artykuł nr 26

UCHWAŁA NR XVII/123/12

UCHWAŁA NR XVII/123/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 20  kwietnia 2012 roku
 
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmienionej uchwałą Nr VII/47/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 2 czerwca 2011 roku  w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2,  pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; poz. 620, Nr 123; poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  § 1.1.W uchwale Nr IV/21/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmienionej uchwałą Nr VII/47/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zmienia się § 1, który otrzymuje nowe brzmienie:
”§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do kwoty 1.900.000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Kodrąb na 2011 rok, związanego z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynków ZSzG w Kodrębie”z podziałem na poszczególne lata realizacji zadania: w 2011 roku do kwoty 700.000,00 zł,  w 2012 roku do kwoty 1.200.000,00 zł. „
  2. Zmienia się § 2, który otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 2.Pożyczka określona w § 1 zostanie spłacona w latach 2013 – 2018”.
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki