artykuł nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KODRĘBIE

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1)   Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie,

adres: Kodrąb, ul. Leśna 2 a, 97-512 Kodrąb, tel. 44 6819326 e-mail: biblioteka.kodrab@wp.pl, reprezentowana przez Kierownika.

2)   Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować przez e-mail: biblioteka.kodrab@wp.pl

3)   Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c)   przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustaw:

- o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r.

- o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r.;

- o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995r.;

4)   W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru  danych.

5)   Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6) Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8)   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.