artykuł nr 1

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY KODRĄB

z dnia 11 lutego 2016 r.

  Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Kodrąb ogłasza, że przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Kodrąb na lata 2015-2023. Organem właściwym do przyjęcia dokumentu jest Rada Gminy Kodrąb.

  Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko  Strategii Rozwoju Gminy Kodrąb na lata 2015-2023 w Urzędzie Gminy Kodrąb pok. 24  w godz. 800–1500 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Kodrąb w zakładce: strategie, plany i programy.

Istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków do treści dokumentu w formie:

a)   pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. 12, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb,

b) ustnie do protokołu,

c)   drogą elektroniczną na adres: ugkodrab@op.pl

w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz opis wniosku.

Uwagi lub wnioski złożone po ww. terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Decyduje data wpływu zgłoszonych uwag i wniosków do Urzędu Gminy w Kodrębie. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kodrąb.