artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XII/69/07

 
 
  UCHWAŁA NR  XII/69/07
  RADY GMINY KODRĄB
  z dnia 28 grudnia 2007r.
 
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
 
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 10 ust. 1 i 2 , art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:
 
 
  § 1. Określa się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1)   od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie- 350,00 zł.; 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie    – 450,00zł.;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton  – 570,00zł.;   
2)   od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3)   od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton – 800,00zł.;  
4)   od ciągników siodłowych i balastowych,, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5)   od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach   lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 300,00zł.;
6)   od przyczep o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7)   autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 800,00 zł.;  
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1200,00 zł;  
  § 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych :
1)   autobusy świadczące usługi dowożenia uczniów do szkół Gminy Kodrąb;
2)   pojazdy służące do celów przeciwpożarniczych- z wyjątkiem pojazdów , o których mowa w art. 8 pkt. 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
3)   pojazdy świadczące usługi transportowe wyłącznie  dla Urzędu Gminy Kodrąb - z wyjątkiem pojazdów , o których mowa w art. 8 pkt. 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
  § 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/184/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 05 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
   § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
  Przewodniczący
  Rady Gminy Kodrąb
  mgr inż. Marek Krężlewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/69/07
Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2007r.
 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 2 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
 
Dwie osie
 
12
13
 600,00  
 650,00  
13
14
 650,00  
 750,00  
14
15
 650,00
 750,00  
15
 
 750,00  
 1350,00  
 
 
Trzy osie
 
12
17
 600,00
 650,00  
17
19
 650,00
 870,00
19
21
 850,00
 1080,00  
21
23
 850,00
 1070,00  
23
25
 1100,00  
 1650,00  
25
 
 1100,00  
 1650,00  
 
 
Cztery osie i więcej
 
12
25
 750,00
 950,00
25
27
 750,00
 1120,00  
27
29
 1120,00  
 1760,00  
29
31
 1760,00
 2580,00  
31
 
 1760,00
 2580,00  
  Przewodniczący
  Rady Gminy Kodrąb
  mgr inż. Marek Krężlewski  
 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/69/07
Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2007r.
 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
 
Dwie osie
 
12
18
 850,00  
 950,00  
18
25
 1060,00
1280,00
25
31
 1280,00
1500,00
31
 
 1500,00  
 1.990,00
 
 
Trzy osie i więcej
 
12
40
1490,00
 1826,00
40
 
 1826,00
 2.500,00  
  Przewodniczący
  Rady Gminy Kodrąb
  mgr inż. Marek Krężlewski
 
 
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/69/07
Rady Gminy Kodrąb  z dnia 28 grudnia 2007r.
 
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt. 6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
 
Jedna oś
 
12
18
 280,00
 450,00
18
25
 280,00
 450,00
25
 
 350,00
 621,00  
 
 
Dwie osie
 
12
28
 550,00
 650,00
28
33
 750,00
 900,00
33
38
 900,00
 1368,00  
38
 
 1200,00
 1780,00  
 
 
Trzy osie i więcej
 
12
38
 750,00
 1012,00  
38
 
 1000,00
 1360,00  
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
  mgr inż. Marek Krężlewski
 
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XII/ 68/07

UCHWAŁA NR XII/ 68/07
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 28  grudnia  2007r.
w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Zakrzew Wielki
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591; z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 , poz. 1218) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459;z 2006r. Nr 64 , poz.456, Nr 104 , poz.708, Nr 220, poz.1600 i poz. 1601; z 2007r. 173, poz.1218 ) Rada Gminy w Kodrębie uchwala co  następuje:
 
 
 § 1.  Przeznacza się do sprzedaży prawo wieczystego użytkowania gruntu ,  położonego w obrębie geodezyjnym Zakrzew Wielki , o pow. 1,34 ha , oznaczonego nr nr działek 26/2 , 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2  ,  na okres do dnia 5 grudnia 2089r.
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XII/ 67/07

 UCHWAŁA NR XII/ 67/07
RADY GMINY KODRĄB
 z dnia 28 grudnia 2007r.
 
 
- w sprawie   uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17 , poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873; z 2004r. Nr 64,poz.142, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135; z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175 , poz. 1462, Nr 249 , poz.2104 ; z 2006r. Nr 94 , poz. 651) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb poprzez koordynowanie i nadzorowanie realizacji uchwalonego programu oraz składanie Radzie Gminy sprawozdań w tym zakresie.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kodrębie.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01 stycznia 2008r.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 28 grudnia 2007r.
 
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KODRĄB Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2008
 
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
§ 1. 1. Podstawą Programu Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2008, zwanego dalej „Programem” jest ar. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2. Celem programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu może identyfikacja konkretnych społecznych celów.
 
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
2) „gminie” – rozumie się przez to gminę Kodrąb,
3) „organizacji” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
4) „programie” rozumie się przez to program współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
 
§ 3. Partnerami Gminy Kodrąb są:
1) stowarzyszenia,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) kluby sportowe,
4) organizacje działające w sferze kultury, turystyki i rekreacji,
5) organizacje działające w sferze promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia,
6) organizacje działające w sferze pomocy społecznej, w tym przede wszystkim pomocy dla osób bezdomnych i najuboższych oraz samotnych matek. 
 
§ 4. 1. Program określa formy, zasady i zakres współpracy Gminy z podmiotami, a także priorytet zadań publicznych realizowanych przez podmioty gospodarcze.
2. Współpraca władz Gminy z podmiotami programu odbywać się będzie za zasadzie:
1)   suwerenności stron – oznacza to, iż stosunki między gminą a podmiotami programu kształtowane będą z poszanowaniem niezależności w swojej działalności statutowej,
2)   partnerstwa – oznacza to, iż podmioty programu biorą udział w planowaniu priorytetów realizowanych przez gminę, rozeznawaniu problemów mieszkańców Gminy, sugerowaniu zakresu współpracy,
3)   pomocniczości – oznacza to, iż Gmina uzna prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów społecznych przez organizacje pozarządowe,
4)   efektywności – oznacza to, iż gmina i podmioty programu wspólnie dążyć będą do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych pod względem merytorycznym z uwzględnieniem promocji Gminy,
5)   jawności – oznacza to, iż Gmina udostępni podmiotom programu informacje o zamiarach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których jest możliwa współpraca, a podmioty programu udostępnią samorządowi dane o rodzaju prowadzonej działalności, sposobie funkcjonowania, sytuacji finansowej, strukturze organizacyjnej.
 
ROZDZIAŁ II
Obszary i formy współpracy
 
§ 5. Obszarami współpracy pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a podmiotami programu będą zadania z zakresu:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom pozostającym w trudniej sytuacji życiowej, osobom bezdomnym i najuboższym, samotnym matkom, uciekającym przed przemocą w rodzinie
2) przeciwdziałania patologiom społecznym, tj. pomoc dla młodych ludzi opuszczających placówki wychowawcze i domy dziecka, ułatwianie powrotu do społeczeństwa osobom, które zaprzestały picia alkoholu, więźniom opuszczającym zakłady karne,
3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
4) ochrony przeciwpożarowej,
5) pomocy ofiarom klęsk żywiołowych,
6) ochrony i promocji zdrowia,
7) kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i sztuki oraz tradycji.
 
§ 6. 1. Formami współpracy realizowanej w ramach niniejszego programu z podmiotami, o których mowa w § 3 są:
1) udzielanie przez samorząd wsparcia pozafinansowego dla organizacji (użyczenie sprzętu, bezpłatne udostępnienie sal urzędu, oddelegowanie pracowników),
2) otwarte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
3) koordynowanie działań, organizowanie konferencji, świadczenie konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej,
4) doradztwo i bieżąca wymiana informacji między administracją a organizacjami pozarządowymi,
5) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy.
2. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, które realizowane są dotychczas w inny sposób w tym przez organy administracji publicznej.
3. Otwarte konkursy ofert wójt może przeprowadzić z własnej inicjatywy lub po rozpatrzeniu wniosku organizacji prowadzącej działalność w danym zakresie.
4. Do rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizację Wójt Gminy powołuje komisję konkursową i określa tryb jej pracy w formie zarządzenia.
5. Warunkiem rozpatrzenia ofert jest sporządzenie jej na formularzu określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej.
6. Środki finansowe przekazywane są wyłonionym w wyniku kursu ofert organizacjom, na podstawie umów zawieranych wg wzoru ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej.
7. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie.
 
ROZDZIAŁ III
Zadania priorytetowe
 
§ 7. Gmina Kodrąbwspółpracując w 2008 roku z organizacjami o których mowa w ustawie ustala poniżej listę zadań priorytetowych:
1) Wspieranie pozafinansowe działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku poprzez organizowanie zawodów, turniejów sportowych oraz imprez rekreacyjnych i integracyjnych.
2) W zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom: realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizowanie zajęć terapeutycznych z zakresu uzależnień i współuzależnień, prowadzenie telefonu zaufania dla osób uciekających przed przemocą w rodzinie i innych znajdujących w sytuacjach wymagających pomocy.
3) Propagowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i naturalnego środowiska człowieka.
4) Propagowanie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym w zakresie rozwoju kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji Gminy na zewnątrz.
5) Propagowanie przedsięwzięć w zakresie pobudzania aktywności zawodowej i społecznej, w szczególności wśród ludzi pozostających bez pracy i ludzi młodych, wspieranie działań w zakresie oświaty i wychowania.
 
ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe
 
§ 8. 1. Gmina Kodrąb realizuje program w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych i możliwości organizacyjnych.
2. Wójt przedkłada Radzie Gminy Kodrąb w terminie do końca IV kwartału każdego roku projekt rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok następny, uwzględniając w szczególności ocenę realizacji zadań publicznych w roku poprzednim.
3. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. Nr 193, poz. 1891)
4. W zakresie nie uregulowanym niniejszym programem do współpracy Gminy z organizacjami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XII/66/07

 
 
UCHWAŁA NR XII/66/07
RADY GMINY KODRĄB
 z dnia 28  grudnia 2007r.
 
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 41 ust. 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473, Nr 115, poz.793, Nr 176, poz.1238) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  § 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 w wersji  przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb.
 
§ 4. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od    dnia
01 stycznia 2008 r.
 
 

 
 
 
 Załącznik
do uchwały Nr XII/66/07
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 28 grudnia 2007r.
 
 
 
 
 
 
 
GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE
NA ROK 2008
 
 
 
 
 
  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późn. zm.
 
Niniejszy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Kodrąb na rok 2008 przedkłada się na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473, Nr 115, poz.793, Nr 176, poz.1238) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457 ; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218).
 
  Tworząc Gminny Program Profilaktyki, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie zakłada jego realizację przez zasoby ludzkie, instytucje, media (strona internetowa P.A.R.P.A.), będące w gestii Komisji na terenie gminy oraz poza jej granicami.
Zakłada też współpracę doraźną z ludźmi i instytucjami (lekarze, terapeuci - poradnie, stowarzyszenia),  wynikającą z potrzeb aktualnych w danym okresie realizacji programu.
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu, obejmować będzie dorosłych, młodzież i dzieci z terenu gminy Kodrąb bez względu na status społeczny lub materialny danej osoby (Rekomendacje o występowaniu Komisji jako oskarżyciela publicznego, zapobieganie przemocy w rodzinie, dystrybucja i spożywanie środków uzależniających).
 
 
Cele programu:
 
1.   Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.   Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież oraz ograniczenie dostępu do zakupu alkoholu.
3.   Ograniczanie ilości nowych przypadków uzależnień alkoholowych oraz degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu.
4.   Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują, głównie zaburzeń życia rodzinnego , a przede wszystkim przemocy domowej i zaniedbań.
5.   Zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
6.   Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
7.   Wspieranie działań profilaktycznych, podejmowanych przez realizatorów programu.
 
 
ROZDZIAŁ I
 
Realizatorzy programu:
 
1.   Urząd Gminy w Kodrębie
2.   Rada Gminy Kodrąb
3.   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie
4.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie
5.   Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Kodrębie
6.   Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach
7.   Zakład Gospodarki Komunalnej w Kodrębie
8.   Gminna Biblioteka Publiczna
9.   SP – ZOZ w Kodrębie
10. Posterunek Policji w Kobielach Wielkich
11. Parafie na terenie gminy Kodrąb
12. Monar -  Markot
13. Świetlice na terenie gminy Kodrąb
14. Stowarzyszenie Abstynenckie „Można Inaczej” - Radomsko
15. Poradnia Leczenia Uzależnienia  i Współuzależnienia od Alkoholu w Radomsku
16. Grupa AA „Odrodzenie” , Grupa AA „Beta” i Grupa AA „Promyk”
17. Grupa Współuzależnionych „Al – Anon”
18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku
19. OSP - na terenie gminy Kodrąb
20. Sąd Rejonowy w Radomsku – Wydział Rodzinny i Nieletnich
21. Poradnia Zdrowia Psychicznego (biegli sądowi: psychiatra, psycholog, lekarz sądowy)
22. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna
 
 
 
 
Ważnym zadaniem naszej gminy,  wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest zadbanie o dostępność terapii uzależnienia i współuzależnienia dla mieszkańców. Zależy od tego skuteczność innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.
 
ROZDZIAŁ II
 
I.   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
 
1. Motywacja i kierowanie osób uzależnionych na leczenie.
2. Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
3. Utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.
4. Wspieranie finansowe programów terapeutycznych i profilaktycznych dla rodzin dysfunkcyjnych.
5. Współpraca z Ośrodkiem „Monar -  Markot” w Klizinie i Woli Malowanej.
6. Zakup i kolportaż materiałów informacyjno - edukacyjnych i profilaktycznych (broszury, ulotki, literatura, kasety, płyty CD).
7. Zakup środków trwałych i art. biurowych na potrzeby Komisji, związane z realizacją programu.
8. Zapewnienie osobom uzależnionym i ich rodzinom informacji o bezpłatnej możliwości korzystania z usług placówki odwykowej , zajmującej się diagnozą i leczeniem.
9. Zwracanie kosztów dojazdu do placówki odwykowej.
10. Finansowanie wywiadów środowiskowych i opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
11. Wspieranie działalności terapeutycznej i profilaktycznej świetlic środowiskowych na terenie gminy Kodrąb.
12. Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu profilaktyki na szkolenia i dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
13. Dofinansowanie udziału w konferencjach, sympozjach i innych form spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji ludzi pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin.
14. Współpraca z lekarzami w ramach udzielania porad medycznych i obdukcji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
 
  II.   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 
1.   Tworzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy w rodzinie.
2.   Prowadzenie zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
3.   Zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczających przemocy w rodzinie.
4.   Rozszerzenie działalności Punktu Konsultacyjnego na działalność na rzecz dla ofiar przemocy domowej.
5.   Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez wdrażanie „Niebieskich Kart”.
6.   Otoczenie pomocą prawną osób doznających przemocy w rodzinie - współpraca z Sądem Rejonowym, kuratorami, policją.
7.   Występowanie komisji w roli oskarżyciela publicznego w przypadku osób nieletnich bądź niedostosowanych społecznie.
 
III.   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 
 
1.   Prowadzenie i organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli profilaktyków i pedagogów realizujących zadania profesjonalne w placówkach oświaty.
2.   Organizowanie na terenie szkół i innych placówek oświaty programów z zakresu profilaktyki społecznej w formie:
a) warsztatów zajęciowych,
b)zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych spektakli, widowisk teatralnych, koncertów dla dzieci, młodzieży, a także ich rodziców.
3.   Organizowanie imprez i kampanii profilaktycznych, np. Forum trzeźwości.
4.   Udział oddelegowanych członków Komisji w w/w przedsięwzięciach w celu zdobywania doświadczeń i informacji oraz wdrażanie ich do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
5.   Udział w ogólnopolskich kampaniach mających na celu przestrzeganie prawa w zakresie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i innych.
6.   Organizowanie szkoleń dla personelu i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
7.   Organizowanie szkoleń na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych w kontekście problematyki alkoholowej oraz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.
8.   Organizowanie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Monar-Markot imprezy świątecznej „Mikołaj”, dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia z rodzin patologicznych i zagrożonych ,  jak i z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
9.   Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z grup tzw. wysokiego ryzyka. Wszystkie kolonie i obozy winny zawierać szczegółowy harmonogram pracy profilaktycznej. O naborze dzieci na te kolonie decyduje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i ze szkołami.
10. Promowanie zdrowia i trzeźwości w różnego rodzaju imprezach z udziałem dzieci i młodzieży.
 
 
 
  IV.   Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 
 
1.   Wspieranie finansowe i organizacyjne stowarzyszeń abstynenckich w realizacji ich zadań statutowych, związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
2.   Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi profesjonalne programy z obszaru profilaktyki uzależnień.
3.   Współpraca z organizacjami wyznaniowymi realizującymi zadania z zakresu ruchów samopomocowych
 
 
 
 
 
V.   Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.
 
1.   Organ zezwalający wydaje zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Rady Gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania
2.   Kontrole punktów sprzedaży alkoholu dotyczących przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia
3.   Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , gdy stwierdzono :
a)   nieprzestrzeganie warunków w wydanym zezwoleniu,
b) powtarzające się w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócenie porządku publicznego w związku ze sprzedażą alkoholu przez dany punkt, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.
 
 
ROZDZIAŁ III
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 
  Ustala się zasady wynagradzania za pracę dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie:
  • 120,00 zł brutto za jedno posiedzenie - dla członka Komisji,
  • 300,00 zł brutto miesięcznie za pracę pełnomocnika GKRPA, po wcześniejszym podpisaniu umowy – zlecenie,
  • wyjazd służbowy – szkolenie równoważne w kosztach jednemu posiedzeniu Komisji,
  • udział w sesjach Rady Gminy bez wynagrodzenia.
 
 
Na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie przeznaczone będą  środki finansowe w wysokości:
Planowane dochody – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – stan na 31.12.2007r.
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późn. zm. opracowała Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w składzie:
1.   Przewodniczący Komisji – Ksawery Dobrowolski
2.   Zastępca Przewodniczącego – Izabela Ślęzak
3.   Pełnomocnik Komisji – Sekretarz – Irena Smoląg
4.   Członek Komisji – Teresa Dąbek
5.   Członek Komisji – Jolanta Świerczyńska  
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XII/65/07

     
 
   UCHWAŁA NR XII/65/07
  RADY GMINY KODRĄB
  z dnia 28 grudnia 2007 roku
 
 
w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/15/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i uchwały Nr XI/60/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 05 grudnia 2007 roku oraz zmian w budżecie gminy Kodrąb na 2007 rok
 
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.51 ust.1 i 2 , art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł. 20,00 i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę zł. 110.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  . 144.989,00 i zmniejsza sięwydatki budżetowe o kwotę zł. 528.957,00  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
  § 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjneo kwotę zł. 732,00 i  zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 502.941,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi zł. 399.954,00
 
  § 5. Budżet gminy po zmianie wynosi :  
 
  dochody   - zł. 8.993.251,82
wydatki   - zł. 9.393.205,82
   § 6. Ustala się nowy limit dla:
 
1)   zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie zł. 399.954,00;
2)   zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 565.000,00
3)   występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty zł. 200.000,00;
4)   kosztów obsługi długu publicznego do kwoty zł. 80.000,00.
 
  § 7. Zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na lata 2007 - 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
  § 8. Plan po zmianach przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kodrąb przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
  § 9. Zmienia się wydatki na programyi projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
  § 10. Zwiększa się  plan finansowy przychodów i wydatków dla zakładubudżetowego p.n.: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kodrębie o kwotę zł. 7.720,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Plan finansowy przychodów i wydatków  po zmianach  wynosi:
 
  przychody zł. 1.712.620,00
  wydatki zł. 1.712.620,00
 
  § 11. Zwiększa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę zł. 4.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi:
 
  przychody zł. 31.094,00
  wydatki zł. 31.094,00
 
  § 12. Uchyla się w całości uchwałę Nr IV/15/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i uchwałę Nr XI/60/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 05 grudnia 2007 roku.
 
  § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  § 14.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.