artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXII/ 223/06

                                                                              

       

UCHWAŁA NR  XXXII/ 223/06

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 12 czerwca 2006r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

        

Na podstawie art. 7. ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203: z 2005r.Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 : z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2004r. Nr 96, poz.959; Nr 173, poz.1808; z 2005r. Nr 85, poz.729 ,  Nr 130, poz.1087 ) Rada Gminy Kodrąb na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Zatwierdza się taryfę obowiązującą na terenie Gminy Kodrąb za zbiorowe odprowadzanie ścieków  w brzmieniu jak niżej:

        

1)     opłata za ścieki bytowe wynosi 4,11 zł netto za 1m3     + obowiązujący podatek VAT;

 

§ 2.  Ustala się dopłatę Gminy Kodrąb do ścieków pochodzących z gospodarstw domowych w wysokości:

 

1)      1,21     netto do 1 m3 + obowiązujący podatek VAT;

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIV/164/05 z dnia 28 czerwca 2005r.

 

§ 5. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb ogłosi zatwierdzoną taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie  do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia  2006r.

 

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXXII/ 222/06

 

 

    UCHWAŁA NR XXXII/ 222/06

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 12 czerwca 2006r.

 

 

w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi

 

 

 

                    Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17 poz. 128 )  oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 172 ,poz. 1440, Nr 163, poz. 1364, Nr 179, poz. 1486, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz.1441 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

            § 1.  Uchwala się stawki opłat:

 

a)     za zajęcie 1 m2 pasa drogowego za 1 dzień w wysokości 1 zł ;

b)    za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie                 związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 25 zł rocznie za 1 m2.

 

             § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

             § 3. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  i  wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący

                                                                           Rady Gminy Kodrąb

 

                                                                      mgr inż. Marek Krężlewski

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXXII/221/06

                                                                                    

UCHWAŁA NR  XXXII/221/06

RADY GMINY KODRĄB

z dnia  12  czerwca   2006r.

 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych  oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 ,poz. 1591; z 2002r. Nr 23 ,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 ,poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr  162 ,poz. 1568: z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 , poz. 1441,Nr 175, poz.1457 ; z 2006r. Nr 17 , poz. 128) oraz  art. 6 ust. 2  i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008)  Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

 

 

 

   § 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych  oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych w następującej wysokości:

1)     odbiór odpadów komunalnych z urządzenia / kosza o pojemności do 110 litrów włącznie – 11, 00 zł ;

2)     odbiór odpadów komunalnych z urządzenia / kosza o pojemności od 111 litrów do 240 litrów włącznie – 16, 00 zł ;

3)     odbiór odpadów komunalnych z urządzenia / kosza o pojemności od 241 litrów do 1100 litrów włącznie – 39, 00 zł ;

4)      wywóz nieczystości płynnych 18,00 zł / m3, nie mniej jednak jak 36,00zł za jednorazowy wywóz.

 

        § 2. 1.Opłata ustalona w § 1 pkt 1, ulega pomniejszeniu o 1,00 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie.

        2.Opłata ustalona w § 1 pkt 2, ulega pomniejszeniu o 2,00 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie.

       3. Opłata ustalona w § 1 pkt 3, ulega pomniejszeniu o 3,00 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie.

        

 

 

§ 3.  Traci  moc  uchwała  Nr XXXI/209/06  Rady  Gminy  Kodrąb  z dnia

 28 kwietnia 2006r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych  oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

         § 5. Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

                                                                           Przewodniczący

                                                                           Rady Gminy Kodrąb

 

                                                                          mgr inż. Marek Krężlewski

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXXII/ 220/06

                                                                                    

UCHWAŁA NR  XXXII/ 220/06

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 12  czerwca 2006r.

 

 

w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr  162 poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008,)  po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku  Rada Gminy Kodrąb uchwala,  co następuje:

 

 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci  moc    Uchwała Nr XXXI/208/06 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 kwietnia  2006 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku   na  terenie  gminy  Kodrąb  i  Uchwała  Nr XVIII/118/2000  z dnia 12 września 2000r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi  w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący

                                                                           Rady Gminy Kodrąb

 

mgr inż. Marek Krężlewski

 

 

 

 

  Załącznik

           do Uchwały Nr XXXII/220/06

                                                                                        Rady Gminy w Kodrębie

z dnia 12 czerwca 2006r.

 

 

 

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA  TERENIE GMINY KODRĄB

 

 

 

  1. Postanowienia ogólne.

 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kodrąb zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i sposób wykonywania zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.

 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.        gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kodrąb,

2.        wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kodrąb,

3.        zwierzętach domowych -  należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt,

4.        zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy o organizacji  hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

5.        ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr . 236  poz. 2008).

 

 

II. Utrzymanie czystości i porządku.

 

§ 3. Właściciele nieruchomości powinni utrzymywać porządek na terenie swoich nieruchomości,  starać się o estetyczny wygląd budynków i ich otoczenia, upiększać je zielenią i ukwieceniem oraz uprzątać teren nieruchomości i pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytku mieszkańców z zanieczyszczeń i nieprzydatnych przedmiotów wytwarzających nieporządek.

 

                        § 4.1. Gmina odpowiada za czystość ulic, dróg, placów, skwerów, parków i nieruchomości będących w jej zarządzie, ustawia urządzenia / kosze uliczne w miejscach intensywnego ruchu             pieszych.

2. Zabrania się zaśmiecania odpadami komunalnymi miejsc publicznych tj. dróg, ulic, skwerów, placów, terenów komunalnych itp.

3. Gmina organizuje sprzątanie dróg w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 

                        § 5.1. Gmina ustawia na terenie sołectw urządzenia / kosze do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

     2. Gmina może odstąpić od ustawiania na terenie sołectw urządzeń / koszy do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sytuacji gdy zadanie to wykonuje inny podmiot.

3. Wójt informuje mieszkańców Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej o usytuowaniu punktów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

§ 6. W uzasadnionych sytuacjach Gmina organizuje wywóz śniegu, błota i odpadów zebranych           przez              właścicieli nieruchomości z chodników położonych wzdłuż dróg zarządzanych przez    Gminę.

 

                        § 7.1. Ustala się 100 litrów miesięcznie jako minimalną pojemność urządzenia / kosza  przeznaczonego do             zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości przypadającą na jedno gospodarstwo domowe gdy liczba mieszkańców nie przekracza 5 osób.

            2. Ustala się 200 litrów miesięcznie jako minimalną pojemność urządzenia / kosza przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości przypadającą na jedno gospodarstwo domowe gdy liczba mieszkańców  przekracza 5 osób.

3. Ustala się pojemność urządzenia / kosza do ustawiania w miejscach intensywnego ruchu pieszych i przystankach komunikacji od 10  do 50 litrów. W uzasadnionych przypadkach na przystankach komunikacyjnych można ustawiać także kosze o pojemności do 240 litrów.

4. Ustala się miesięczną minimalną pojemność urządzenia / kosza dla :

1)      ośrodków zdrowia   1.100 litrów  ;

2)      szkół   2.200 litrów;

3)      podmiotów gospodarczych :

a)      zatrudniających do 3 osób  240 litrów;

b)      zatrudniających powyżej 3 osób  1.100 litrów.

5. Urządzenia / kosze do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowane w miejscach publicznych mają pojemność od 1 do 2,2 m3 i są odpowiednio oznakowane.

6. Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzonej na terenie nieruchomości można używać worków dostarczonych przez jednostkę wywozową.

 

                        § 8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

1)   wyposażenia nieruchomości w urządzenie / kosz o wielkości stosownej do potrzeb nie mniejszej jednak jak ustalone w § 7 pkt 1-2. i utrzymać je we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.

2)   sprzątania terenu nieruchomości.

3)   sprzątania błota, śniegu, lodu, liści i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego obok nieruchomości. Z obowiązku sprzątania chodnika zwalnia się właścicieli nieruchomości w sytuacji gdy  na chodniku dozwolony jest płatny postój pojazdów.

4)   ustala się minimalną częstotliwości wywozu odpadów komunalnych nie rzadziej jak raz w miesiącu.

 

                        § 9.1.Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości poprzez segregację z podziałem na:

1)        odpady organiczne ulegające biodegradacji,

2)        odpady nadające się do ponownego wykorzystania, w szczególności : makulatura, szkło, złom, odpady plastikowe.

3)        odpady niebezpieczne, w szczególności: baterie, akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin i owadobójczych, leki.

4)        odpady wielkogabarytowe.

5)        odpady budowlane.

6)        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

7)        odpady inne niż określone w pkt. 1 -6 zgodnie z ich właściwościami.

                        2. Segregacja o której mowa w pkt 1. dokonywana jest w miejscu powstawania odpadów.

    3. Zaleca się aby wydzielone w wyniku segregacji odpady zadysponować:

1)        odpady organiczne ulegające biodegradacji umieszczać w indywidualnych przydomowych kompostowniach, lub w przypadku gdy nie ma technicznych możliwości utworzenia kompostownia  w pojemnikach oznaczonych jako „odpady organiczne”

2)        odpady nadające się do ponownego wykorzystania jak : makulatura, szkło, złom, odpady plastikowe oddawać do punktu skupu surowców wtórnych,

3)        odpady niebezpieczne jak, baterie, akumulatory, oddawać do punktów zbiórki.

4)        odpady niebezpieczne  jak opakowania po środkach ochrony roślin i owadobójczych oddawać w punktach ich zakupu.

5)        leki oraz opakowania po zużytych lekach oddawać do punktów zbiórki prowadzonych przez apteki.

            4.Odbiór odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ustala właściciel nieruchomości z    właściwą jednostką prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

                        § 10.Mieszkańcy Gminy prowadzący selektywną zbiórkę odpadów komunalnych  mogą        korzystać z urządzeń / koszy odpowiednio oznakowanych i ustawionych przez Gminę lub podmioty prowadzące  zbiórkę odpadów .

 

                        § 11.O możliwościach oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego gmina           powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej.

           

                        § 12.1.Sprzątanie i wywóz odpadów, oraz odśnieżanie, wywóz błota i śniegu z przystanków komunikacji publicznej jest obowiązkiem  przedsiębiorców użytkujących przystanki

komunikacji publicznej.

2. Przedsiębiorcy użytkujących przystanki komunikacji publicznej zobowiązani są do utrzymania we właściwym stanie sanitarnym urządzeń do zbierania odpadów.

 

                        § 13.1.Sprzątanie i wywóz odpadów, oraz odśnieżanie, wywóz błota i śniegu na drogach publicznych,  należy do zarządcy drogi.

2. Do obowiązków zarządcy drogi należy również wywóz błota śniegu i lodu uprzątniętych przez właścicieli posesji z chodnika położonego obok nieruchomości.

 

                        § 14.1. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków można  wywozić jedynie na stację zlewczą oczyszczalni ścieków.

2. Zbiorniki bezodpływowe należy opróżniać z taką częstotliwością aby nie doszło do przepełnienia zbiornika i przedostania się ścieków do gruntu.

3. Ustala się minimalną częstotliwość wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych nie rzadziej jak  2 razy w roku kalendarzowym.

4. Ustala się minimalną częstotliwość wywozu ścieków ze zbiorników osadowych przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej jak raz w roku kalendarzowym.

 

                        § 15. Dopuszcza się mycie i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi     wyłącznie na własne potrzeby, przy czym podczas tych czynności bezwzględnie należy         zachować poniższe warunki:

1)        podczas naprawy nie przedostaną się do gruntu oraz wody oleje smary i inne substancje ropopochodne nawet w sytuacji gdy są one bardzo rozcieńczone i występują w śladowych ilościach;

2)        stanowisko do mycia musi gwarantować że powstałe ścieki  nie przedostaną się do gruntu  i wody; 

3)        w powstałych ściekach nie znajdą się  oleje smary i inne substancje ropopochodne nawet w sytuacji gdy są one bardzo rozcieńczone i występują w śladowych ilościach;

4)        używane do mycia  środki i roztwory myjące będą sporządzane zgodnie z recepturą/ sposobem przygotowania umieszczonym na opakowaniu, oraz będą posiadać wyraźne oznakowanie stwierdzające że ulegają biodegradacji (opis środka musi być wykonany w języku polskim);

5)        ścieki powstałe podczas mycia pojazdu należy skierować do zbiorników bezodpływowych;

6)        zasady kierowania ścieków z mycia pojazdów do sieci kanalizacyjnej ustala przedsiębiorstwo obsługujące sieć kanalizacyjną;

7)        mycie pojazdów na drogach jest zabronione.

 

 

III. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.    

           

            § 16.1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do       wspólnego użytku, a szczególności:

1)        prowadzenia psa na smyczy, a psy agresywne i niebezpieczne dla otoczenia winny mieć założony kaganiec,

2)        mieć stały dozór nad psem,

3)        nie wprowadzać psów lub innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z zastrzeżeniem ust. 2,

4)        zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów z uwięzi na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

5)         natychmiast usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez psy lub inne zwierzęta domowe na jezdniach, chodnikach, placach oraz innych terenach         przeznaczonych do       wspólnego użytku.

 

            2. Postanowienia ust. 1 pkt 3 nie dotyczą osób niewidomych korzystających z psów przewodników, oraz obiektów przeznaczonych dla zwierząt (np. lecznice zwierząt).

            3.Osoby, o których mowa w ust.1 ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

            4. Zwierzęta domowe bez znaczka identyfikacyjnego pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, chwytane i odprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

           

 

 

IV. Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji           rolniczej.

           

            § 17.    Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być prowadzone w taki sposób by nie pogorszyło warunków otoczenia (nie spowodowało zanieczyszczenia powietrza, ziemi, wody) oraz nie spowodowało innych uciążliwości dla osób trzecich.

 

            § 18.1.Zakazuje się utrzymywania i wypasu zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zajętych przez instytucje użyteczności publicznej.

           

            2.Zakazuje się utrzymywania i wypasu zwierząt gospodarskich na terenie komunalnym przyległym do zbiornika wodnego Kodrąb.

 

 

V. Deratyzacja.

 

§ 19.1. Obowiązkową deratyzacją przeprowadzaną dwa razy w roku w miesiącu kwietniu i październiku objęte są nieruchomości zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi, obiektami użyteczności publicznej oraz nieruchomości w obrębie których utrzymywane są zwierzęta domowe.

2. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb.          

 

VI.  Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych    do składowania na składowiskach odpadów

 

§ 20.1.System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania :

1)   do dnia 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

2)   do dnia 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

3)   do dnia 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.- i będą to następujące ilości :

     a) 38 kg/osobę/rok w roku 2010

     b) 25 kg/osobę/rok w roku 2013

     c) 18 kg/osobę/rok w roku 2020

2. Obowiązek o którym mowa w ust.1 zrealizują przedsiębiorcy którzy uzyskają    zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości.

 

 

VII. Pozostałe postanowienia

           

            § 21. Gmina zapewnia objęcie swoich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

 

            § 22. Gmina ogranicza strumień odpadów komunalnych kierowanych na składowisko poprzez ich selektywną zbiórkę.

 

§ 23.Gmina podejmuje działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców.

 

            § 24.Odpady komunalne zmieszane odbierane od właścicieli nieruchomości przez jednostki wywozowe podlegają unieszkodliwieniu w posiadanych przez nich instalacjach, natomiast odpady wyselekcjonowane są przekazywane do odzysku bądź recyklingu uprawnionym podmiotom.

 

 

§ 25. Odpady pochodzące z remontów obiektów budowlanych podlegają wstępnej segregacji na odpady nadające się do ponownego użycia /np. cegła, gruz/ z ich miejscowym wykorzystaniem oraz dalszej właściwej selekcji.

 

§ 26.Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich  odbiór przez jednostki wywozowe, a w dalszej kolejności poprzez właściwe postępowanie z nimi.

 

 

VIII.    Postanowienia końcowe

 

§ 27.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie  zastosowanie ma ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

                        § 28. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt.

 

 

 

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                      Rady Gminy Kodrąb

 

                                                                                                      mgr inż. Marek Krężlewski

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXXII/219/06

                                                                                    

UCHWAŁA  NR  XXXII/219/06

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  12  czerwca     2006r.

 

 

w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXVI/172/05 Rady Gminy Kodrąb  z dnia

15 września 2005r.  w sprawie   nabycia  nieruchomości na własność gminy Kodrąb

 

        

 

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203;z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128  )  Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

 

        

§ 1.   W  uchwale    Nr   XXVI/172/05    Rady   Gminy   Kodrąb   z   dnia

15 września  2005r.  w sprawie odpłatnego nabycia gruntów zmienia się pkt 2 i pkt  3  w § 1 nadając im brzmienie :

 

„ 2) działkę oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 164/2 o pow. 0,95 ha;

   3) działkę oznaczoną  w ewidencji  gruntów Nr 156/2 o pow.0,0767 ha„.

 

         § 2. Wykonanie uchwały   powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

        

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.