artykuł nr 1

UCHWAŁA NR VI/ 37 /07

                                                                                                      

         UCHWAŁA   NR  VI/ 37  /07

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  25 maja  2007r.

 

w sprawie  ustalenia dopłaty  do ceny  wody dostarczanej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę

 

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r.  Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 ,Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337)  oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. z 2006r. Nr  123, poz.858) )  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 .1.Ustala się dopłaty z budżetu Gminy Kodrąb do ceny wody pobieranej ze zbiorowego  systemu zaopatrzenia w wodę na cele socjalno – bytowe dla odbiorców usług z gospodarstw domowych , posiadających wodomierze w wysokości 0,50 zł za 1m3 + obowiązujący podatek VAT.

       2. Dopłata  wymieniona  w ust.1  obowiązywać   będzie  w  okresie    od

01  czerwca 2007r. do 31 maja 2008r.

 

     § 2. Kwotę dopłaty wynikającą  z iloczynu kwoty , o której mowa w ust.1 i ilości  pobranej wody , Gmina Kodrąb przekazuje na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kodrębie w terminie  do dnia 10 pierwszego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału  , na podstawie wystawionej faktury  i przedłożonego rozliczenia.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb .

 

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą od 1 czerwca 2007r.

 

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR VI/36 /07

                                                                                             

 

UCHWAŁA   NR  VI/36 /07

RADY  GMINY   KODRĄB

                                                   z  dnia  25 maja   2007r.

 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Gminy Kodrąb  na 2007 r.

 

 

 

                    Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203;z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 , poz.1337 )   Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

 

         § 1.  Przyjąć plan pracy  Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Gminy Kodrąb na 2007 rok w wersji przedstawionej w załączniku  do niniejszej uchwały.

 

      § 2 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

   Załącznik

                                                                          do uchwały Nr VI/ 36/07

                                                                      Rady Gminy Kodrąb

                                                                                   z dnia  25 maja  2007r.

 

P L A N

 

pracy Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Gminy Kodrąb

na 2007 rok.

 

Lp.

 

             Temat  posiedzenia

Termin realizacji

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3. 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

Analiza projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki .

 

Zaopiniowanie wniosku ZGK w sprawie  taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  za zbiorowe odprowadzanie ścieków  .

 

Ocena stanu dróg śródpolnych

 

 Analiza podjętych działań w kierunku rozwiązania problemu  śmieci ( z uwzględnieniem segregacji)  i zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk .

 

 Zapoznanie się z zawansowaniem prac dotyczących kanalizacji na terenie gminy Kodrąb.

 

Analiza wykonania budżetu za  I półrocze 2007r oraz inwestycji na terenie gminy Kodrąb

 

Zapoznanie się z funkcjonowaniem  oczyszczalni ścieków.

 

Zapoznanie się  z wykonaniem  inwestycji na terenie gminy zaplanowanych do realizacji w 2007r.

 

Wnioski  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska do budżetu na 2008r.

 

Sprawy wynikające z potrzeb.

 

 

 II kwartał

 

 

 

II kwartał

 

 

II kwartał

 

 

III kwartał

 

 

 

III kwartał

 

 

III kwartał

 

 

IV kwartał

 

IV kwartał

 

 

IV kwartał

 

 

cały rok

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR VI/ 35/07

                                              

                                                                          

UCHWAŁA   NR  VI/ 35/07

                                               RADY  GMINY   KODRĄB

                                                     z  dnia 25 maja 2007r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji   Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb  na 2007 r.

        

                    Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 , poz.1337 )    Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1.  Przyjąć plan pracy  Komisji   Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb na 2007 rok  w wersji przedstawionej w załączniku  do niniejszej uchwały.

         § 2 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                    

                                                                                                                                               

   

     Załącznik

                                                                                                   do uchwały Nr VI/35/07

                                                                                                    Rady Gminy Kodrąb

                                                                                                     z dnia 25 maja 2007r.

 

P L A N

 

pracy Komisji  Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb

na 2007 rok.

Lp.

 

 

                     Temat  posiedzenia

 

Termin realizacji

 1.

 2.

 3.

 

 4.

 

5.

 

6.

 

7.

8.

 

9.

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie planu pracy Komisji na 2007r. ((trzy kwartały br.)

Analiza pracy szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kodrąb , w tym wszelkie finanse dotyczące oświaty.

Analiza przydzielania pomocy przez GOPS w porównaniu do analogicznego okresu roku  ubiegłego .

Analiza działalności istniejących świetlic i bibliotek na terenie gminy.

Analiza  działalności GCI oraz świetlicy środowiskowej w Dmeninie.

Zapoznanie się z  działalnością  Stowarzyszenia „MONAR” w Klizinie i Woli Malowanej.

Funkcjonowanie    służby zdrowia na terenie gminy.

Analiza wykonania budżetu w dziale  oświata i pomoc społeczna  za I półrocze 2007 roku.

Analiza  wydatków  w  ramach   otrzymanych    funduszy

i wypracowanych środków finansowych  w poszczególnych placówkach oświatowych.

Sprawy wynikające z bieżących potrzeb oraz zleconych przez Radę Gminy

 

II kwartał

cały rok

II kwartał

II kwartał

II kwartał

III kwartał

III kwartał

III kwartał

IV kwartał

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR VI/34/07

                

UCHWAŁA NR VI/34/07

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 25 maja 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na  2007 rok.

 

 

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; z 2003r., Nr 214 poz. 1806; z. Nr  80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr  172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457,    Nr 181, poz. 1337) i art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art.195 ust.2 i  art.198  ust 2  ustawy   z  dnia  30 czerwca  2005r.  o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz. 2104; z 2006 Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218,  Nr 249, poz. 1832 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

          § 1. W uchwale Nr IV/19/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

- § 6 otrzymuje brzmienie:

            „§ 6 1. Ustala się kwotę przychodów w kwocie zł. 1.644.954 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się kwotę rozchodów związanych z zaciągnięciem kredytów i pożyczek w kwocie zł. 565.000  i związanych ze spłatą deficytu z roku poprzedniego w kwocie zł. 86.012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.

 

-  zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/19/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

-  zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł. 86.012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

 

    

   

 

 

 

 

 

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr V/ 33 /07

                                                                                                                                                                 

                                                                 

                                                                                                        

         UCHWAŁA  Nr  V/ 33 /07

          RADY  GMINY  KODRĄB

                                        z dnia  27 kwietnia     2007r.             

 

 

w sprawie powołania doraźnej Komisji  Inwentaryzacyjnej Rady Gminy Kodrąb.

 

 

                   Na podstawie   art. 21 ust.1      ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337) oraz  § 16 ust.3 , § 68 ust.1 ,§ 71  Statutu Gminy Kodrąb  Rada Gminy Kodrąb   uchwala  , co następuje:

 

 

         § 1. Rada Gminy Kodrąb powołuje doraźną Komisję Inwentaryzacyjną   Rady Gminy Kodrąb   w celu dokonania spisu mienia państwowego podlegającego komunalizacji.

 

         § 2. W skład  Komisji  Inwentaryzacyjnej Rady Gminy wybiera się następujące osoby spośród radnych :

 

Panią  Dorotę Szydziak

Panią  Zofię Soboń

Pana Tadeusza Cieciurę

Pana Janusza Bussa

Panią Urszulę Kaczmarczyk

 

 

         § 3. Na  Przewodniczącą  Komisji  Inwentaryzacyjnej Rady Gminy Kodrąb  wybiera się  Panią Zofię Soboń.

 

§ 4. Na Zastępcę Przewodniczącego  Komisji  Inwentaryzacyjnej  Rady Gminy Kodrąb wybiera się Panią Dorotę Szydziak.

 

            § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.