artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XIV / 96 / 04

UCHWAŁA NR XIV / 96 / 04RADY GMINY KODRĄBz dnia 30 marca 2004r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości zbudowanej stanowiące mienie komunalne do wydzierżawieniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr4 162, poz. 1568 ) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 1541800; z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 127, Nr 240, poz. 2058; z 2003r. Nr 1, poz. 15 ) oraz stosownie do wniosku Regionalnego Centrum Pomocy Bliźniemu Stowarzyszenia MONAR – MARKOT z siedzibą w Działoszynie z dnia 09 lutego 2004r. Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:§ 1. Przeznacza się do wynajęcia na czas nie określony, w formie bez przetargowej nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kodrąb, położoną w obrębie geodezyjnym Klizin I, oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 419/2 o pow. 2,42 ha wraz z zabudowaniami znajdującymi się na przedmiotowej działce Regionalnemu Centrum Pomocy Bliźniemu Stowarzyszenia MONAR-MARKOT z siedzibą w Działoszynie, na utworzenie domu dla ludzi niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnym matkom.§ 2.1. Zobowiązuje się Stowarzyszenie do wykonania adaptacji budynku oraz zagospodarowania terenu na własny koszt. 2. Z tytułu najmu przedmiotowej nieruchomości ustala się czynsz:1.za budynki w wysokości określonej w uchwale Nr XXIX/192/2001 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28.12.2001r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kodrąb na lata 2002 – 2006,2.za grunty zgodnie z uchwałą Zarządu Gminy Nr 51/2002 z dnia 22.01.2002r. z płacenia którego zwalnia się RCPBSM-M z siedzibą z Działoszynie na okres 10 lat.§ 3. Wykonanie uchwały oraz zawarcie umowy najmu powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XIV / 95/ 04

UCHWAŁA NR XIV / 95/ 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 marca 2004r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyłączenia ul. Guławskiej w miejscowości Płoszów do miejscowości Konradów w Gminie Kodrąb

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach ( Dz. U. Nr 86, poz. 943; z 2002 Nr 93, poz. 824) oraz stosownie do wniosku Rady Gminy Radomsko złożonego w dniu 8 stycznia 2004r. po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Konradów Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Wyraża negatywną opinię co do możliwości przyłączenia do miejscowości Konradów, ul. Guławskiej w miejscowości Płoszów (była miejscowość Guławy) w granicach wskazanych we wniosku.

 

         § 2.  Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XIV/ 93 /04

UCHWAŁA NR XIV/ 93 /04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 marca 2004r.

 

 

w sprawie uchylenia Nr XII/79/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31.12.2003r. w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 983, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 130 ust. 2 i3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Uchwala się w całości uchwałę Nr XII/79/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie wydatków budżetowych gminy, które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XIV/ 92 /04

UCHWAŁA NR XIV/ 92 /04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 marca 2004r.

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80m poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49, art. 50 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1.1. Wyrazić zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 300.000 zł na wydatki oświaty z terminem spłaty do 31 grudnia 2005 r.

                2. Upoważnić Wójta Gminy Kodrąb do dokonania odpowiednich czynności prawnych  związanych z zaciągnięciem kredytu.

 

         § 2.1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów uzyskanych z następujących źródeł:

subwencja ogólna                                       - 4.247.228 zł

podatek dochodowy od osób fizycznych    -   743.573 zł

dochody własne                                          - 1.023.181 zł

               2. Do czasu spłaty pożyczki będzie ona uwzględniana w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XIV / 91/04

UCHWAŁA NR XIV / 91/04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 marca 2004r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie części wydatków inwestycyjnych związanych z PO SAPARD.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. C , art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ) i art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49, art. 50 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1.1. Wyrazić zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 137.000 zł na pokrycie części wydatków inwestycyjnych na budowę drogi w miejscowości Gembartówka, związanych z PO SAPARD.

               2. Upoważnić Wójta Gminy Kodrąb do dokonania odpowiednich czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu.

 

         § 2.1.Kredyt zostanie spłacony z dochodów uzyskanych z następujących źródeł:

subwencja ogólna                                       - 4.247.228 zł

podatek dochodowy od osób fizycznych   -     743.573 zł

dochody własne                                          - 1.023.181 zł

              2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.