artykuł nr 1

Informacja dotycząca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

 

 

TERMIN NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO
 
Spis będzie przeprowadzony na terytorium Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Informacje będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz. 2400.

 
 METODY SPISU

 Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, bez użycia formularzy papierowych. Spis będzie re­alizowany metodą mieszaną, tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym (art. 5 ust.1 ustawy), w następującej kolejności:
 • pobranie danych z systemów informacyjnych
 • samospis internetowy, polegający na zaak­ceptowaniu lub korekcie danych pozyskanych z systemów informacyjnych; trwa w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r.  (http://www.spis.gov.pl)
 • wywiad telefoniczny przeprowadzany przez an­kietera statystycznego; trwa w dniach od 8 kwiet­nia do 30 czerwca 2011 r.
 • wywiad przeprowadzany przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem przenośnego urządzenia elektronicznego; trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

Wdniach od 1 do 11 lipca 2011r. w drodze wy­wiadów telefonicznych zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spis obejmie osoby zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach do tego spisu. Spis kontrolny przeprowadzany jest w celu sprawdze­nia kompletności spisu, poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.
 
CELE SPISU
 
 • zebranie informacji o stanie liczebnym ludności Polski oraz sytuacji demograficznej – poszczegól­nych jednostek podziału terytorialnego kraju
 • poznanie zmian zachodzących w procesach de­mograficznych i społecznych
 • zebranie informacji o liczbie i strukturze gospo­darstw domowych i rodzin (ich wielkości i skła­dzie) oraz ich warunkach mieszkaniowych
 • uzyskanie informacji społeczno-ekonomicznych, w tym o poziomie wykształcenia, aktywności ekonomicznej, dojazdach do pracy oraz źródłach utrzymania ludności
 • zbadanie zjawiska migracji ludności
 • zebranie informacji niezbędnych do porównań międzynarodowych oraz wynikających ze zobo­wiązań Polski wobec UE oraz ONZ
 
KOGO OBEJMUJE NARODOWY SPIS POWSZECHNY
 
 • osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami
 • osoby niemające miejsca zamieszkania
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwa­terowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie­będące mieszkaniami.
 
Zgodnie z ustawą o NSP 2011 w spisie należy udzielać ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
 
TAJEMNICA  STATYSTYCZNA
 
Wszystkie informacje zebrane podczas spi­su są prawnie chronione w ramach tajem­nicy statystycznej na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U., Nr 88, poz. 439, z późniejszymi zmianami).
 
Dane zebrane w spisie zostaną odpersonalizo­wane. Mogą być one wykorzystywane jedynie do opracowań, zestawień, analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatu do badań prowadzonych przez służby statystyki publicznej.
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie do innych celów niż wyżej wymienione jest zabronione.
 
W spisie powszechnym będą zebrane dane w ra­mach następujących tematów badawczych:
 
 • stan i charakterystyka demograficzna ludności
 • edukacja
 • aktywność ekonomiczna osób
 • dojazdy do pracy
 • źródła utrzymania osób
 • niepełnosprawność
 • obywatelstwo
 • migracje wewnętrzne
 • migracje zagraniczne
 • narodowość i język
 • wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego)
 • gospodarstwa domowe i rodziny
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)