artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXIX/193/05

w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy na rok 2006 Projektu "Szkoła Marzeń"
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXIX/ 192/05

w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXIX/ 191/05

UCHWAŁA NR XXIX/ 191/05

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 grudnia 2005r.

 

 

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 2006.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz.1457) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873; z 2004r. Nr 64,poz.142, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135; z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy poprzez koordynowanie i nadzorowanie realizacji uchwalonego programu oraz składanie Radzie Gminy sprawozdań w tym zakresie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

do uchwały Nr XXIX/191/05

Rady Gminy Kodrąb

z dnia 30 grudnia 2005r.

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KODRĄB Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2006

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Podstawą Programu Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2006, zwanego dalej ?Programem? jest ar. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

2. Celem programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu może identyfikacja konkretnych społecznych celów.

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:

1. ?ustawie? ? rozumie się przez to ustawę dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),

2. ?gminie? ? rozumie się przez to gminę Kodrąb,

3. ?organizacji? ? rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

4. ?programie? rozumie się przez to program współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

§ 3. Partnerami Gminy Kodrąb są:

1. stowarzyszenia,

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3. kluby sportowe,

4. organizacje działające w sferze kultury, turystyki i rekreacji,

5. organizacje działające w sferze promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia,

6. organizacje działające w sferze pomocy społecznej, w tym przede wszystkim pomocy dla osób bezdomnych i najuboższych oraz samotnych matek.

§ 4. 1. Program określa formy, zasady i zakres współpracy Gminy z podmiotami, a także priorytet zadań publicznych realizowanych przez podmioty gospodarcze.

2. Współpraca władz Gminy z podmiotami programu odbywać się będzie za zasadzie:

a) suwerenności stron ? oznacza to, iż stosunki między gminą a podmiotami programu kształtowane będą z poszanowaniem niezależności w swojej działalności statutowej,

b) partnerstwa ? oznacza to, iż podmioty programu biorą udział w planowaniu priorytetów realizowanych przez gminę, rozeznawaniu problemów mieszkańców Gminy, sugerowaniu zakresu współpracy,

c) pomocniczości ? oznacza to, iż Gmina uzna prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów społecznych przez organizacje pozarządowe,

d) efektywności ? oznacza to, iż gmina i podmioty programu wspólnie dążyć będą do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych pod względem merytorycznym z uwzględnieniem promocji Gminy,

e) jawności ? oznacza to, iż Gmina udostępni podmiotom programu informacje o zamiarach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których jest możliwa współpraca, a podmioty programu udostępnią samorządowi dane o rodzaju prowadzonej działalności, sposobie funkcjonowania, sytuacji finansowej, strukturze organizacyjnej.

 

ROZDZIAŁ II

Obszary i formy współpracy

§ 5. Obszarami współpracy pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a podmiotami programu będą zadania z zakresu:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom pozostającym w trudniej sytuacji życiowej, osobom bezdomnym i najuboższym, samotnym matkom, uciekającym przed przemocą w rodzinie

2) przeciwdziałania patologiom społecznym, tj. pomoc dla młodych ludzi opuszczających placówki wychowawcze i domy dziecka, ułatwianie powrotu do społeczeństwa osobom, które zaprzestały picia alkoholu, więźniom opuszczającym zakłady karne,

3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

4) ochrony przeciwpożarowej,

5) pomocy ofiarom klęsk żywiołowych,

6) ochrony i promocji zdrowia,

7) kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i sztuki oraz tradycji.

§ 6. 1. Formami współpracy realizowanej w ramach niniejszego programu z podmiotami, o których mowa w § 3 są:

1) udzielanie przez samorząd wsparcia pozafinansowego dla organizacji (użyczenie sprzętu, bezpłatne udostępnienie sal urzędu, oddelegowanie pracowników),

2) otwarte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,

3) koordynowanie działań, organizowanie konferencji, świadczenie konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej,

4) doradztwo i bieżąca wymiana informacji między administracją a organizacjami pozarządowymi,

5) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy.

2. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, które realizowane są dotychczas w inny sposób w tym przez organy administracji publicznej.

3. Otwarte konkursy ofert wójt może przeprowadzić z własnej inicjatywy lub po rozpatrzeniu wniosku organizacji prowadzącej działalność w danym zakresie.

4. Do rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizację Wójt Gminy powołuje komisję konkursową i określa tryb jej pracy w formie zarządzenia.

5. Warunkiem rozpatrzenia ofert jest sporządzenie jej na formularzu określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej.

6. Środki finansowe przekazywane są wyłonionym w wyniku kursu ofert organizacjom, na podstawie umów zawieranych wg wzoru ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej.

7. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie.

 

ROZDZIAŁ III

Zadania priorytetowe

§ 7. Gmina Kodrąb  współpracując w 2006 roku z organizacjami o których mowa w ustawie ustala poniżej listę zadań priorytetowych:

1. Wspieranie pozafinansowe działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku poprzez organizowanie zawodów, turniejów sportowych oraz imprez rekreacyjnych i integracyjnych.

2. W zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom: realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizowanie zajęć terapeutycznych z zakresu uzależnień i współuzależnień, prowadzenie telefonu zaufania dla osób uciekających przed przemocą w rodzinie i innych znajdujących w sytuacjach wymagających pomocy.

3. Propagowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i naturalnego środowiska człowieka.

4. Propagowanie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym w zakresie rozwoju kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji Gminy na zewnątrz.

5. Propagowanie przedsięwzięć w zakresie pobudzania aktywności zawodowej i społecznej, w szczególności wśród ludzi pozostających bez pracy i ludzi młodych, wspieranie działań w zakresie oświaty i wychowania.

 

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

§ 8. 1. Gmina Kodrąb realizuje program w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych i możliwości organizacyjnych.

2. Wójt przedkłada Radzie Gminy Kodrąb w terminie do końca IV kwartału każdego roku projekt rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok następny, uwzględniając w szczególności ocenę realizacji zadań publicznych w roku poprzednim.

3. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. Nr 193, poz. 1891)

4. W zakresie nie uregulowanym niniejszym programem do współpracy Gminy z organizacjami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXIX/190/05

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Kodrąb.
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXIX/ 189/04

                                                                                               

 

                        UCHWAŁA  NR    XXIX/ 189/04

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  30 grudnia 2005r.

 

 

w sprawie  przeznaczenia do wynajęcia   działki   gruntu  stanowiące własność Gminy Kodrąb.

 

          Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457 )  oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459)   Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

        

 

§ 1. Przeznacza się do wynajęcia   w formie bezprzetargowej na rzecz  Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie  na okres 8 lat, a po 8 latach na czas nieokreślony  niżej wymienione działki  gruntu:

                       1)         działkę gruntu    o pow. 150 m2 ,  położoną  w obrębie geodezyjnym Gosławice, stanowiącą   część działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1274/5  o pow.0,0309  ha ,

                       2)         działkę gruntu o pow. 166 m2 , położoną w obrębie geodezyjnym Wola Malowana, stanowiącą  działkę oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 166/3 o pow. 0,0166 ha.

 

         § 2. Ustala się  czynsz w wysokości  netto 1.200,-zł   miesięcznie, za każdą działkę , waloryzowany w okresach rocznych  w oparciu o publikowany przez Prezesa GUS  wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres poprzednich 12 miesięcy kalendarzowych.

 

         § 3. Do podpisania umowy najmu upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.