artykuł nr 36

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 13 marca 2020 r. znal: WOOŚ.420.183.2018.MGr.24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12 +959 do km 21+152 oraz obwodnicy Radomska DK42,DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK 91

artykuł nr 37

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 13 marca 2020 r. znal: WOOŚ.420.183.2018.MGr.24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12 +959 do km 21+152 oraz obwodnicy Radomska DK42,DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK 91

artykuł nr 38

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

GPI.6220.1.2021                       Kodrąb, dn. 13.01.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta  Gminy Kodrąb

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania znak: GPI.6220.1.2021 z dnia 13.01.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. studni nr 1, w m. Dmenin dz. 424, gmina Kodrąb, powiat radomszczański, województwo łódzkie o wydajności 30 m3/h.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku,  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb w godzinach pracy Urzędu 
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Dmenin
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 39

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

GPI.6220.2.2021                 Kodrąb, dn. 13.01.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta  Gminy Kodrąb

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania znak: GPI.6220.2.2021 z dnia 13.01.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. studni nr 1, w m. Dmenin dz. 403, gmina Kodrąb, powiat radomszczański, województwo łódzkie o wydajności 30 m3/h.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku,  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Dmenin
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 40

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

GPI.6220.3.2021                       Kodrąb, dn. 13.01.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta  Gminy Kodrąb

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania znak: GPI.6220.3.2021 z dnia 08.01.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,00 MW wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie działki numer ewidencyjny 279 obręb Kodrąb, Gmina Kodrąb”.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku,  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb w godzinach pracy Urzędu 
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
 4. a/a