artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXX/ 205 /06

                                                                                      

                            UCHWAŁA  NR  XXX/ 205 /06

   RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  21 marca 2006r.

 

 

w sprawie  przekazania  w użyczenie  nieruchomości stanowiących własność Gminy Kodrąb.

 

 

          Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r.  Nr 172, poz.1441,NR 175, poz. 1457 )  oraz art. 13 ust.1, art. 25 ust.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r.  Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 , poz.1459   )   Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

 

 

§ 1 . Przekazać w użyczenie  nieodpłatnie na czas nieokreślony  Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kodrębie  , w celu prowadzenia działalności statutowej   niżej  wymienione nieruchomości :

 

     1)    nieruchomość  położoną w Kodrębie przy ul.22 Lipca 25, oznaczoną  w ewidencji   gruntów jako działka  nr  332/2, obręb Kodrąb,  o pow.0,54 ha,  zabudowaną :  budynkiem 2-piętrowym, budynkiem gospodarczym,  boksem na opał, garażem    metalowym, magazynem, ogrodzeniem,

      2)    nieruchomość położoną w miejscowości  Dmenin  139 , którą stanowią działki   oznaczone   w ewidencji gruntów  nr nr 744  , 743 , obręb Dmenin, o łącznej pow.0,21 ha   , zabudowaną budynkiem piętrowym , ogrodzeniem.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                  Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXX/ 204 /06

                                               UCHWAŁA  NR    XXX/  204 /06                     

        RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia 21 marca 2006r.

 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne  do wynajęcia.

 

             Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457 )  oraz art. 13 ust.1,   art. 37  ust. 4    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.   o gospodarce    nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459)   stosownie do wniosku Stowarzyszenia MONAR  Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Klizinie  Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

           

§ 1. Przeznacza się do wynajęcia na czas nieokreślony, w formie bezprzetargowej nieruchomość  stanowiącą  własność Gminy Kodrąb , położoną w obrębie  geodezyjnym Klizin I , oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 419/2 o pow. 2,42 ha wraz z zabudowaniami znajdującymi się na przedmiotowej działce Stowarzyszeniu MONAR Dom dla  Osób Bezdomnych i Najuboższych  w Klizinie  .

 

            §  2. 1. Zobowiązuje się Stowarzyszenie do używania  przedmiotowej nieruchomości  do prowadzenia Domu Dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Klizinie   we własnym zakresie i na  koszt własny.

          2. Zobowiązuje się Stowarzyszenie  do  wykonywania bieżących  prac remontowych   budynku oraz zagospodarowanie terenu  we własnym zakresie i  na koszt własny.

   

 § 2  Z tytułu najmu przedmiotowej nieruchomości ustala się czynsz :

 

       1)    za budynki w wysokości określonej w uchwale Nr XXIX/192/2001 Rady      Gminy Kodrąb z dnia 28.12.2001r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kodrąb na lata 2002-2006 , z płacenia którego zwalnia się Stowarzyszenie MONAR Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Klizinie na okres 25 lat.

       2)     za grunty zgodnie z uchwałą Zarządu Gminy Nr 51/2002 z dnia 22.01.2002r.,  z płacenia którego zwalnia się Stowarzyszenie MONAR Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Klizinie na okres 25 lat.

 

            § 3. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XIV/96/04 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2004r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej  stanowiącej mienie komunalne do wydzierżawienia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Kodrą

 mgr inż. Marek Krężlewski

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXX/ 203 /06

                                                                                    

                           UCHWAŁA  NR  XXX/ 203 /06

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  21 marca 2006r.

 

 

w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  stanowiących współwłasność i własność Gminy Kodrąb.

 

 

          Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r.  Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 )  oraz art. 13 ust.1 ,art.25 ust.2 i art.37 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce    nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004r.  Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 , poz.1459   )   Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

 

 

         § 1. Przeznacza się do sprzedaży udział wynoszący  ¾ części  nieruchomości   oznaczonej w ewidencji gruntów Nr działki 423/6 o pow.  0,1778 ha ,  położonej  w obrębie  geodezyjnym  Kodrąb .

        

         § 2. Przeznacza się do sprzedaży  nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 133 o pow. 0,51 ha , położoną w obrębie geodezyjnym Smotryszów.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                  Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXX/ 202/06

                                                       

 

UCHWAŁA   NR  XXX/ 202/06

RADY  GMINY   KODRĄB

                                            z  dnia  21 marca 2006r.

 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds.  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Gminy Kodrąb  na 2006 r.

 

 

        

 

                    Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203;z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457)   Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

 

         § 1.  Przyjąć plan pracy na 2006 rok Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Gminy Kodrąb  w wersji przedstawionej w załączniku  do niniejszej uchwały.

 

 

 

      § 2 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                        

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

 

mgr inż. Marek Krężlewski

 

 

 

 

                              Załącznik

                                                                   do uchwały Nr XXX/202/06

                                                        Rady Gminy Kodrąb

                                                                                   z dnia  21 marca 2006r.

 

P L A N

 

pracy Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Gminy Kodrąb na 2006 rok.

 

 

Lp.

 

             Temat  posiedzenia

 

Termin realizacji

 

1.

 

 

2.

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 Ocena projektu  budżetu na 2006r.  pod kątem wydatków na rolnictwo i ochronę środowiska.

 

Analiza stanu ochrony środowiska pod kątem sprawności działania oczyszczalni ścieków oraz stanu kanalizacji w Kodrębie.

 

Analiza podjętych działań  przez GCI dotyczących :

-         podnoszenia kwalifikacji rolników,

-         otrzymywania wszelkich dopłat strukturalnych,

-         możliwości przeklasyfikowania w niższej cenie wyciągów geodezyjnych.

 

Ocena stanu  dróg śródpolnych i dojazdowych do pól gminy Kodrąb.

 

Analiza podjętych działań w kierunku :

-         zwiększenia terenów pod zalesienie gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej,

-         problemu melioracji łąk i pastwisk na terenie gminy,

-         zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk śmieci.

Stan ochrony środowiska na terenie gm. Kodrąb. 

 

 I kwartał

 

 

wg potrzeb

 

 

 

II kwartał

 

 

 

 

 

III kwartał

 

 

IV kwartał

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb

 

 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXX/ 201 /06

                                              

 

UCHWAŁA   NR  XXX/ 201 /06

RADY  GMINY   KODRĄB

                                            z  dnia  21 marca  2006r.

 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji   d/s Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb  na 2006 r.

 

 

        

 

                    Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz. 1457)   Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

 

         § 1.  Przyjąć plan pracy na 2006 rok Komisji  ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb  w wersji przedstawionej w załączniku  do niniejszej uchwały.

 

 

         § 2 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                    

                                                                                                                Przewodniczący

         Rady Gminy Kodrąb

         mgr inż. Marek Krężlewski

 

 

 

 

 

                                                           Załącznik

                                                                               do uchwały Nr XXX/ 201/06

                                                                     Rady Gminy Kodrąb

                                                                     z dnia 21 marca 2006r.

 

P L A N

pracy Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb na 2006 rok.

 

 

 

Lp.

 

                     Temat  posiedzenia

 

Termin realizacji

 

 1.

 2.

 

 3.

 

 4.

 

 

 

 

 5.

 6.

 7.

 

 

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

12.

 

13.

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

Opracowanie planu pracy Komisji na 2006r.

Wypracowanie   opinii  w   sprawie   budżetu w dziale oświata i pomoc  społeczna  na 2006 rok.

Działalność   Domu   dla   Osób  Bezdomnych i Najuboższych w Klizinie  prowadzonego przez Stowarzyszenie MONAR.

Analiza przydzielania pomocy przez GOPS dla :

a/ uczniów ,

b/ przewlekle chorych , niepełnosprawnych,

c/ w sytuacjach losowych,

d/ dla mieszkańców gminy.

Analiza działalności istniejących świetlic na terenie gminy.

Zapoznanie się z działalnością GCI w Dmeninie.

Zapoznanie się z działalnością Komisji Socjalnej dla nauczycieli, emerytów i pracowników szkoły:

a/ formy realizacji funduszu  Komisji Socjalnej – fundusz    zdrowotny.

Funkcjonowanie    Ośrodków    Zdrowia   w     Kodrębie

 i w   Dmeninie .

Analiza wykonania budżetu w dziale  oświata i pomoc społeczna  za I półrocze 2006 roku.

Opiniowanie bieżących problemów oświatowych w gminie Kodrąb.

 Organizacja dowożenia dzieci do szkół.

Zapoznanie  się   z   działalnością    pedagoga    szkolnego

i logopedy.

Funkcjonowanie bibliotek na terenie gminy.

Analiza   projektu   budżetu  na  2007  rok  w dziale  oświata

i pomoc społeczna.

 

Analiza  wydatków  w  ramach   otrzymanych    funduszy

i wypracowanych środków finansowych  w poszczególnych placówkach oświatowych.

Zgłaszanie propozycji wniosków do opracowania planu pracy Komisji na 2007 rok.

 

I kwartał

I kwartał

 

I kwartał

 

II kwartał

 

 

 

 

II kwartał

II kwartał

II kwartał

 

 

 

III kwartał

 

III kwartał

 

cały rok

 

III kwartał

III kwartał

 

IV kwartał

IV kwartał

 

 

co kwartał

 

 

IV kwartał