artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

GPI.6220.2.2021  

 Kodrąb, dn. 08.04.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wójt Gminy Kodrąb, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3  ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji GPI.6220.2.2021 z dnia 08.04.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. studni nr 1, w m. Dmenin dz. nr 403, gmina Kodrąb, powiat radomszczański, województwo łódzkie o wydajności 30 m3/h.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni  w Sieradzu w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia obwieszczenia.

 

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb oraz przesłanie sołtysowi sołectwa Dmenin celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub miejscach zwyczajowo przyjętych w miejscu realizacji inwestycji tj. miejscowość Dmenin.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

GPI.6220.1.2021  

                                                                                                  Kodrąb, dn. 08.04.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wójt Gminy Kodrąb, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3  ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji GPI.6220.1.2021 z dnia 08.04.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. studni nr 1, w m. Dmenin  dz. nr 424, gmina Kodrąb, powiat radomszczański, województwo łódzkie o wydajności 30 m3/h.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni  w Sieradzu w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia obwieszczenia.

 

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb oraz przesłanie sołtysowi sołectwa Dmenin celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub miejscach zwyczajowo przyjętych w miejscu realizacji inwestycji tj. miejscowość Dmenin.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.1.2021 Kodrąb, dn. 26.03.2021 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zwanej dalej ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu zawiadomienia znak: GPI.6220.1.2021 z dnia 26.03.2021 r. informującym o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. studni nr 1, w m. Dmenin dz. 424, gmina Kodrąb, powiat radomszczański, województwo łódzkie o wydajności 30 m3/h.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pok. 25 w godzinach pracy tut. urzędu  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

 

 

           

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Dmenin
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
  4. a/a
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.2.2021 Kodrąb, dn. 26.03.2021 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zwanej dalej ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu zawiadomienia znak: GPI.6220.2.2021 z dnia 26.03.2021 r. informującym o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. studni nr 1, w m. Dmenin dz. 403, gmina Kodrąb, powiat radomszczański, województwo łódzkie o wydajności 30 m3/h.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pok. 25 w godzinach pracy tut. urzędu, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Dmenin
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
  4. a/a
artykuł nr 5

Obwieszczenie SKO w Piotrkowie Trybunalskim