artykuł nr 31

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie obsady chowu bydła mięsnego oraz koni o 946 DJP do łącznej obsady docelowej 985,9 DJP w istniejących wolnostanowiskowych budynkach inwentarskich (na głębokiej ściółce)” zlokalizowanych na dz. o nr. ewid. 187 położonej w miejscowości Żencin

artykuł nr 32

dotyczy przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Kolonia Rzejowice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- elektroenergetyczną na działkach 233, 259, 260, 284, 285 obręb Kolonia Rzejowice, gmina Kodrąb, woj. łódzkie

artykuł nr 33

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

GPI.6220.2.2019

Kodrąb, dn. 28.01.2022 r.

OBWIESZCZENIE

 Wójta  Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3  ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji znak: GPI.6220.1.2022 z dnia 28.01.2022 r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowa obiektu inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na działce nr ewid. 537, obręb Rzejowice, gm. Kodrąb”.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb w dniach i godzinach pracy tut. urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia obwieszczenia. Ponadto, z treścią ww. decyzji można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kodrąb, data udostępnienia: 28.01.2022r.

Z up. WÓJTA

mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości dn. 28.01.2022 r. przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb oraz przesłanie sołtysowi sołectwa Rzejowice celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub miejscach zwyczajowo przyjętych w miejscu realizacji inwestycji.

artykuł nr 34

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.1.2022   Kodrąb, dn. 19.01.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Kodrąb

                                                     zawiadamia strony postępowania

że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Dmenin – etap III, gmina Kodrąb.

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 25,
w godz. 7.30 – 15.30 z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuje się, iż po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

 

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje dnia 19.01.2022 r. wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb, zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl oraz przesłane do sołtysa sołectwa Dmenin, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub miejscu zwyczajowo przyjętym w miejscu realizacji inwestycji tj. miejscowość Dmenin.

 

 

Z up. WÓJTA

mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

Otrzymują:    

1. Gmina Kodrąb

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb

3. BIP Gminy Kodrąb

4. Sołtys sołectwa Dmenin

5. a/a

artykuł nr 35

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomsko z dnia 30.12.2021