artykuł nr 6

Dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 maja 2014 r.

We wniosku należy podać:
- nazwisko,
- imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego  obywatelem polskim - nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),
- adres zamieszkania.

artykuł nr 7

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb z dnia 23 kwietnia 2014 r.

artykuł nr 8

Informacja dotycząca powoływania komisji obwodowych

artykuł nr 9

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

artykuł nr 10

Zarządzenie Wójta Gminy Kodrąb