artykuł nr 1

UCHWAŁA NR III/13/10

 

UCHWAŁA NR III/13/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 grudnia 2010 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr L/233/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zmienionej uchwałą Nr LI/240/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/233/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 , Nr 152, poz.1020) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr L/233/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wprowadza się następującą zmianę:

1)w § 1 kwotę 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) zastępuje się kwotą 391.171,28 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złoty dwadzieścia osiem groszy) a kwotę 533.543,19 zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy złote dziewiętnaście groszy zastępuje się kwotą 742.371,91 zł (słownie: siedemset czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złoty dziewięćdziesiąt jeden groszy).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 

 


 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR III/ 12/10


UCHWAŁA NR III/ 12/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 grudnia 2010r.


w sprawie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 13 ust.1, art. 23 ust. 7a w związku z art.25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, Nr 106 , poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz.1323 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejny okres dwóch lat , niżej wymienioną nieruchomość:
1)działkę oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 166/3 o pow. 0,0166 ha , położoną w obrębie geodezyjnym Wola Malowana , stanowiącą własność Gminy Kodrąb na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 4664/92 z dnia 13.11.1992r., KW PT1R/00040799/6.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do ustalenia szczegółowych warunków dzierżawy oraz do podpisania umowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

 

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR III/11/10


UCHWAŁA NR III/11/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kodrębie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz.527, Nr 125, poz.842 ), art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§1.Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kodrębie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.Traci moc Uchwała Nr LII/248/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kodrębie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 


Załącznik
do Uchwały Nr III/11 /10
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 30 grudnia 2010r.

 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.1.Uchwała ustala tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2.Uchwała ustala szczegółowe warunki funkcjonowania grup roboczych.
3.W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na terenie gminy Kodrąb na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4.Osoby wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem.
5.Obslugę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie.

Rozdział II
Powoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego

§2.1.Członków Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje Wójt Gminy Kodrąb w drodze zarządzenia.
2.Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Kodrąb a podmiotami wchodzącymi w skład zespołu.
3.W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia;
6) organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na terenie gminy Kodrąb na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.
4.W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi oraz mogą wchodzić prokuratorzy.
5.Przewodniczący i wiceprzewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wybierany jest na pierwszym posiedzeniu zespołu wśród jego członków, w głosowaniu tajnym większością głosów.
6.Kadencja zespołu trwa dwa lata.

Rozdział III
Odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego

§3.1.Członków Zespołu Interdyscyplinarnego odwołuje Wójt Gminy Kodrąb w drodze zarządzenia.
2.Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego następuje w sytuacji:
1) zmiany miejsca zatrudnienia;
2) naruszenia zasad współpracy;
3) naruszenia zasad poufności danych uzyskanych przy realizacji zadania;
4) nierealizowania zadań zespołu;
5) 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w ciągu roku kalendarzowego;
6) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji przez członka zespołu lub też przez podmiot wchodzący w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
3.Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego następuje na podstawie:
1) uzasadnionego pisemnego wniosku minimum połowy składu zespołu;
2) pisemnej rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego;
3) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Kodrąb;
4) odwołanie następuje w wyniku tajnego głosowania członków zespołu, większością głosów.

Rozdział IV
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

§4.1.Zespół Interdyscyplinarny ma za zadanie integrowanie i koordynowanie działań członków zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
2.Zespół Interdyscyplinarny pracuje na posiedzeniach.
3.Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
4.Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zwoływane są przez przewodniczącego zespołu, z tym że pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Wójt Gminy Kodrąb.
5.Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja z terenu gminy Kodrąb jak również osoba fizyczna, za pośrednictwem przedstawiciela będącego członkiem zespołu.
6.Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego składa się do przewodniczącego zespołu.

7.Przewdoniczący Zespołu Interdyscyplinarnego analizując treść wniosku zwołuje posiedzenie zespołu, bądź właściwej grupy roboczej współpracującej z Zespołem Interdyscyplinarnym.
8.Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego bądź grupy roboczej odbywa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. W sytuacjach nagłych posiedzenie zespołu bądź grupy roboczej odbywa się w trybie natychmiastowym, w terminie 2 dni od daty wpływu wniosku.
9.Przewdoniczacy zespołu kontaktuje się z członkami zespołu telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji.
10.Miejscem spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie lub inna siedziba wskazana przez przewodniczącego zespołu.
11.Pracami zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
12.Podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego następuje:
1) ustalenie diagnozy zgłoszonego problemu;
2) ustalenie planu pomocy;
3) podział zadań;
4) ustalenie terminu wykonania zadania;
5) monitoring realizacji zadań;
6) realizacja zadań ustawowych.
13.Z każdego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego sporządzany jest protokół.
14.Decyzje podjęte przez zespół są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
15.Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań, ustalonych podczas posiedzenia zespołu, są zobowiązani do ich rzetelnego wykonywania i monitorowania w ustalonym terminie, stałej współpracy ze sprawcą i ofiarą przemocy, analizowania zadań, które wymagają zmian terminu i sposób realizacji. Termin realizacji poszczególnych zadań ustala przewodniczący zespołu z członkami tegoż zespołu. Zadanie musi być realizowane w sposób ciągły zachowaniem procesu wspierania rodziny w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku lokalnym.
16.Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązani są sporządzać w formie pisemnej opis z realizacji poszczególnych zadań według załącznika nr 1. Powyższy załącznik po okresie 6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia zespołu członkowie przekazują przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego celem przeprowadzenia monitoringu działań w ramach prac zespołu. Monitoring przeprowadzony powinien być według załącznika nr 2.

Rozdział V
Szczegółowe warunki funkcjonowania grup roboczych

§5.1.Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
2.Powołanie grupy roboczej przez Zespół Interdyscyplinarny następuje w głosowaniu jawnym na wniosek przewodniczącego lub minimum połowy członków zespołu.
3.W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:
1) jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów społecznych;
3) policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia.
4.W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5.Do zadań grup roboczych należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
6.Posiedzenia grup roboczych odbywają się w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
7. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego kontaktuje się z członkami grup roboczych telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji.
8.Miejscem spotkań grup roboczych jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie bądź inna siedziba wskazana przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
9.Podczas posiedzeń grup roboczych następuje:
1) diagnoza zgłoszonych problemów;
2) ustalenie planu pomocy
3) podział zadań
4) ustalenie terminu wykonania zadań;
5) monitoring działań;
6) realizacja zadań ustawowych.
10. Członkowie grup roboczych odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań, ustalonych podczas posiedzenia zespołu i grupy, są zobowiązani do ich rzetelnego wykonywania i monitorowania w ustalonym terminie, stałej współpracy ze sprawcą i ofiarą przemocy, analizowania zadań, które wymagają zmian terminu i sposobu realizacji. Termin realizacji poszczególnych zadań ustalony zostanie na posiedzeniu grupy lub Zespołu Interdyscyplinarnego. Zadanie musi być realizowane w sposób ciągły zachowaniem procesu wspierania rodziny w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku lokalnym.
11.Członkowie grup roboczych zobowiązani są sporządzać w formie pisemnej opis z realizacji poszczególnych zadań według załącznika nr 1. Powyższy załącznik po okresie 6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia grupy roboczej członkowie grupy przekazują przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego celem przeprowadzenia monitoringu działań w ramach prac grupy roboczej. Monitoring ten powinien być przeprowadzony według załącznika nr 2.
12.Ze spotkań grup roboczych sporządza się protokół.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§6.1.Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Za realizację zadań nie otrzymują wynagrodzenia.
2.Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których te dane dotyczą.
3.Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkowstwa w zespole bądź grupie.
4.Przed przystąpieniem do wykonywania czynności członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają przed Wójtem Gminy Kodrąb oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnianie danych osobowych lub umożliwianie do nich dostępu osobom nieuprawnionym”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Realizacja zadań podjętych przez członka zespołu interdyscyplinarnego/ grupy roboczej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


L.p.Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację zadaniaImię i nazwisko członka rodzinyPodjęte działaniaSposób przekazywania informacji podczas realizacji zadaniaTermin realizacji zadaniaZadanie wskazane do realizacji z określeniem terminuW jakim stopniu zadanie zostało zrealizowane/efekty realizacji działań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 2

Ewaluacja zadań podjętych w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej w rodzinie ………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

L.p.Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację zadaniaPodjęte działaniaTermin realizacji zadaniaUwagiDziałania długoterminowe wskazane do realizacji z określeniem terminu

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR III/10 /10


UCHWAŁA NR III/10 /10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 grudnia 2010r.


w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007r. w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 , poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz § 2 ust.2 i § 5 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800 , z 2002 Nr 14, poz. 280, z 2003r. Nr 33, poz. 280) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/21/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007r. w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się , że dla Przewodniczącego Rady Gminy polecenie wyjazdu służbowego podpisuje Wiceprzewodnicząca Pani Iwona Skura.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
 mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR III/9/10


UCHWAŁA NR III/9/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 211 , 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 , Nr 152, poz.1020) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 567.668,77 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.084.497,49 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 948.497,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2011-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet Gminy Kodrąb po zmianach wynosi :

dochody 12.324.350,37 zł
w tym:
dochody bieżące 11.331.650,37 zł
dochody majątkowe 992.700,00 zł

wydatki 13.624.003,58 zł
w tym:
wydatki bieżące 11.670.866,30 zł
wydatki majątkowe 1.953.137,28 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1.299.653,21 zł.


§ 7. Źródłem pokrycia deficytu będą:
1)przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 592.000,00 zł;
2)przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 316.481,93 zł;
3)przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 391.171,28 zł .

§ 8. Ustala się nowe limity dla:
1)zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 592.000,00 zł;
2)zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 823.431,23 zł;
3)występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 200.000,00 zł ;
4) zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 391.171,28 zł;
5)kosztów obsługi długu publicznego do kwoty 80.000,00 zł.

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przestawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wprowadza się zmiany w § 18 pkt 3 uchwały Nr XXXVII/195/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr XXXIX/209/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2010 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr XLIII/222/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr XLV/229/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr XLVIII/231/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kodrąb na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr L/235/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kodrąb na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr LI/241/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kodrąb na 2010 rok, zmieniony uchwałą Nr LII/242/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:
„3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym do kwoty 11.348.566,28 zł „.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki