artykuł nr 1

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH 2016-2019

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW  SĄDOWYCH 2016-2019

Informacja o naborze uzupełniającym na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. 2016.2062 tj. z późn. zm.), działając na podstawie art. 160 i  art. 168 w/w ustawy na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 listopada  2017 r. Rada Gminy Kodrąb dokona wyboru uzupełniającego ławników sądowych na lata 2016-2019: 

- do orzekania w Sądzie Okręgowym w  Piotrkowie Tryb. – 1 osoba;

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 
 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa  z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin  zgłaszania kandydatów na ławników:

Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 grudnia 2017 r.

 Wymagane dokumenty:

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5. ponadto należy dołączyć 2 zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 

Wzory dokumentów można pobrać  pokój nr 12 – /I piętro /
w Urzędzie Gminy w Kodrębie  przy  ul.  Niepodległości 7.

Wzory dokumentów:

- Karta zgłoszenia kandydata

-Lista osób zgłaszających kandydata

-Oświadczenia kandydata (postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe, władza rodzicielska)

- Zaświadczenie lekarskie

- Zaświadczenie o udzielenie informacji z KRK

 Gdzie można składać dokumenty:

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 730-1530 w pokoju nr 12, na I piętrze  oraz za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Kodrębie  ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb  (decyduje data wpływu do Urzędu).