artykuł nr 11

UCHWAŁA Nr II/3/10UCHWAŁA Nr II/3/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 13 grudnia 2010r.


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb

 

Na podstawie art. 21 ust.1 w związku z art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675) oraz § 16 ust.1 pkt.1 i § 82 Statutu Gminy Kodrąb Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1.1.Rada Gminy Kodrąb powołuje Komisję Rewizyjną .
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

§ 2. W skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb wybiera się następujące osoby spośród radnych :

Panią Urszulę Kaczmarczyk
Pana Ryszarda Śliwę
Pana Leszka Opalińskiego

§ 3 . Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb wybiera się Panią Urszulę Kaczmarczyk.

§ 4. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb wybiera się Pana Ryszarda Śliwę.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki


 

artykuł nr 12

UCHWAŁA NR I/ 2 /10


UCHWAŁA NR I/ 2 /10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 02 grudnia 2010r.


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kodrąb

 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 , poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675 ) Rada Gminy Kodrąb stwierdza , co następuje:


§ 1. Rada Gminy Kodrąb dokonała wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kodrąb w głosowaniu tajnym.


2. Bezwzględną większością głosów Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Kodrąb zostali wybrani


Krężlewski Marek

Skura Iwona

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 

artykuł nr 13

UCHWAŁA NR I/ 1 /10

 UCHWAŁA NR I/ 1 /10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 02 grudnia 2010r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb

 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 , poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675) Rada Gminy Kodrąb stwierdza , co następuje:


§ 1. Rada Gminy Kodrąb dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w głosowaniu tajnym.


§ 2. Bezwzględną większością głosów Przewodniczącym Rady Gminy Kodrąb został wybrany Grzegorz Wierzbicki .


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

artykuł nr 14

UCHWAŁA NR LII/253/10

UCHWAŁA NR LII/253/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.675) w związku z art. 234, 235 oraz 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
§ 1. Wójt Gminy w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej zawierającej projekt budżetu sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i załączniki.
§ 2. Wraz z projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy przedkłada objaśnienia składające się z części opisowej obejmującej:
1)omówienie dochodów według źródeł;
2)omówienie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej;
3)omówienie zaplanowanych inwestycji ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
4)informację o kwocie długu na koniec roku budżetowego wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
§ 3. 1. Przewodniczący Rady Gminy w terminie do 18 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przesyła projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami Komisjom Rady celem zaopiniowania.
2. Komisje Rady w terminie do 5 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie uchwały budżetowej i przedstawiają je Komisji Budżetowej.
3. Komisja Budżetowa w terminie do 12 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy formułuje ostateczną opinię i przedkłada ją Wójtowi Gminy. W posiedzeniu Komisji Budżetowej, na której opiniowany jest projekt uchwały budżetowej, uczestniczą przewodniczący pozostałych Komisji Rady.
4. Każda negatywna opinia wymaga merytorycznego uzasadnienia wskazującego na stan oczekiwany. Proponowane zmiany nie mogą zwiększać deficytu budżetu.
§ 4. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetowej i po wprowadzeniu ewentualnych zmian, przedkłada Radzie Gminy, w terminie do 17 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, projekt uchwały budżetowej z uwzględnionymi wnioskami o zmianę wraz z częścią opisową w której omówieniu podlegają wprowadzone zmiany.
§ 5. Przewodniczący Rady Gminy w terminie do 21 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy ustala termin posiedzenia Rady Gminy na której będzie uchwalany budżet i powiadamia o tym terminie radnych, przesyłając im projekt uchwały budżetowej z uwzględnionymi wnioskami o zmianę wraz z częścią opisową.
§ 6. Punkt obraz sesji „Uchwalenie budżetu” przebiegać będzie według porządku:
1)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
2)odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej przy czym opinia Komisji Budżetowej przedstawia jest jako ostatnia;
3)przedstawienie zmian wprowadzonych przez Wójta do projektu uchwały budżetowej;
4)przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
5)dyskusja;
6)głosowanie.
§ 7. W sytuacji gdy określony termin o którym mowa w niniejszej uchwale przypada w dniu wolnym od pracy, terminem obowiązującym jest ostatni dzień roboczy przypadający przed tym terminem.
§ 8. Tracą moc uchwały Nr X/71/99 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 października 1999 roku w sprawie procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy Kodrąb oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informatycznych, zmieniona uchwałami Nr XIII/77/99 Rady Gminy Kodrąb z 16 grudnia 1999 roku i Nr VI/44/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 kwietnia 2003 roku.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 10. Uchwała wchodzi w życia z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb.

 

 

artykuł nr 15

UCHWAŁA NR LII/252/10

 

UCHWAŁA NR LII/252/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 10 listopada 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycia nieruchomości na własność Gminy Kodrąb od Powiatu Radomszczańskiego


Na podstawie art.7 ust.1 pkt 14 i art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 , poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje :


§ 1 . Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Kodrąb od Powiatu Radomszczańskiego nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów Nr działki 749/3, o pow. 0,0505 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Gosławice , KW PT1R/00074220/4.

§ 2 . Nieruchomość wymieniona w § 1 niniejszej uchwały jest zabudowana budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosławicach i będzie wykorzystywana na cele ochrony przeciwpożarowej oraz dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.