artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XIV/92 /08

UCHWAŁA NR XIV/92 /08
  RADY GMINY KODRĄB
  z dnia 28 marca 2008r.
 
w sprawie  odwołania i powołania członka Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb
 
 
 
Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337 ; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 , poz. 1218  ) oraz § 16 ust.1 pkt 2 i § 68 ust.1 , § 71  Statutu Gminy Kodrąb Rada Gminy Kodrąb uchwala , co następuje:
 
 
  § 1 . Odwołać  Pana Stefana Kobylarza z członka Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy .
 
  § 2 . Powołać Panią Zofię Soboń na członka Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski
 
 
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XIV/ 91/08

UCHWAŁA NR XIV/ 91/08
  RADY GMINY KODRĄB
  z dnia 28 marca 2008r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr II/ 3 /06   Rady Gminy Kodrąb z dnia 05 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb oraz wyboru członka Komisji Rewizyjnej
 
 
Na podstawie art. 21 ust.1 w związku z art. 18 a   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337 ; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 , poz. 1218 ) oraz § 16 ust.1 pkt.1 i § 82 Statutu Gminy Kodrąb Rada Gminy Kodrąb uchwala , co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale Nr II/ 3 /06   Rady Gminy Kodrąb z dnia 05 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb wprowadza się następujące zmiany :
 
1)   § 1 otrzymuje nr „§ 1. 1
 
2)   w § 1 dodaje się ust.2 w brzmieniu;
   „2. Komisja Rewizyjna składa się z czterech osób”.
 
  § 2. Wybiera się radnego Pana Stefana Kobylarza na członka Komisji Rewizyjnej.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski
 
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XIV/90/08

UCHWAŁA NR XIV/90/08
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 28 marca  2008r.
 
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Kodrębie
 
  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 , poz. 1218)  oraz art. 45 ust. 1 pkt. 1 lit. b), pkt. 2 lit. a) i lit. b) oraz ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89;  Nr 166, poz. 1172; Nr 181, poz. 1290; z 2006r.. Nr 143, poz. 1032, z 2007r Nr 176 poz. 1240; z 2006r.. Nr 191 , poz. 1410; z 2007r. Nr 123, poz. 849) stosownie do § 12 ust. 1 i ust. 2 Statutu  SP ZOZ w Kodrębie przyjętego Uchwałą Nr XIII/82/04 Rady Gminy Kodrąb z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia Statutu SP ZOZ w Kodrębie (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 60 poz. 547, z późn. zm.) Rada Gminy Kodrąb uchwala , co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie w składzie:
 
1.   Stanisław Jasiński – Wójt Gminy – jako przewodniczący
2.   Zbigniew Lesiakowski - przedstawiciel wojewody
3.   Zofia Soboń
4.   Zbigniew Jasnos
5.   Teresa Starostecka
6.   Paweł Matras
7.   Tomasz Baliński
 
§ 2. Kadencja Rady Społecznej SP ZOZ trwa 4 lata licząc do dnia wyboru.
 
§ 3. Zwołuje się pierwsze posiedzenie w/w Rady Społecznej w dniu 17 kwietnia 2008r.
 
§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/73/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 14.11.2003r w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie.  
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Przewodniczący
  Rady Gminy Kodrąb
 
  mgr inż. Marek Krężlewski
 
 
 
 
 
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr XIV/89/08

UCHWAŁA Nr XIV/89/08
RADY  GMINY KODRĄB
z dnia 28 marca  2008 roku
 
w sprawie: deklaracji współfinansowania projektu „Sprawny pracownik - skuteczny urząd. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej i podniesienie jakości usług w gminie Miasta Radomska i w gminach Dobryszyce, Kodrąb, Wielgomłyny, Żytno” przez Gminę Kodrąb
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218)Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:
 
§ 1. Gmina Kodrąb postanawia współfinansować projekt „Sprawny pracownik - skuteczny urząd. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej i podniesienie jakości usług w gminie Miasta Radomska i w gminach Dobryszyce, Kodrąb, Wielgomłyny, Żytno”
§ 2 . Planowane do poniesienia nakłady inwestycyjne określa Załącznik Nr 1 do Uchwały.
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do zaciągania zobowiązań dotyczących wydatków związanych z realizacją projektu „Sprawny pracownik - skuteczny urząd. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej i podniesienie jakości usług w gminie Miasta Radomska i w gminach Dobryszyce, Kodrąb, Wielgomłyny, Żytno” wykraczających poza dany rok budżetowy. Okres realizacji projektu przypadnie na lata 2009-2010.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
  Rady Gminy Kodrąb
 
  mgr inż. Marek Krężlewski
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/89/08
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 28.03. 2008 roku
 
 
 
PROGRAM INWESTYCYJNY
 
Celem programu jest realizacja zadań związanych z projektem
 
„Sprawny pracownik - skuteczny urząd. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej i podniesienie jakości usług w gminie Miasta Radomska i w gminach Dobryszyce, Kodrąb, Wielgomłyny, Żytno” 
 
Planowane zamierzenia są zgodne z przyjętymi strategiami lokalnymi i regionalnymi
 
 
 
Termin realizacji
Nakłady w latach 2009-2010 brutto (PLN)
poniesione przez gminę Kodrąb
środki własne
 
środki z Mechanizmu Finansowego EOG
Wartość projektu dla gminy(suma kolumn 2 i 3)
- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
2009
6 204,00
35 156,00
41 360,00
2010
9 306,00
52 734,00
62 040,00
2009-2010
15 510,00
87 890,00
103 400,00
 
 
Przewodniczący
  Rady Gminy Kodrąb
 
  mgr inż. Marek Krężlewski
 
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XIV/ 88/08

 
 
 
UCHWAŁA NR XIV/ 88/08
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 28  marca 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych
 
 Na podstawie art.8 ust.2 a , art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 , poz. 1218) oraz art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 Nr 19, poz.115 , Nr 23, poz.136, Nr 192, poz.1381 ) Rada Gminy w Kodrębie uchwala co  następuje:
 
 
 § 1.   Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Gminę Kodrąb zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych od Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
  § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 88 /08
   Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2008r.
 
 
POROZUMIENIE WD/ /2008  PROJEKT
 
Zawarte w dniu ... ... …………….2008 roku pomiędzy:
Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
 
Starosty – Mieczysława Zyskowskiego
Wicestarosty – Jerzego Kaczmarka
 
a Gminą Kodrąb reprezentowaną przez:
 
Wójta – Stanisława Jasińskiego
 
Porozumienie zawarto na podstawie Uchwały Nr ......./......./08  Rady Gminy Kodrąb z dnia ………………………..2008 roku oraz Rady Powiatu Radomszczańskiego Nr IV/34/07 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych.
 
 
  § 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Kodrąb przejmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na budowie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3935E w miejscowości Wola Malowana na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3923E do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Feliksów. Powyższe zadanie stanowi II etap realizacji projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3935E w miejscowości Wola Malowana.
 
  § 2. 1. Gmina Kodrąb pełnić będzie funkcję inwestora i wykona roboty drogowe związane budową chodnika, o których mowa w § 1 polegające na:
1) roboty rozbiórkowe i ziemne ;
2) wywiezieniu ziemi i gruzu;
3) wykonaniu podbudowy;
4) ustawieniu krawężnika na ławie betonowej z oporem;
5) ustawieniu obrzeża;
6)  wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm;
7) wykonaniu nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm.
  2. Termin realizacji przedmiotu porozumienia ustala się od dnia podpisania porozumienia do dnia 31.12.2008 r.
 
  § 3. l. Gmina Kodrąb w ramach wykonania porozumienia zapewnia robociznę oraz zakup pozostałych materiałów tj: piach i cement oraz inne niezbędne materiały potrzebne do wykonania zadania określonego w § 1 porozumienia.
  2. Gmina Kodrąb jest zobowiązana do:
1)  powołania Kierownika budowy w przypadkach wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane zaś w przypadku, gdy przepisy ustawy Prawo Budowlane nie wymagają powołania Kierownika budowy, do wskazania osoby odpowiedzialnej z ramienia Gminy do reprezentowania Gminy w zakresie realizacji niniejszego porozumienia;
2)  prowadzenia Dziennika budowy i udostępniania go upoważnionym przedstawicielom Starostwa Powiatowego.
  3. Gmina Kodrąb ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.
  4. Gmina Kodrąb zobowiązana jest do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Starostwa. 
 
  § 4. 1. Powiat Radomszczański w ramach wykonywania porozumienia zapewnia:
1)  kostkę brukową szarą gr. 6 cm w ilości 640,00 m2  ;
2) kostkę brukową czerwoną gr. 6 cm w ilości 17,00 m2 oraz 82,00 m2 materiał zdeponowany w m. Wola Malowana ;
3)  kostkę brukowa czerwoną gr. 8 cm w ilości 123,00 m2 ;
4) krawężnik w ilości 630,00 m ;
5) obrzeże chodnikowe w ilości 504,00 m oraz 68,00 m - materiał zdeponowany w m. Wola Malowana .
  2. Powiat Radomszczański w ramach porozumienia zapewnia:
1)  w przypadku budowy nowego chodnika opracowanie dokumentacji budowlanej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
2)  w przypadku remontu chodnika Powiat dokonuje zgłoszenia zamiaru wykonania prac nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ;
  3. Nadzór budowlany nad realizacją przedmiotu porozumienia sprawował będzie Inspektor Nadzoru z ramienia Powiatu Radomszczańskiego.
  4. Powiat Radomszczański jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót.
 
  § 5. 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe ich wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru robót.
  2. W przypadku wystąpienia wad nadających się do usunięcia Powiat może żądać usunięcia wad w wyznaczonym terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
  3. W przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Gmina Kodrąb zwróci przekazany przez Powiat Radomszczański materiał w ilościach określonych w § 4 ust. 1 lub wpłaci na wskazane konto równowartość przekazanego materiału oraz pozostałe koszty poniesione przez Powiat związane z realizacja porozumienia.
  4. Po zakończeniu realizacji zadania i komisyjnym odbiorze robót Gmina Kodrąb przekaże Powiatowi Radomszczańskiemu wykonane roboty protokołem zdawczo – odbiorczym (PT) w terminie 14 dni.
  5. Nakłady rzeczowe i finansowe utworzone w wyniku budowy chodnika objętego niniejszym porozumieniem stają się własnością Powiatu Radomszczańskiego.
 
  § 6. 1. Gmina Kodrąb udziela 36 – miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem porozumienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
  2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu porozumienia w okresie gwarancji Gmina Kodrąb zobowiązana jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Powiat Radomszczański. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
  3. W przypadku gdy Gmina Kodrąb nie usunie wad w wyznaczonym terminie Powiat, zleci ich usunięcie a kosztami obciąży Gminę Kodrąb.
 
  § 7. W związku z tym, iż zajęcie pasa drogowego następuje na cele związane z modernizacją drogi powiatowej, Powiat Radomszczański odstępuje od naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.
 
 
  § 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  § 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
  § 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  § 11. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – po 2 dla każdej ze stron.
 
 
PRZEKAZUJĄCY:   PRZEJMUJĄCY:  
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski