artykuł nr 41

UCHWAŁA NR XLVIII/348/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

artykuł nr 42

UCHWAŁA NR XLVIII/347/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb na rok 2023

artykuł nr 43

UCHWAŁA NR XLVIII/346/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

artykuł nr 44

UCHWAŁA NR XLVIII/345/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kodrąb

artykuł nr 45

UCHWAŁA NR XLVIII/344/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/153/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi