artykuł nr 1

Otwarty konkurs ofert

 

Na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873; z 2004 r. nr 64, poz. 593, nr 166, poz.593, nr 210, poz.2135) oraz Uchwały nr XX/135/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na rok 2005WÓJT GMINY KODRĄB


ogłasza otwarty konkurs ofert


na realizację zadań w zakresie prowadzenia działalności rekreacyjnej w okresie od 25 czerwca 2005 r. do 31 sierpnia 2005 r. na terenie gminy Kodrąb.


1. Rodzaj zadań:

  1. zabezpieczenie kąpieliska na zalewie na rzece Widawce w miejscowości Kodrąb w

okresie 25 czerwca do 31 sierpnia 2005 r.

b) organizacja zajęć rekreacyjnych na wodzie w trakcie imprez plenerowych

nad zalewem na rzece Widawce w miejscowości Kodrąb organizowanych

przez Urząd Gminy Kodrąb

2. Wysokośc środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku

2005 wynosi 4200 zł

3. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 20 czerwca 2005 r. do godz10.oo w sekretariacie Urzędu

Gminy w Kodrębie. pok. Nr 14, 97-512 Kodrąb ul. 22 Lipca 7, na formularzu, którego

wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 29 pażdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania

publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie tego zadania (Dz.U. nr 193, poz.1891)

pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na realizację zadania

publicznago w zakresie prowadzenia działalności rekreacyjnej na terenie gminy Kodrąb

w roku 2005”

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2005 r. o godz. 10.30

5. W roku 2004 wymienione wyżej zadania realizowane były przy wsparciu budżetu

w wysokości 3.800 zł

6. Ogłoszenie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej

Urzędu Gminy Kodrąb www.kodrab.akcesnet.net oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Gminy Kodrąb