artykuł nr 1

Ogłoszenie przetargu na działę budowlana położoną w Kodrębie o Nr 1136

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108), podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kodrąb, na terenie gminy Kodrąb.
 
Sprzedażą objęta jest nieruchomość , położona w obrębie Kodrąb , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1136 , o pow. 0,0612 ha .
 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 15 października 2007r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym .
 
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą Nr 28561, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
 
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
 Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy jednorodzinnej.
Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 26.07.2007r. wynika , że działka Nr 1136 , położona w Kodrębie zawiera 0,0612 ha powierzchni , oznaczona jest jako tereny zurbanizowane niezabudowane .
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).
Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 11 stycznia 2008r., o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb ( pokój Nr 19 ).
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.000,00 zł , o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym , że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 300,00 zł .
 
Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu jest ceną netto.
 
Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium ,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
- aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie 600,00 zł najpóźniej do dnia
04 stycznia 2008r. /włącznie/ w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .
 
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.
 
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .
 
Kodrąb, dnia 28.11.2007r.
artykuł nr 2

Ogłoszenie przetargu na działkę rolno-leśną położoną w Józefowie o Nr 399

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z póź. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Józefów na terenie gminy Kodrąb.
 
 Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w obrębie Józefów, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 399 , o pow. 1,42 ha: w tym grunty orne R-V- 0,28ha , R-VI- 0,83 ha , lasy i grunty leśne Ls-V-0,31 ha .
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 15 października 2007r. o godz.1100 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym .
 
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą Nr PT1R/00031794/5 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
 
 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 02.07.2007r. wynika , że działka Nr 399  , położona w Józefowie zawiera 1,42 ha powierzchni i określona jest jako grunty orne R-V- 0,28 ha , R-VI-0,83ha , lasy i grunty leśne Ls-V-0,31ha.
 
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).
Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
 
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 11  stycznia 2008r. , o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33.000,00 zł , o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym , że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż   600,00 zł .
 
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .
 
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium ,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
- aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Wadium należy wnieść gotówką w kwocie   3.300,00 zł najpóźniej do dnia 04 stycznia 2008r.(włącznie)  w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.
 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .
 
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :
- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,
-  potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,
- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,
- dokument określający zameldowanie na pobyt stały.
albo
- oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.
 
 W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7 , art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg, z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .
 
 Kodrąb, 28.11.2007r. 
artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

341/4/2007

Kodrąb, 2007-11-07

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

     O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/4/2007. Nazwa zadania:  Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg wewnętrznych w Rzejowicach

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

"DROMOST" Spółka Jawna J.Łaska, M.Łaska, M.Łaska-Maćkowiak, Lipie 12 B, 97-500 Radomsko

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta firmy "DROMOST" Spółka Jawna spełnia wymagania zawarte w SIWZ, nie jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena i jest to oferta o najniższej cenie.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-11-16.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:   1

Nazwa wykonawcy:   Polski Asfalt Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   50-125 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 7

Liczba pkt w kryterium cena: 20,35

Liczba pkt w kryterium (nazwa):

Łączna punktacja oferty:   20,35

 

Lp.:   2

Nazwa wykonawcy:   DROMOST Spółka Jawna J.Łaska,M.Łaska,M.Łaska-Maćkowiak

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko, Lipie 12 B

Liczba pkt w kryterium cena: 100

Liczba pkt w kryterium (nazwa):

Łączna punktacja oferty:   100

 

 

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

   3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

 

 

__________________________________

 mgr Stanisław Jasiński

 

artykuł nr 4

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

341/3/2007

Kodrąb, 2007-10-24

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/3/2007. Nazwa zadania:  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Żencinie i Zalesiu

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELWOD" U. Błońska, E. Błońska, Domaszowice 216 25-900 Kielce

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta firmy P.B.M. "ELWOD" spełnia wymagania zawarte w SIWZ, nie jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena i jest to oferta o najniższej cenie.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-11-02.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:   1

Nazwa wykonawcy:   Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb

Adres Wykonawcy:   97-512 Kodrąb ul. 22 lipca 7

Liczba pkt w kryterium cena: 50,40

Liczba pkt w kryterium (nazwa):

Łączna punktacja oferty:   50,40

 

Lp.:   2

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "JONTEX" Piotr  Jończyk

Adres Wykonawcy:   Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów

Liczba pkt w kryterium cena: 67,74

Liczba pkt w kryterium (nazwa):

Łączna punktacja oferty:   67,74

 

Lp.:   3

Nazwa wykonawcy:   PROBUD Jarosław Dąbrowski

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko ul. Soplicy 19

Liczba pkt w kryterium cena: 43,34

Liczba pkt w kryterium (nazwa):

Łączna punktacja oferty:   43,34

 

Lp.:   4

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji PIOMEL S.A.

Adres Wykonawcy:   97-300 Piotrków Tryb ul. Energetyków 4

Liczba pkt w kryterium cena: 68,97

Liczba pkt w kryterium (nazwa):

Łączna punktacja oferty:   68,97

 

Lp.:   5

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "BOLTOM" Bolesław Majczyna

Adres Wykonawcy:   97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 77

Liczba pkt w kryterium cena: 64,55

Liczba pkt w kryterium (nazwa):

Łączna punktacja oferty:   64,55

 

Lp.:   6

Nazwa wykonawcy:   Zakład Wodociągowy Jadwiga Kafar

Adres Wykonawcy:   97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 182/60

Liczba pkt w kryterium cena: 69,17

Liczba pkt w kryterium (nazwa):

Łączna punktacja oferty:   69,17

 

Lp.:  7

Nazwa wykonawcy:  Zakład Usług Wodociągowo-Hydraulicznych Ewa Cłapa

Adres Wykonawcy:   Gazomia Nowa 18 A, 97-310 Moszczenica

Liczba pkt w kryterium cena: 64,39

Liczba pkt w kryterium (nazwa):

Łączna punktacja oferty:   64,39

 

Lp.:  8

Nazwa wykonawcy:   Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe " WIKTOR" Sp. j.

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko ul. Kolejowa 8

Liczba pkt w kryterium cena: 40,05

Liczba pkt w kryterium (nazwa):

Łączna punktacja oferty:   40,05

Lp.:   9

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELWOD" U.Błońska, E.Błońska

Adres Wykonawcy:   Domaszowice 216, 25-900 Kielce

Liczba pkt w kryterium cena: 100

Liczba pkt w kryterium (nazwa):

Łączna punktacja oferty:   100

 

Lp.:   10

Nazwa wykonawcy:   PHU RAD-BUD Włodzimierz Zimoch

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko ul. Krasickiego 107

Liczba pkt w kryterium cena: 72,24

Liczba pkt w kryterium (nazwa):

Łączna punktacja oferty:   72,24

 

Lp.:   11

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:  98-200 Sieradz, ul. Mickiewicza 2

Liczba pkt w kryterium cena: 59,98

Liczba pkt w kryterium (nazwa):

Łączna punktacja oferty:   59,98

 

Lp.:   12

Nazwa wykonawcy:   "UNIVERS" Andrzej Małecki

Adres Wykonawcy:  95-200 Pabianice ul. Rzgowska 232

Liczba pkt w kryterium cena: 22,53

Liczba pkt w kryterium (nazwa):

Łączna punktacja oferty:   22,53

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.  

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

____________________________________

mgr Stanisław Jasiński

 

artykuł nr 5

Przetarg na przebudowę dróg wewnętrznych w Rzejowicach

 

 

341/4/2007

Kodrąb, 2007-10-10

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/4/2007. Nazwa zadania:  Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg wewnętrznych w Rzejowicach

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Kodrąb zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Kodrąb

ul. 22 Lipca 7

97-512 Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net

ugkodrab@op.pl

7.30 - 15.30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:   www.kodrab.akcessnet.net

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 lub za pośrednictwem poczty.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych w Rzejowicach.

Zakres robót tzw. ul. Żabiej obejmuje :

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - 570 m,

- podbudowa z kruszywa łamanego ( warstwa górna) gr. 10 cm - 2.556,34 m2,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm - 2.556,37 m2.

Zakres robót odcinka drogi ( od drogi powiatowej do Borek w kierunku lasu) obejmuje:

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - 150 m,

- podbudowa z kruszywa łamanego (warstwa górna) gr. 10 cm - 587,29 m2,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm - 587,29 m2

Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót.

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45233220 -7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:
30.06.2008 r. 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełnią wymogi określone w SIWZ
VIII. Informacja na temat wadium:
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium
Waga
Cena
100

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2007-11-06 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego
 Gmina Kodrąb
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
Pokój nr 14
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-11-06, o godz. 10.15
w siedzibie zamawiającego
 Gmina Kodrąb
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
Pokój nr - sala konferencyjna
 
 
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-12-06
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr189467 z dnia 10.10.2007 r. data ogłoszenia w BZP
____________________________________
 mgr Stanisław Jasiński