks:   446819325
Adres strony internetowej: www.bip.kodrab.akcessnet.net
Adres poczty elektronicznej:   ugkodrab@op.pl
Godziny urzędowania:   7.30 - 15.30
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 
„Remont budynku po byłej szkole w Lipowczycach”
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont budynku po byłej szkole
w Lipowczycach”. Ogólny zakres robót obejmuje:
 
- roboty remontowe dachu – wymiana pokrycia wraz z remontem więźby dachowej
i kominów,
- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana rynien i rur spustowych.
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 
45211000-9    Roboty budowlane w zakresie budynków
45262700-8    Przebudowa budynków
45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne
45261000-4   Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261900-3   Usługi napraw i konserwacji dachów
45000000-7   Roboty budowlane
45311000-0   Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
 
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 15.11.2011 r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
 
III.2) ZALICZKI
 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał
w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub remoncie więźby dachowej o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł netto, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz potwierdzenia, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a także na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.1.2 ppkt 1 SIWZ.
 
III.3.3) Potencjał techniczny
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić  funkcję kierownika budowy posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu,
z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, a także na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.1.2 ppkt 1 SIWZ.
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą
obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe
do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że osoba ta posiada decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych i prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY.
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami
 
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 
• inne dokumenty:
 
1) oświadczenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego np. w treści formularza ofertowego w pkt 3.
 
III.6) INNE DOKUMENTY
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 
2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu wymienione w Sekcji III. pkt III.4) ppkt III.4.2) niniejszego ogłoszenia.
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
III.8) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
III.8.1) Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
 
III.8.2) Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę.
 
III.8.3)  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej
lub kilku formach, przekazanych zgodnie z art. 148 Pzp.
 
III.8.4)  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady.
 
III.8.5) Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
III.8.6) Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
 
III.8.7) W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151 Pzp.
 
III.9) Wymagania dot. Gwarancji:

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
 
III.10) Wymagania stawiane wykonawcy:
 
III.10.1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
III.10.2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
III.10.3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
III.10.4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax.
oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
III.10.5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zawarte zostały we wzorze umowy - Załącznik nr 6 stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kodrab.akcessnet.net
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 
Urząd Gminy Kodrąb
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2011-08-22 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego:
 
Urząd Gminy Kodrąb
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
Pokój nr 14
 
IV.4.5) Termin związania ofertą:
 
- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc
od dnia upływu terminu składania ofert.
 
- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 
Wójt Gminy Kodrąb
 
Bożena Krawczyk
 
 
Kodrąb, dn. 04.08.2011 r.

 

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na "Remont drogi gminnej w Żencinie"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer ogłoszenia: 204570 - 2011; data zamieszczenia: 18.07.2011

Nazwa zadania:
 
Remont drogi gminnej w Żencinie”
 
Numer sprawy: UG.271.3.2011
 
data zamieszczenia: 18.07.2011 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 I. 1) NAZWA I ADRES:
 
Nazwa zamawiającego:   Gmina Kodrąb
Adres zamawiającego:   22 Lipca 7
Kod Miejscowość:     97-512 Kodrąb
Telefon:     446819325
Faks:   446819325
Adres strony internetowej: www.bip.kodrab.akcessnet.net
Adres poczty elektronicznej:   ugkodrab@op.pl
Godziny urzędowania:   7.30 - 15.30
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 
„Remont drogi gminnej w Żencinie”
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont drogi gminnej w Żencinie”. Zakres robót obejmuje:
 
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  - 1350 m,
- naprawę drogi wykonywaną mechanicznie – profilowanie  -   4050 m2,    
- uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym śr. grub. warstwy
po zagęszczeniu 10 cm -   4050 m2,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 4050 m2,
- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 12-16 mm i 5-8 mm - 4050 m2,
- uzupełnienie poboczy nawierzchnią żwirową szerokości 40 cm dwustronnie    i grubości 10 cm  - 1080 m2,
- regulację pionową studzienek zasuw wodociągowych - 11 szt.
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 
45000000-2   Roboty budowlane
45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
 
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 2 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
 
III.2) ZALICZKI
 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał
w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie i remoncie drogi każda o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł netto, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz potwierdzenia, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a także na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1 SIWZ.
 
III.3.3) Potencjał techniczny
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić  funkcję kierownika budowy posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności budowy dróg bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu,
z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, a także na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1 SIWZ.
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą
obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe
do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że osoba ta posiada decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych i prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY.
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami
 
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 
• inne dokumenty:
 
1) oświadczenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego np. w treści formularza ofertowego w pkt 3.
 
III.6) INNE DOKUMENTY
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 
2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu wymienione w Sekcji III. pkt III.4) ppkt III.4.2) niniejszego ogłoszenia.
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
III.8) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
III.8.1) Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
 
III.8.2) Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę.
 
III.8.3)  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej
lub kilku formach, przekazanych zgodnie z art. 148 Pzp.
 
III.8.4)  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi
za wady.
 
III.8.5) Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
III.8.6) Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
 
III.8.7) W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151 Pzp.
 
III.9) Wymagania dot. Gwarancji:

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
 
III.10) Wymagania stawiane wykonawcy:
 
III.10.1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
III.10.2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
III.10.3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
III.10.4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax.
oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
III.10.5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zawarte zostały we wzorze umowy - Załącznik nr 6 stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kodrab.akcessnet.net
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 
Urząd Gminy Kodrąb
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2011-08-02 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego:
 
Urząd Gminy Kodrąb
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
Pokój nr 14
 
IV.4.5) Termin związania ofertą:
 
- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc
od dnia upływu terminu składania ofert.
 
- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie