artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXIV / 230 /06

                                                                                                                                                                                  

                                                                 

        UCHWAŁA  NR   XXXIV / 230 /06

       RADY  GMINY  KODRĄB

     z dnia  15 września  2006r.             

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy  Kodrąb na 2006 rok

 

 

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art. 51 ust.1 i 2 , art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128 )  oraz  art. 165  i  art.184 ustawy z dnia

30 czerwca  2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420 ; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Zwiększa  się dochody budżetowe o kwotę zł. 143.962,00  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

         § 2. Zwiększa się wydatki   budżetowe o kwotę  zł. 253.031,00 i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł. 109.069,00  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

         § 3. Zwiększa się  wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 184.741,00 i zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 79.741,00 zgodnie z załącznikiem  Nr 3  do niniejszej uchwały.

 

          § 4. Zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych gminy Kodrąb na lata 2006 – 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

        

 § 5.  Budżet gminy po zmianie wynosi :  

            

           dochody      -   zł. 8.479.107,00  

           wydatki      -      8.986.231,00

 

           §  6 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

            § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXXV/234/06

                                                                                                     

UCHWAŁA  NR  XXXV/234/06

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  29  września    2006r.

 

 

  w sprawie odpłatnego nabycia  nieruchomości na własność Gminy Kodrąb

 

        

 

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203;z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128  )  Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

 

        

 

§ 1. Nabyć odpłatnie na  własność  Gminy Kodrąb  od P. Elżbiety i Władysława Maszczyków   nieruchomość  położoną w obrębie Dmenin  , oznaczoną Nr działki  426  o pow. 0,33 ha za cenę nie przekraczającą kwoty  25.000,00 zł ,  z przeznaczeniem  na  budowę parkingu koło cmentarza  .

        

§ 2. Wykonanie uchwały   powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

        

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXXV/ 233 /06

                                                                                                                     

           UCHWAŁA  NR    XXXV/  233 /06

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  29  września  2006r.

 

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia  nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kodrąb

 

 

             Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 )  oraz art. 13 ust.1,   art. 37  ust. 4    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.   o gospodarce    nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459; z 2006r. Nr 17 , poz. 128)    Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

           

§ 1. Przeznacza się do wynajęcia na czas nieokreślony, w formie bezprzetargowej nieruchomość  stanowiącą  własność Gminy Kodrąb , położoną w obrębie  geodezyjnym Wola Malowana  , oznaczoną w ewidencji gruntów Nr działki 56/6 o pow. 0,2979 ha wraz z zabudowaniami znajdującymi się na przedmiotowej działce Stowarzyszeniu MONAR z siedzibą w Warszawie,  z przeznaczeniem do utworzenia i prowadzenia  domu dla osób starszych i matek samotnie wychowujących dzieci, a także  w miarę możliwości na warsztaty terapii zajęciowej lub świetlicy terapeutycznej.

 

            § 2. Zobowiązuje się Stowarzyszenie  do  wykonania    prac remontowo-adaptacyjnych   budynku oraz zagospodarowania terenu  we własnym zakresie i  na koszt własny.

   

 § 3.  Z tytułu najmu przedmiotowej nieruchomości ustala się czynsz :

 

       1)    za budynki w wysokości określonej w uchwale Nr XXIX/192/2001 Rady      Gminy Kodrąb z dnia 28.12.2001r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kodrąb na lata 2002-2006 , z płacenia którego zwalnia się Stowarzyszenie MONAR  na okres  10  lat.

       2)     za grunty  w wysokości netto 100,00 zł rocznie ,waloryzowany w okresach rocznych w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS , z płacenia którego zwalnia się Stowarzyszenie  MONAR na okres 10 lat.

 

            § 4.  Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                     

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr XXXV/232/06

 

        UCHWAŁA  Nr XXXV/232/06

RADY  GMINY  KODRĄB

 z dnia  29 września  2006r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy  Kodrąb na 2006 rok

 

 

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.51 ust.1 i 2 , art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169,poz.1420 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

 

         § 1. Zwiększa się wydatki   budżetowe o kwotę  zł. 10.428,00 i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł. 10.428,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

         § 2. Zwiększa się  wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 10.428,00 i zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 10.428,00 zgodnie z załącznikiem  Nr 2  do niniejszej uchwały.

 

          § 3. Zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych gminy Kodrąb na lata 2006 – 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

        

 § 4.  Budżet gminy po zmianie wynosi :   

          

          dochody      -   zł. 8.479.107,00   wydatki      -      8.986.231,00

 

 

           §  5 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

 

            § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXXIV/ 231/06

                                                                                    

 

                     UCHWAŁA  NR  XXXIV/ 231/06

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia 15 września 2006r.

 

 

w sprawie uchylenia  uchwały Nr XXV/167/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 11 sierpnia  2005r. w sprawie  przeznaczenia do wynajęcia   nieruchomości zabudowanej   stanowiącej  własność Gminy Kodrąb.

 

        

 

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 )  oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459 ; z 2006r. Nr 104, poz. 708 )   Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

        

 

§ 1. Uchyla się  uchwałę    Nr  XXV/167/05  Rady  Gminy  Kodrąb  z  dnia 11 sierpnia  2005r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kodrąb .

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

        

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.