artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty

 Kodrąb , dnia 23.11.2006 r.

 

Nr sprawy 341/7/2006

 

 

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę chodnika w Woli Malowanej na potrzeby Gminy Kodrąb. Nr sprawy: 341/7/2006.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Gmina Kodrąb informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 Firma Ogólnobudowlana " FEBEX" Szczekocki Sławomir, 97-524 Kobiele Wielkie Przydatki Przybyszewskie  2A

Uzasadnienie wyboru:

 

 Oferta złożona przez Firmę Ogólnobudowlaną "FEBEX" Szczekocki Sławomir spełnia wszystkie wymagania stawiane oferentom, jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ na to zadanie. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, a właśnie firma " FEBEX" przedstawiła ofertę o najniższej cenie.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

   2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gminy Kodrąb informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". 

 

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego 

 

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

 

 

 

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w Woli Malowanej

341/7/2006

Kodrąb, 2006-10-19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika w Woli Malowanej na potrzeby Gminy Kodrąb. Nr sprawy: 341/7/2006.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2  Pzp Gmina Kodrab zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Kodrąb

22 lipca 7

97-512 Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net

ugkodrab@op.pl

7.30 - 15.30

2) Określenie trybu zamówienia:

 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.kodrab.akcessnet.net

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: odebrać osobiście u zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym .

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3935E Radomsko-Babczów w miejscowości Wola Malowana o długości 1483,00 m

Wspólny Słownik Zamówień: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

6) Termin wykonania zamówienia:

do 31.10.2007r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Posiadają uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie robót drogowych.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Niepodlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamowienia.

5. Udzielą 3 letniej gwarancji na wykonane zamówienie.

6. Udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej jednej roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem.

8) Informacja na temat wadium:

nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:

    w siedzibie zamawiającego Gmina Kodrąb

22 lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój nr 14

do dnia 2006-11-20 do godz. 10.00

  11)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kodrab.akcessnet.net

 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

   w siedzibie zamawiającego Gmina Kodrąb

22 lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój - sala konferencyjna

dnia 2006-11-20 o godz. 10.15.

                         

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-12-20

                          

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

adres strony internetowej - nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

adres strony internetowej - nie dotyczy

____________________________________

Gmina Kodrąb

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału w sezonie grzewczym 2006/2007 na potrzeby Gmina Kodrąb. Nr sprawy: 341/8/2006. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Gmina Kodrąb informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kodrębie, 97-512 Kodrąb Zakrzew 19 Uzasadnienie wyboru: Oferta Gminnej Spółdzielni " Samopomoc Chłopska" w Kodrębie to jedyna oferta, która wpłynęła do zamawiającego. Oferta ta spełnia wymagania zawarte w SIWZ, nie jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamawiający posiada środki na realizację tego zamówienia. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2006-10-26 . Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek w Gosławicach

O G Ł O S Z E N I EWójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Gosławice na terenie gminy Kodrąb. Sprzedażą objęte są niżej wymienione nieruchomości niezabudowane :Lp.Nr działkiPow.działkiw haNr KWOpisnieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości zgodnie ze studium kierunków zagosp.przestrzen.gminyMinimalne postąpienieCena wywoławczanieruchomościw zł1.2.1156/3810/1,810/20,770,344917449174nieruchomość rolna-„-tereny rolniczej przestrz. produkcyjnejtereny planowanych dolesień100,0050,002.500,001.200,00Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 02.06.2006r. wynika, że działka Nr 1156/3 zawiera 0,77 ha, w tym: grunty orne R-V-0,77 ha , działka Nr 810/1 zawiera 0,29 ha , w tym Grunty orne R-V-0,20 ha , R-VI-0,09 ha , działka Nr 810/2 zawiera 0,05 ha , w tym : Grunty orne R-IVb-0,04 ha , R-V-0,01 ha. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).Powyższe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535).Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w/w działek odbędą się w dniu 07 listopada 2006r., o godz. 11 00 w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb ( pokój Nr 19 ).Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:-dowodu wpłaty wadium ,-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,-aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.Wadium należy wnieść gotówką w wysokości 10 % ceny wywoławczej w/w nieruchomości najpóźniej do dnia 02 listopada 2006r.(włącznie) w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb . Osoby , o których mowa w art.2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz.U. z 2004 r Nr 6, poz.39) , zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu. W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wadium przepada na rzecz gminy. Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych. Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :-oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta, - potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta), -oświadczenie o powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta, albo-oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7, art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem. Zastrzega się prawo odwołania przetargów lub ich unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Kodrąb, dnia 06 października 2006r.
artykuł nr 5

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki 278/2 o pow. 0,19 ha położonej w Feliksowie

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  w obrębie  Feliksów  na terenie gminy Kodrąb.

 

Sprzedażą objęta jest   nieruchomość  niezabudowana  , położona w obrębie Feliksów  , oznaczona w ewidencji gruntów Nr działki 278/2 o pow. 0,19 ha.

 

Przedmiotowa nieruchomość nie  ma urządzonej Księgi Wieczystej.

 

Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Kodrąb w/w nieruchomość  znajduje się w terenach  rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

 Z wypisu i wyrysu , wydanego przez Starostwo  Powiatowe w Radomsku z dnia  28.06.2006r. wynika, że działka Nr 278/2 zawiera 0,19 ha, w tym: użytki rolne zabudowane B-PsIV-0,19 ha . Na przedmiotowej działce od wielu lat nie ma budynków. 

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

 

Powyższa nieruchomość  jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku  VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

 

Przetarg ustny nieograniczony    odbędzie  się w dniu 07 listopada   2006r., o godz. 9 30 w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb     ( pokój    Nr 19 ).

Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 1.000,00 zł , o wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  100,00 zł.

 

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

 

-         dowodu wpłaty wadium ,

-         dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-         aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

 

Wadium należy  wnieść gotówką w wysokości 100,00 zł  najpóźniej  do dnia  02 listopada    2006r. (włącznie)  w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .

 

Osoby , o których mowa w art.2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz. U. z 2004 r Nr 6, poz.39) , zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wadium przepada na rzecz gminy.

 

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

 

Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :

-         oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,

-          potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta),

-         oświadczenie o powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,

albo

-         oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

 

W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art. 3 ust.7, art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego  unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. 

 

 Kodrąb,  dnia  06 października      2006r.