artykuł nr 1

Rejestry Publiczne
Są udostępnione dla podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych wykonujących zadania publiczne w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530) w formie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.09.2005 r.
Lp.
Nazwa rejestru publicznego
Miejsce przechowywania
1
2
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr Zarządzeń Wójta
Sekretarz Gminy
3
Rejestr uchwał Rady Gminy
Stanowisko pracy ds. obsługi rady
4
Rejestr wniosków i interpelacji radnych
5
Ewidencja zezwoleń na sprzedaż
Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej
6
Ewidencja działalności gospodarczej
7
Ewidencja ludności
Stanowisko pracy ds.ewidencji ludności
8
Stały rejestr wyborców
9
Rejestr wyborców wpisanych na własny wniosek
10
Ewidencja przedpoborowych i poborowych
Stanowisko pracy ds. obrony i zarządzania kryzysowego
11
Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej
12
Ewidencja formacji obrony cywilnej
13
Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony kraju
14
Rejestr zamówień publicznych
Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
15
Rejestracji zgonów, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
16
Rejestracja urodzeń, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe
17
Rejestracja małżeństw, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe
18
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Stanowisko pracy ds. planowania, inwestycji i infrastuktury
19
Ewidencja dróg gminnych publicznych
20
Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę
21
Wykaz dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
Stanowisko pracy ds. Świadczeń Rodzinnych
22
Rejestr odbiorców wody z wodociągów wiejskich
ZGK
 
23
Dodatki mieszkaniowe
GOPS
24
Ewidencja Podatków i Opłat
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat
 
Załączniki:
Rejestr publiczny.rtf46 KB