artykuł nr 1

UCHWAŁA NR IV/24/07

                                              

  UCHWAŁA NR IV/ 24/07

       RADY GMINY  KODRĄB

       z dnia  28  marca  2007r.

 

w sprawie  inkasa od osób  fizycznych podatku od nieruchomości , podatku rolnego , podatku  leśnego na terenie gminy Kodrab

  

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 ,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 ,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 ,poz. 1055 i Nr 116 ,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 ,poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337)  oraz  art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr121, poz. 844,  Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847, Nr 245, poz.1775) , art. 6 b  ustawy z   dnia    15 listopada  1984 roku o podatku rolnym ( tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 249, poz.1825, Nr 245, poz.1775) i  art. 6 ust. 8  ustawy z dnia 30 października 2002r. r.   o podatku leśnym  ( Dz. U.   Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz.1826; z 2005r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz.1484 ; z 2006r.Nr  245, poz.1775, Nr 249, poz.1825  )    Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1.  Zarządza się pobór od osób fizycznych podatku  od nieruchomości ,  podatku rolnego i podatku  leśnego w drodze inkasa .

 

§ 2. 1. Inkasentem podatków , o którym mowa w ust.1 jest sołtys właściwego sołectwa wg miejsca zamieszkania podatnika , a mianowicie :

 

Kaczmarczyk Urszula               - sołectwo    Bugaj-Antopol

Czubaj  Andrzej                       - sołectwo    Dmenin

Dziębor  Anna                         - sołectwo    Feliksów

Szafran Elżbieta                       - sołectwo    Florentynów

Jędrzejczyk Przemysław           - sołectwo    Gosławice

Staniec Zofia                           - sołectwo    Józefów

Starczyk  Jolanta                      - sołectwo    Klizin

Lisicka  Małgorzata                  - sołectwo    Kodrąb

Bedlechowicz  Urszula             - sołectwo    Konradów

Sadowska Katarzyna                - sołectwo    Kuźnica

Filikowski  Sławomir                - sołectwo    Lipowczyce

Młynarczyk Krzysztof              - sołectwo    Łagiewniki

Trzeciak  Małgorzata                - sołectwo    Rzejowice

Pikiel Krzysztof                       - sołectwo    Smotryszów

Stalka Danuta                           - sołectwo    Widawka

Jasnos Zbigniew                      - sołectwo     Wola Malowana

Podsiadły Tadeusz                   - sołectwo     Zapolice

Machnik Rafał                         - sołectwo     Zakrzew

Jagucka Elżbieta                       - sołectwo     Żęcin

 

 2. Inkasenci otrzymują za inkaso podatków , o których mowa w § 1 wynagrodzenie w wysokości 8 % sumy zainkasowanych kwot z tym , że dolna granica wynagrodzenia wynosi  200,00 zł  od każdej raty.

 3. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w kasie  Urzędu Gminy po uprzednim rozliczeniu się inkasenta z każdej kwoty podatku w terminie 15 dni od dokonania wpłaty zainkasowanych podatków.

 

       § 3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

       § 4 .  Traci moc uchwała  Nr XXX/193/2002  Rady Gminy   Kodrąb  z   dnia 26 lutego  2002 r w sprawie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego na terenie gminy Kodrąb oraz  uchwała  Nr  VI/45/03  Rady  Gminy  Kodrąb z dnia 29  kwietnia  2003r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XXX/193/2002  Rady Gminy   Kodrąb  z   dnia 26 lutego  2002 r w sprawie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego na terenie gminy Kodrąb .

 

        § 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  i   wchodzi w  życie  po  upływie  14  dni  od daty  ogłoszenia

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR IV/23/07

                                                          

                                                                                                         

UCHWAŁA  NR  IV/ 23/07

RADY  GMINY  KODRĄB

   z dnia  28 marca   2007r.

 

 

w   sprawie   uchylenia uchwały Nr XXVIII/186/2001 z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty administracyjnej i uchwały Nr IX/65/03 z dnia 29 września 2003r. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/186/2001 Rady Gminy z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty administracyjnej.

 

 

                  Na podstawie   art. 18 ust.2 pkt 8 , art. 41 ust.1 i art.42 ust.1 i 2   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337) w związku z  ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  ( Dz. U. Nr 225 , poz. 1635 )   Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/186/2001 z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty administracyjnej i uchwałę Nr IX/65/03 z dnia 29 września 2003r. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/186/2001 Rady Gminy z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty administracyjnej.

 

         § 2.  Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 3. Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR IV/22/07

                                                                                                    

UCHWAŁA  NR IV/ 22/07

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  28  marca    2007r.

 

 

w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXVI/172/05 Rady Gminy Kodrąb  z dnia 15 września 2005r.  w sprawie   nabycia  nieruchomości na własność gminy Kodrąb zmienionej uchwałą Nr XXXII/219/06 z dnia 12 czerwca 2006r.

 

        

 

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203;z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128  )  Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

 

        

§ 1.   W  uchwale    Nr   XXVI/172/05    Rady   Gminy   Kodrąb   z   dnia

15 września  2005r.  w sprawie odpłatnego nabycia gruntów zmienionej uchwałą Nr XXXII/219/06  Rady Gminy Kodrąb z dnia 12 czerwca 2006r. w  § 1  w pkt 2  skreśla się słowa „o pow. 0,95 ha” , a wpisuje się słowa „ o pow. 0,9521 ha”.

 

         § 2. Wykonanie uchwały   powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

        

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR IV/21/07

                                                          

                                                                                                                     

UCHWAŁA  NR  IV/ 21/07

RADY  GMINY  KODRĄB

   z dnia  28 marca  2007r.

 

 

w   sprawie   ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy

 

 

        

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminny z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337) oraz     § 2  ust.2 i  § 5 ust.3  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800 : z 2002 Nr 14, poz. 280; z 2003r. Nr 33, poz. 280)  Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się , że dla Przewodniczącego Rady Gminy polecenie wyjazdu służbowego podpisuje Wiceprzewodnicząca  Pani   Zofia  Soboń.

 

         § 2. W przypadku polecenia przejazdu – podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym  własnością Gminy, ustala się maksymalną stawkę za 1 km  przebiegu  określoną  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z dnia

25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością  pracodawcy ( Dz. . Nr 27 , poz. 271; z  2004r. Nr 237 , poz.2376).

 

         § 3.  Traci  moc  uchwała   Nr VI/53/03  Rady  Gminy  Kodrąb   z    dnia

29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych  gminy.

 

         §  4. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR IV/20/07

 

                                                                          

UCHWAŁA   NR  IV/ 20/07

RADY  GMINY   KODRĄB

                                      z  dnia  28 marca   2007r.

 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy    Rady Gminy Kodrąb  na 2007 r.

 

 

 

         Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ; z 2005r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337) oraz § 27 ust.2  Statutu Gminy Kodrąb , Rada Gminy Kodrąb   uchwala  , co następuje:

 

 

         § 1.  Przyjmuje się do realizacji  plan pracy    Rady Gminy Kodrąb na 2007r.  w wersji przedstawionej w załączniku  do niniejszej uchwały.

 

         § 2 .  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kodrąb.

 

         § 3 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą od 01 stycznia 2007r. 

 

 

 

 

                                                                  

 

               Załącznik 

                  do uchwały Rady Gminy Kodrąb

                  z dnia 28marca  2007r.              

PLAN PRACY  RADY GMINY KODRĄB  NA 2007 r.

 

I kwartał

 

1.     Uchwalenie  budżetu Gminy na 2007r.

-         opinie wszystkich Komisji nt. projektu budżetu na 2007r.

-         dokonanie przez Komisje analizy wydatków budżetowych w dziale oświata i wychowanie

2.     Uchwalenie Regulaminu wynagradzania nauczycieli  na 2007r.

3.     Sprawy wynikające z potrzeb.

 

II kwartał

 

1.     Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 . Udzielenie absolutorium.

-         przygotowanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2006r. oraz sformułowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.

2.     Sprawozdanie z działalności Policji dot. zabezpieczenia porządku publicznego w gminie za 2006r.

3.     Sprawy wynikające z potrzeb.

 

III kwartał.

 

1.     Przyjęcie  sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.

2.     Omówienie tematu dot. realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2007r.

3.     Sprawy wynikające z potrzeb.

 

IV kwartał

 

1.     Przyjęcie uchwał podatkowych.

2.     Uchwalenie  planu pracy Rady Gminy Kodrąb na rok 2008 oraz  zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy  na 2008r.

3.     Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008r.

4.     Uchwalenie Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2008r.

5.     Sprawy wynikające z potrzeb.