artykuł nr 1

INFORMACJA USUWANIE AZBESTU

 Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2023 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 24 lutego 2023 r.

  Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

  Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąbhttp://www.bip.gminakodrab.pl
w zakładce: Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

Załączniki:
Wniosek552 KB
Wniosek19 KB
artykuł nr 2

Wystąpienie dotyczące bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest

artykuł nr 3

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, że w dniu 29 lipca 2022 r. 

o godz. 9.00 w sali konferencyjnej tut. Urzędu 

oraz o godz. 12.00 w budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie 

odbędzie się szkolenie dla mieszkańców Gminy Kodrąb 

na temat postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 

 

Zakres szkolenia będzie obejmował m.in. :

- zapoznanie z obowiązkami posiadaczy wyrobów zawierających azbest,

- przedstawienie zagrożeń związanych z użytkowaniem wyrobów zawierających azbest,

- omówienie zasad usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości,

- informację o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy Kodrąb o dofinansowanie demontażu i transportu wyrobów zawierających azbest.

artykuł nr 4

INFORMACJA

INFORMACJA

W związku z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1973 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31)

osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami mają obowiązek przedkładania Wójtowi Gminy Kodrąb informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do 31 stycznia każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Informuję również, że zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089) właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.

Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ww. podmioty przechowują ocenę łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest.

Osoby prawne, które wykorzystują wyroby zawierające azbest, zgodnie z § 10 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) mają obowiązek przedkładać w terminie do 31 stycznia corocznie informację
o wyrobach zawierających azbest Marszałkowi Województwa Łódzkiego
.