artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLIV/228/10


UCHWAŁA NR XLIV/228/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 czerwca 2010r.


w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458 , z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 , poz.230) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858, z 2007r. Nr 147, poz.1033 , z 2009r. Nr 18, poz.97 , z 2010r. Nr 47, poz.278) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1.1.Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Kodrąb do ścieków odprowadzanych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych w wysokości 1,10 zł za 1m3 ścieków + obowiązujący podatek VAT.
2. Dopłata wymieniona w ust.1 obowiązywać będzie w okresie od 01 sierpnia 2010r. do 31 lipca 2011r.

§ 2. Kwotę dopłaty wynikającą z iloczynu kwoty , o której mowa w ust.1 i ilości odprowadzanych ścieków , Gmina Kodrąb przekazuje na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kodrębie w terminie do dnia 10 pierwszego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału , na podstawie wystawionej faktury i przedłożonego rozliczenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Krężlewski


 

 


 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XLIV/227/10


UCHWAŁA NR XLIV/227/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 czerwca 2010r.


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków


Na podstawie art. 7. ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, 62, poz.55, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 , z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 , z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52,poz.420, Nr 157,poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 , poz.230 ) oraz art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858 , z 2007r. Nr 147, poz.1033 , z 2009r. Nr 18, poz.97, z 2010r. Nr 47, poz. 278) Rada Gminy Kodrąb na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę obowiązującą na terenie Gminy Kodrąb za zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu jak niżej:
1) opłata za ścieki bytowe wynosi 4,80 zł netto za 1m3 + obowiązujący podatek VAT.
2. Taryfa obowiązuje w okresie od 01 sierpnia 2010r. do 31 lipca 2011r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXX/169/09 z dnia 29 czerwca 2009r.

§ 4. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb ogłosi zatwierdzoną taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 sierpnia 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Krężlewski


 

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XLIV/226/10

UCHWAŁA NR XLIV/226/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167,poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 121, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, NR 40, poz.230) oraz art. 211 , 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł 11.880,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł 80.880,00 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł 69.000,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 40.000,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy po zmianie wynosi :


dochody zł 11.937.510,07
w tym:
dochody bieżące zł 10.966.810,07
dochody majątkowe zł 970.700,00

wydatki zł 13.753.992,00
w tym:
wydatki bieżące zł 10.641.590,58
wydatki majątkowe zł 3.112.401,42

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Krężlewski

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XLV/225/10

UCHWAŁA NR XLV/225/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrębie za 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220; Dz. U. Nr 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz.1271; Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717; Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 139, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278) Rada gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2009 rok Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrębie, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

1)I. Bilans – zamykający się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie zł. 21,38
2)II. Rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie zł. 21,38
3)III Informacja dodatkowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Kodrębie
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Krężlewski


 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XLIV/224/10

UCHWAŁA NR XLIV/224/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 , Nr 40, poz.230) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 165, poz. 1316,Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 47, poz. 278) oraz art. 67 ust. 1 i 3 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89, Nr 123, poz.849, Nr 166, poz.1172, Nr 176, poz.1240, Nr 181, poz.1290, z 2008r. Nr 171, poz.1056, Nr 234, poz.1570,z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 76, poz.641, Nr 98, poz.817, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1707) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2009 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie , zgodnie z załącznikiem Nr 1:
1)I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 ;
2)II. Bilans – zamykający się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie zł 341.532,20;
3)III. Rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie zł 83.432,59;
4)IV. Informacja dodatkowa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Krężlewski