artykuł nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KODRĘBIE

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie z siedzibą 97-512 Kodrąb, ul. Niepodległości 7, tel. 44 681 93 25 w. 43,
adres email: kontakt@gopskodrab.naszops.pl reprezentowana przez Kierownika;

2)   z inspektorem ochrony danych Pawłem Trajdosem;

3)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c RODO w celu:

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej;

- realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodku Pomocy Społecznej;

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

w związku z realizacją zadań ustawowych wynikających z przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej;

4)   w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych w pkt 3,  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru  danych.

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6) ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;

8)   podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

10)  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.