artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg wewnętrznych w Rzejowicach

341/2/2007

Kodrąb, 2007-08-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/2/2007. Nazwa zadania:  Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg wewnętrznych w Rzejowicach

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Kodrąb zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Kodrąb

ul. 22 Lipca 7

97-512 Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net

ugkodrab@op.pl

7.30 - 15.30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:    www.kodrab.akcessnet.net

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 lub za pośrednictwem poczty.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych w Rzejowicach.

Zakres robót tzw. ul. Żabiej obejmuje :

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - 570 m,

- podbudowa z kruszywa łamanego ( warstwa górna) gr. 5 cm - 2.556,34 m2,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm - 2.556,37 m2.

Zakres robót odcinka drogi ( od drogi powiatowej do Borek w kierunku lasu) obejmuje:

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - 150 m,

- podbudowa z kruszywa łamanego (warstwa górna) gr. 5 cm - 587,29 m2,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm - 587,29 m2

Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót.

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45233220 -7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

     30.06.2008 r. 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełnią wymogi określone w SIWZ

VIII. Informacja na temat wadium:

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2007-09-12 do godz. 10.00

  w siedzibie zamawiającego

 Gmina Kodrąb

ul. 22 Lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój nr 14

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-09-12, o godz. 10.15

   w siedzibie zamawiającego

 Gmina Kodrąb

ul. 22 Lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój nr - sala konferencyjna

 

                         

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-10-11

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 147640-2007 z dnia 22.08.2007 data ogłoszenia w BZP

____________________________________

 mgr Stanisław Jasiński

artykuł nr 12

Przetarg na działkę budowlaną położoną w Kodrębie

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb  na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108),  podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kodrąb, na terenie gminy Kodrąb.

 

Sprzedażą  objęta  jest   nieruchomość  ,   położona   w     obrębie   Kodrąb , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki   1112 , o pow. 0,0696 ha .

Przedmiotowa nieruchomość  ma urządzoną Księgę  Wieczystą Nr 28561, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

 

Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

 Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb  w/w nieruchomość znajduje się w terenach  zabudowy jednorodzinnej.

Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 13.04.2007r.  wynika , że  działka Nr 1112 , położona w Kodrębie  zawiera 0,0696 ha powierzchni , oznaczona jest jako  tereny  zurbanizowane niezabudowane .

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu  27 września  2007r., o godz. 900  w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb  ( pokój Nr 19 ).

 

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 6.500,00 zł , o wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym , że   minimalne postąpienie nie może  wynosić mniej niż  500,00 zł .

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu jest ceną netto.

 

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

-         dowodu wpłaty wadium ,

-         dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-         aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium  należy  wnieść   w  pieniądzu w kwocie  650,00 zł  najpóźniej  do dnia

21 września   2007r. /włącznie/ w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .

 

Osoby , o których mowa w art.2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz. U. z 2004 r Nr 6, poz.39 z późn.zm.) , zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu  terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości  nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego  oraz złożą pisemne zobowiązanie  do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.  

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg  od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

 

Osoby  biorące udział w przetargu winny  zapoznać się z przedmiotem  przetargu  przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Zastrzega się  prawo odwołania  przetargu  lub jego unieważnienia w przypadku  zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

Kodrąb, dnia  21.08.2007r.                        

artykuł nr 13

Przetarg na dostawę opału w sezonie grzewczyn 2007-2008

341/1/2007

Kodrąb, 2007-08-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/1/2007. Nazwa zadania:  Przetarg na dostawę opału w sezonie grzewczym 2007/2008

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Kodrąb zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Gminy w Kodrębie

22 Lipca 7

97-512 Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net

ugkodrab@op.pl

7.30 - 15.30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

     www.kodrab.akcessnet.net

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 lub za pośrednictwem poczty.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału w sezonie grzewczym 2007/2008 do Urzędu Gminy w Kodrębie, Gminnego Centrum Informacji w Kodrębie z/s w Dmeninie , Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach w następujących ilościach:

- węgla o parametrach nie niższych niż 27.05.06 w ilości 300 ton,

- miału o parametrach nie niższych niż 23.18.08 w ilości 25 ton.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV - 10000000-3 Węgiel, węgiel brunatny i inne produkty węglopochodne

 

           

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

sukcesywnie w sezonie grzewczym 2007/2008

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w SIWZ.

VIII. Informacja na temat wadium:

   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2007-09-05 do godz. 10.00

    w siedzibie zamawiającego

 Urząd Gminy w Kodrębie

 ul. 22 Lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój nr 14

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-09-05, o godz. 10.15

  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Kodrębie

ul. 22 Lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój nr - sala konferencyjna.

                         

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-10-04

                           

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 146200-2007 z dnia  21.08.2007 r. data ogłoszenia w BZP

____________________________________

mgr Stanisław Jasiński

Załączniki:
Załącznik 337 KB
Załącznik 222 KB
Załącznik 129 KB
SIWZ 78 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie przetargu na działkę rolno-leśną

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z póź.zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207,poz.2108) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lipowczyce  na terenie gminy Kodrąb.

 

 Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w obrębie Lipowczyce, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki  816 , o pow. 2,63 ha: w tym grunty orne R-VI- 0,07ha , łąki trwałe Ł-VI-2,01ha , lasy i grunty leśne  Ls-V-0,48ha, rowy –W-0,07 ha.

Gmina Kodrąb jest właścicielem w/w działki na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Nr G.III.7224-4/5460/91 z dnia 25.06.1991r..  Przedmiotowa nieruchomość nie  ma urządzonej Księgi Wieczystej  .

 

 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r. 

Z wypisu z rejestru gruntów   , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 05.04.2007r. wynika , że  działka Nr 816  , położona w Lipowczycach zawiera 2,63ha powierzchni i określona jest  jako grunty orne R-VI- 0,07 ha , łąki trwałe Ł-VI-2,01ha , lasy i grunty leśne  Ls-V-0,48 ha, rowy –W - 0,07 ha.

 

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 16 lipca   2007r. , o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 11.000,00 zł , o wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym ,  że   minimalne postąpienie nie może  wynosić mniej niż    300,00 zł .

 

Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r.  Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .

 

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

-         dowodu wpłaty wadium ,

-         dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-         aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium   należy  wnieść gotówką w kwocie    1.100,00 zł     najpóźniej  do dnia 10 lipca 2007r. w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .

Osoby , o których mowa w art.2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz.U. z 2004 r Nr 6, poz.39 z późn.zm.) , zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :

-         oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,

-          potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,

-         oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,

-         dokument określający  zameldowanie na pobyt stały.

albo

-         oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

 

 W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7 ,  art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg, z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

 Kodrąb, 13.06.2007r. 

artykuł nr 15

Ogłoszenie przetargu na działkę budowlaną

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb  na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108),  podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kodrąb, na terenie gminy Kodrąb.

 

Sprzedażą  objęta  jest   nieruchomość  ,   położona   w     obrębie   Kodrąb , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki   1112 , o pow. 0,0696 ha .

Przedmiotowa nieruchomość  ma urządzoną Księgę  Wieczystą Nr 28561, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

 

Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

 Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb  w/w nieruchomość znajduje się w terenach  zabudowy jednorodzinnej.

Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 13.04.2007r.  wynika , że  działka Nr 1112 , położona w Kodrębie  zawiera 0,0696 ha powierzchni , oznaczona jest jako  tereny  zurbanizowane niezabudowane .

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu  16 lipca   2007r., o godz. 900  w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb  ( pokój Nr 19 ).

 

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 6.500,00 zł , o wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym , że   minimalne postąpienie nie może  wynosić mniej niż  200,00 zł .

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu jest ceną netto.

 

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

-         dowodu wpłaty wadium ,

-         dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-         aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium  należy  wnieść   w  pieniądzu w kwocie  650,00 zł  najpóźniej  do dnia

10 lipca   2007r. /włącznie/ w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .

 

Osoby , o których mowa w art.2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz. U. z 2004 r Nr 6, poz.39 z późn.zm.) , zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu  terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości  nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego  oraz złożą pisemne zobowiązanie  do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.  

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg  od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

 

Osoby  biorące udział w przetargu winny  zapoznać się z przedmiotem  przetargu  przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Zastrzega się  prawo odwołania  przetargu  lub jego unieważnienia w przypadku  zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

Kodrąb, dnia  13.06.2007r.