artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXVI. 156.09

UCHWAŁA NR XXVI/ 156/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 23 marca 2009r.


w sprawie zamiany gruntu położonego w miejscowości Kodrąb stanowiącego własność Gminy Kodrąb na grunt stanowiący własność osoby fizycznej w miejscowości Kodrąb


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203;z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337: z 2007r. Nr 48 , poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180,poz.1111,Nr 223, poz.1458 ) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459; z 2006r. Nr 64 , poz.456, Nr 104 , poz.708, Nr 220, poz.1600 i poz. 1601; z 2007r. 173, poz.1218 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje :


§ 1. Wyrazić zgodę Wójtowi Gminy Kodrąb na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb – działka Nr 791 o pow. 1,21ha , położonej w obrębie geodezyjnym Kodrąb , na nieruchomość stanowiącą własność P. Mariusza Szulca - działka Nr 405/2 o pow. 0,70ha, położoną w obrębie geodezyjnym Kodrąb z przeznaczeniem pod budowę boiska przy Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Kodrębie.

§ 3. Koszty związane z zamianą gruntów poniesie Gmina Kodrąb.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/211/06 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Kodrąb.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXVI.155.09UCHWAŁA NR XXVI/155/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 23 marca 2009r.


w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych


Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, NR 223, poz. 1458 ) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192. poz. 1378; z 2008r. Nr 134 poz. 850) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią Wiolettę Marcinkowską – p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 2. Upoważnienie , o którym mowa w § 1 ważne jest do odwołania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia .

 Jednolity identyfikator aktu znajdującego się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym:

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/101/997
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXVI.154.09UCHWAŁA NR XXVI/154/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 23 marca 2009 r.


w sprawie zatwierdzenia projektu „Głowa do góry” w ramach Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Na podstawie art. 6 ust.1, art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 15 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 17 i 18 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się projekt systemowy „Głowa do góry” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytetu VII Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007 – 2013 .

§ 2. Projekt realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/154/09 Rady Gminy Kodrąb
z dnia 23 marca 2009 r.


Projekt systemowy „Głowa do góry” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytetu VII Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007 – 2013

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, bezdomnych przebywających na terenie gminy Kodrąb, oraz rolników o niskich kwalifikacjach zawodowych, korzystających z pomocy społecznej. Projekt zmierza do podwyższenia ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy, a także do integracji tych osób ze społeczeństwem.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne możliwości uczestników projektu.
2. Zwiększenie zdolności komunikowania się uczestników.
3. Nabycie przez uczestników umiejętności umożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy.
4. Podniesienie kwalifikacji beneficjentów ostatecznych projektu.
5. Upowszechnienie pracy socjalnej poprzez zwiększenie zasobów kadrowych GOPS w Kodrębie.

Projekt zgodny jest z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społeczny gminy Kodrąb na lata 2007 – 2013, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020, Strategii Województwa Łódzkiego w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2007 – 2020, z Planem Działań POKL oraz z zapisami Priorytetu VII, działania 7.1., podziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Grupę docelową projektu będą stanowić osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, rolnicy o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz osoby bezdomne pozostające bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu zakłada się objęcie wsparciem grupę 10 osób spełniających w/w wymogi. Projekt nie przewiduje żadnych ograniczeń w dostępie do oferowanych form wsparcia, w szczególności z uwagi na płeć. Projekt zgodny jest z zasadą równych szans. W swoim założeniu wspiera osoby słabsze, zagrożone wykluczeniem społecznym, często marginalizowane. Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Kodrąb.

Przewidziane działania
W ramach realizacji projektu planuje się zawarcie kontraktów socjalnych z 10 uczestnikami projektu. Wobec każdego z uczestników projektu przewidziano następujące działania:
1. Aktywizacja zawodowa – grupowe i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.
2. Aktywizacja edukacyjna - zajęcia w ramach podnoszenia lub zdobywania nowych kompetencji zawodowych. Wszyscy beneficjenci projektu wezmą udział w szkoleniach zawodowych, których celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych lub nabycie nowych umiejętności zawodowych. Przeprowadzone szkolenia będą zaplanowane zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami beneficjentów. Ponadto planuje się zorganizować kurs informatyczny w celu nabycia przez uczestników projektu podstawowych umiejętności obsługi komputera, umiejętności wyszukiwania ofert pracy, sporządzania CV itp.
3. Aktywizacja zdrowotna – finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych dla uczestników projektu
4. Aktywizacja społeczna – warsztaty psychologiczne w zakresie podnoszenia umiejętności komunikowania się oraz umiejętności interpersonalnych uczestników projektu.

Planuje się także sfinansowanie kosztów dojazdów (bilety) uczestników do miejsca przeprowadzania kursów, poradnictwa, szkoleń itp. Dla osób skierowanych do projektu z Powiatowego Urzędu Pracy oraz dla osób nieaktywnych zawodowo opłacona zostanie składka zdrowotna na czas trwania kontraktu socjalnego.
W celu upowszechniania pracy socjalnej na terenie oraz w celu prowadzenia kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu zatrudniony zostanie nowy pracownik socjalny.
Każdy z beneficjentów projektu objęty zostanie wsparciem dochodowym w formie zasiłków celowych. Zasiłki te stanowią wkład własny wnioskodawcy w realizację projektu.
W ramach projektu zaplanowane zostały także działania o działania o charakterze środowiskowym. W celu osiągnięcia przez uczestników projektu lepszej samooceny oraz umożliwienie im lepszego startu na rynku pracy planuje się zorganizować dla nich wizytę w salonie kosmetyczno – fryzjerskim. Spotkanie to będzie miało także charakter integracyjny dla uczestników projektu.

Realizacja
Projekt realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie w latach 2009 – 2013.

Szczegółowe dane projektu zawarte są we wniosku o dofinansowanie projektu złożonym przez GOPS w Kodrębie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXVI. 153.09UCHWAŁA NR XXVI/ 153/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 23 marca 2009 r.


w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR XXIII/128/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17 , poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180 , poz.1111, Nr 223, poz.1458) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873; z 2004r. Nr 64,poz.142, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135; z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175 , poz. 1462, Nr 249 , poz. 2104 ; z 2006r. Nr 94 , poz. 651) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/128/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany :
1) w § 6 po ppkt. 1) dodaje się ppkt. 1a) wg poniższej treści:
„1a) wsparcia finansowego wykonania zadania pożytku publicznego”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/150/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR XXIII/128/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
artykuł nr 5

UCHWAŁA NRXXVI.152.09


UCHWAŁA NRXXVI/152/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 23 marca 2009 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.51 ust.1 i 2 , art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł. 180.620,00 i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę zł. 13.200,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł. 324.835,00 i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł. 29.490,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 45.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po zmianie wynosi :

dochody - zł. 10.644.055,00
wydatki - zł. 12.071.980,00

§ 5. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi zł. 1.427.925,00.

§ 6. Źródłem pokrycia deficytu będą:
1) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
zł. 1.300.000,00
2) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie zł. 127.925,00


§ 7. Ustala się nowy limit dla:

– zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie zł 1.300.000,00;
– zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł 782.971,00;
– występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty zł 200.000,00;
- kosztów obsługi długu publicznego do kwoty zł. 80.000,00;

§ 8. Zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2009 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan po zmianach przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2009 rok przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2009 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w § 17 pkt 3 uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2009 rok, zmieniony uchwałą Nr XXIV/137/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:
„3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym do kwoty zł. 6.878.198,00

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.