artykuł nr 1

Uchwały z 2004 roku

UCHWAŁA NR XIII / 81 /04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 12 lutego 2004r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Malowanej.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 u stawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 59 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1. Zamierza się dokonać likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Malowanej wraz z oddziałem przedszkolnym, planowanej z dniem 31.08.2004r.

         § 2. Uczniowie uczęszczający do w/w szkoły będą mieć zapewnioną naukę w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie oraz bezpłatny dowóz.

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XIII/ 85 /04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 12 lutego 2004r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb na 2004 rok.

         Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) Rady Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

         § 1. Przyjąć plan pracy na 2004 rok Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XIII / 87 /04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 12 lutego 2004 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kodrąb na 2004 rok.

         Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) Rady Gminy Kodrąb, co następuje:

         § 1. Przyjąć plan pracy na 2004 rok Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kodrąb w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XIII / 89 /04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 12 lutego 2004r.

w sprawie odpłatnego nabycia praw użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków znajdujących się na tych gruntach

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1. Nabyć odpłatnie od kopalni Surowców Mineralnych  „KOSMIN”   Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5 prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, położonych w obrębie geodezyjnym Kodrąb o pow. 18,32 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek: 740/1, 740/2, 694/1, 694/2, 692/1, 692/2, 688, 689, 686 i w obrębie Zakrzew Wielki o pow. 1,54 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek: 26/2, 27/2, 27/4, 28/4, 28/4, 28/2, 29/2, 29/4, 31/2, 31/4, 31/5, 33/2, 33/4, 30/4, 32/2, 32/4, 32/5 wraz z prawem własności budynków znajdujących się na przedmiotowych gruntach.

         § 2. Upoważnić Wójta Gminy Kodrąb do przeprowadzenia uzgodnień negocjacji odnośnie ceny za w/w nieruchomości i zawarcia stosownego aktu notarialnego.

         § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XIV / 91/04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 marca 2004r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie części wydatków inwestycyjnych związanych z PO SAPARD.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. C , art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ) i art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49, art. 50 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1.1. Wyrazić zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 137.000 zł na pokrycie części wydatków inwestycyjnych na budowę drogi w miejscowości Gembartówka, związanych z PO SAPARD.

               2. Upoważnić Wójta Gminy Kodrąb do dokonania odpowiednich czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu.

 

         § 2.1.Kredyt zostanie spłacony z dochodów uzyskanych z następujących źródeł:

subwencja ogólna                                       - 4.247.228 zł

podatek dochodowy od osób fizycznych   -     743.573 zł

dochody własne                                          - 1.023.181 zł

              2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XIV/ 93 /04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 marca 2004r.

w sprawie uchylenia Nr XII/79/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31.12.2003r. w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 983, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 130 ust. 2 i3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1. Uchwala się w całości uchwałę Nr XII/79/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie wydatków budżetowych gminy, które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIV / 96 / 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 marca 2004r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości zbudowanej stanowiące mienie komunalne do wydzierżawienia

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr4 162, poz. 1568 ) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 1541800; z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 127, Nr 240, poz. 2058; z 2003r. Nr 1, poz. 15 )  oraz  stosownie  do  wniosku  Regionalnego  Centrum  Pomocy  Bliźniemu Stowarzyszenia  MONAR – MARKOT z siedzibą w Działoszynie z dnia 09 lutego 2004r. Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1. Przeznacza się do wynajęcia na czas nie określony, w formie bez przetargowej nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kodrąb, położoną w obrębie geodezyjnym Klizin I, oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 419/2 o pow. 2,42 ha wraz z zabudowaniami znajdującymi się na przedmiotowej działce Regionalnemu Centrum Pomocy Bliźniemu Stowarzyszenia MONAR-MARKOT z siedzibą w Działoszynie, na utworzenie domu dla ludzi niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnym matkom.

         § 2.1. Zobowiązuje się Stowarzyszenie do wykonania adaptacji budynku oraz zagospodarowania terenu na własny koszt.

               2. Z tytułu najmu przedmiotowej nieruchomości ustala się czynsz:

1.     za  budynki  w  wysokości  określonej  w  uchwale                        Nr XXIX/192/2001 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28.12.2001r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kodrąb na lata 2002 – 2006,

2.     za grunty zgodnie z  uchwałą  Zarządu  Gminy  Nr 51/2002  z dnia 22.01.2002r. z płacenia którego zwalnia się  RCPBSM-M z siedzibą z Działoszynie na okres 10 lat.

§ 3. Wykonanie uchwały oraz zawarcie umowy najmu powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XVI / 103 / 04

RADY GMINY KODRĄB

Z dnia 29 czerwca 2004r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

         Na podstawie ust. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Nr 19, poz. 717 Nr 93 poz. 890 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł 363.164 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

         § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł 363.164 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

         § 3. Budżet po zmianie wynosi:

dochody    -    6.645.147

wydatki     -    7.471.292

         § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

         § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XVI / 105/ 04

REDY GMINY KODRĄB

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 u stawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 ) i art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49, art.50 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 717, Nr 93, poz. 890 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1.1. Postanawia zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy do kwoty 300.000 zł na wydatki oświaty z terminem spłaty do 31 grudnia 2005r.

                2. Upoważnić Wójta Gminy Kodrąb do dokonania odpowiednich czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu.

 

         § 2.1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów uzyskanych z następujących źródeł: subwencja ogólna, podatek dochodowy od osób fizycznych.

               2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XVI / 107/ 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kodrąb do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 ) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20  grudnia  1996 r.  o  gospodarce  komunalnej  (  Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:

1.     Określanie sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

2.     Ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XIII/ 84 /04

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia 12 lutego 2004 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb na 2004 rok.

         Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

§ 1. Przyjąć plan pracy na 2004 rok Komisji ds. Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XIII / 86 / 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 12 lutego 2004r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb na 2004 rok.

         Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1. Przyjąć plan pracy na 2004 rok Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały

Nr XIII/86/04

Rady Gminy Kodrąb

z dnia 12 lutego 2004r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W KODRĘBIE NA ROK 2004

1.     Przygotowanie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2004r.

2.     Przygotowanie opinii dotyczącej wykonania rocznego planu finansowego oraz sformułowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.

3.     Kontrola wydatków rzeczowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb.

4.     Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej – ze szczegółowym uwzględnieniem:

-         zgodności podejmowanych działań z zapisami statutowymi,

-         procedur zakupu i sprzedaży składników majątkowych,

-         ewidencji składników majątkowych,

-         prawidłowości w wydawaniu przyznanej dotacji,

-         celowości dokonywanych zakupów,

5.     Monitorowanie realizacji budżetu oraz gromadzenie danych na temat tej realizacji.

6.     Analiza informacji przedstawionej przez Wójta o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze – w terminie 30 dni od jego otrzymania.

7.     Analiza opinii i innych aktów podejmowanych przez RIO oraz innych sprawozdań urzędowo przedkładanych do GUS.

8.     Analiza protokołów pokontrolnych sporządzanych przez organy do tego upoważnione ( Państwowa Inspekcja Pracy, Stacja Sanitarno-epidemiologiczna, Straż pożarna i inne).

Terminy realizacji ww. zadań będą zgodne z wymogami prawa – w szczególności zadań związanych z realizacją procedury absolutoryjnej. Ponadto – w przypadku zadań zleconych przez Radę Gminy – zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawcy. Realizacja zadań ( z inicjatywy Komisji Rewizyjnej ) odbywa się będzie systematycznie w czasie całego roku.

                                     UCHWAŁA NR XIII /88 /04

RADY GMINY KODRĄB

Z dnia 12 lutego 2004 r.

W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1217, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167 poz. 1372; z 2003r. Nr 80, poz.719, Nr 122, poz. 1143 ) Rady Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1. Przyjąć gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik douchwały 

Nr XIII/88/04

Rady Gminy Kodrąb

z dnia 12 lutego 2004r.

G M I N N Y   P R O G R A M

 

P R O F I L A K T Y K I    I   R O Z W I Ą Z Y W A N I A

 

P R O B L E M Ó W    A L K O H O L O W Y C H

 

O R A Z   N A R K O M A N I I   W   G M I N I E    K O D R Ą B

 

W    2 0 0 4 R O K U

 

 

 

 

1.     Uzależnienie od alkoholu jest chorobą podstępną, która rozpoczyna i rozwija się bez wiedzy chorego. Uszkadza funkcjonowanie człowieka w sferze psychologicznej, społecznej i duchowej.

2.     W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Kodrąb w 2004 roku planuje się zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982r. oraz z późniejszymi zmianami o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzić działalność profilaktyczną wśród młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem pięciu podstawowych zadań wynikających z ustawy oraz problemów uzależnień występujących na terenie gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podstawowe zadania

Sposób realizacji przyjętych zadań

Planowane koszty w zł

Odpowiedzialny

Uwagi

1

2

3

4

5

1.zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

 

-         adaptacja budynku byłej szkoły w Lipowczycach na Ośrodek Rehabilitacyjno – Rekreacyjny dla osób uzależnionych,

-         prowadzenie punktu informacyjnego w gminie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,

-         zawieranie porozumień w zakresie działań terapeutycznych w placówkach odwykowych na terenie powiatu oraz ich dofinansowanie,

-         dofinansowanie zajęć w placówkach odwykowych dla osób uzależnionych,

-         wspieranie finansowe osób korzystających z terapii w odpowiednich placówkach,

-         sfinansowanie niezbędnych szkoleń, spotkań specjalistycznych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi,

-         edukacja wśród dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień – odczyt,

-         zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych

 

30000

100

500

1000

400

600

700

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełnomocnik

Czł. Komisji

Wójt Gminy

Komisja

Komisja

Komisja

Komisja

Dyr. Szkół

Pedagog szkol.

Pełnomocnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

 

-         organizowanie spotkań z psychologiem, prawnikiem, lekarzem poświęconych przemocy w rodzinie,

-         szkolenia członków Komisji w Centrum Szkolenia,

-         organizowanie szkoleń w zakresie wprowadzania nowych procedur interwencji wobec przemocy domowej,

-          organizowanie spotkań z Policją w zakresie podejmowanych działań dotyczących uzależnień (Niebieska Karta),

-         współpraca z pedagogiem szkolnym, organizacjami samorządowymi i młodzieżowymi w myśl hasła „Nie bądź obojętnym świadkiem” oraz kościołem.

-         współpraca z GOPS i Policją.

-         dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych w powiecie prowadzących działalność na rzecz naszej gminy w zakresie przemocy i uzależnień.

-         współpraca z Przychodniami Przeciwalkoholowymi w Radomsku,

-         zakup materiałów informacyjnych ( broszur, ulotek, itp.)

 

900

1500

500

          900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyr. Szkół

Pedagog szkol.

Przew. Komisji

Pełnomocnik

Wójt, Komisja

Komisja

Komisja

Komisja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dorosłych i dzieci.

 

 

 

- pomoc finansowa w realizacji na terenie szkół, świetlic                 programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także dla ich rodziców np. „Spójrz inaczej”, „Wybierz sport a nie    alkohol”, „Jak żyć z ludźmi” itp.

-         dofinansowanie prowadzonych zajęć edukacyjnych na obozach, wycieczkach, itp.

-         pomoc finansowa dla dzieci z rodzin patologicznych w organizowaniu wypoczynku,

-         zbieranie informacji do „Banku danych” w zakresie uzależnień (ankiety, wywiady, gazetki, konkursy),

-         promocja Gminnego Programu wśród społeczności lokalnej,

-         wspieranie finansowe organizowanych imprez sportowych – szkolnych i młodzieżowych pod hasłem „Wybierz sport a nie alkohol” ,

-         uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów na „picie alkoholu”,

-         współpraca z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,

-         rozwijanie działalności edukacyjnej – odczyty, filmy itp.

-         opracowanie i bieżąca aktualizacja obszarów patogennych w gminie.   

 

 

 

700

2000

5000

3000

300

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt

Komisja

Komisja

Komisja

Pedagog szkol.

Kier. świetlic

Komisja

Dyr. szkół

Kier. świetlic

Pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

-         dofinansowanie podejmowanych przez instytucje oraz     stowarzyszenia działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacja osób uzależnionych i współ-uzależnionych,

-          dofinansowanie szkoleń specjalistycznych z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń pozarządowych np. KGW itp.

-         zakup materiałów do realizacji programu realizowanego przez organizacje pozarządowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

500

200

600

 

 

 

 

 

 

Komisja

Komisja

Komisja

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kontrola przestrzegania obrotu napojami alkoholowymi

-         kontroli podlegają wszystkie podmioty prowadzące sprzedaż i w miejscu sprzedaży,

-         przeprowadzenie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia osób dopuszczających się naruszania przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do 18 lat, na kredyt lub pod zastaw,

-         powołanie zespołu ds. kontroli zgodności prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z ważnym zezwoleniem, przestrzeganie warunków i zasad sprzedaży określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uchwały Rady Gminy o zasadach usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zgodności oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

-         Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych,

-         Opiniowanie podań na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Komisja

Komisja

Wójt

Komisja

Wójt, Komisja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zasady wynagradzania członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

-         dla członka (pełnomocnika) Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się wynagrodzenie w wysokości 146,00 zł miesięcznie,

-         dla pozostałych członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł za udział w posiedzeniu Komisji.

1752

6000

 

 

 

 

 

 

 

 


Niezbędnym warunkiem do realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są finanse, które jednoznacznie określa ustawa, a mianowicie: dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być wykorzystane jedynie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania w ramach Gminnego Programu mogą być również realizowane z dotacji celowych z województwa, a także z zapisów, darowizn i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych. Jednym z podstawowych warunków realizacji przyjętego Programu jest właściwa współpraca sojuszników w działaniach profilaktycznych na terenie Gminy Kodrąb.

P L A N   F I N A N S O W Y

K O M S J I   DS.   R O Z W I Ą Z Y W A N I A  

P R O B L E M Ó W

A L K O H O L O W Y C H   N A   R O K   2 0 0 4 R O K

- Planowane przychody za wydanie koncesji alkoholowych       - 58.609,00

-  Rozchody wynikające z programu na 2004 rok                        - 58.452,00

- Suma pozostała do rozliczenia                                                   -      157,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVI / 106 / 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 czerwca 2004r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, NR 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 ) oraz art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2004r. Nr 96, poz. 959 ) Rada Gminy Kodrąb na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Zatwierdza się taryfę obowiązującą na terenie Gminy Kodrąb za zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu jak niżej:

1.     Opłata za ścieki bytowe wynosi:

4,11 zł netto za 1m3 + obowiązujący podatek VAT.

2.     Ustala się dopłatę Urzędu Gminy w Kodrębie do ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, szkół i przychodni zdrowia w wysokości:

1,21 zł netto za 1m3 + obowiązujący podatek VAT.

3.     Po uwzględnieniu dopłaty Urzędu Gminy w Kodrębie do ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, szkół i przychodni zdrowia opłata za ścieki bytowe dla w/w wynosi:

2,90 zł netto za 1m3  +obowiązujący podatek VAT.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2004r.

 

UCHWAŁA NR XVI / 104 / 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 czerwca 2004r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie części wydatków inwestycyjnych związanych z PO SAPARD

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. C, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 ) i art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49, art. 50 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, NR 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Nr 19, poz. 717, Nr 93, poz. 890 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1.1. Postanawia zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 137.000 zł na pokrycie części wydatków inwestycyjnych na budowę drogi w miejscowości Gembartówka, związanych z PO SAPARD.

                 2. Upoważnić Wójta gminy do dokonania odpowiednich czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu.

 

         § 2.1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów uzyskanych z następujących źródeł: subwencja ogólna, podatek dochodowy od osób fizycznych.

               2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżecie gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR XV / 98 / 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2004r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  ( Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002r. Nr 113, poz. 984 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Zatwierdza się taryfy obowiązujące na terenie Gminy Kodrąb za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w brzmieniu jak niżej:

1.     woda na cele socjalno-bytowe gospodarstw domowych posiadających wodomierze za 1 m3 – 1,25 zł + obowiązujący podatek VAT;

2.     woda na cele socjalno-bytowe gospodarstw domowych nie posiadających wodomierzy za 1 m3 – 1,70 zł + obowiązujący podatek VAT;

3.     woda dla podmiotów gospodarczych za 1 m3  - 2,05 zł + obowiązujący podatek VAT;

4.     woda hurtowa za 1 m3 – 1,70 zł + obowiązujący podatek VAT.

 

§ 2. Zatwierdza   się   miesięczną   opłatę  stałą   w   wysokości   0,93     +  obowiązujący podatek VAT liczoną za każdy wodomierz główny.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VI/43/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004r.

 

 

UCHWAŁA NR XIV / 95/ 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 marca 2004r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyłączenia ul. Guławskiej w miejscowości Płoszów do miejscowości Konradów w Gminie Kodrąb

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach ( Dz. U. Nr 86, poz. 943; z 2002 Nr 93, poz. 824) oraz stosownie do wniosku Rady Gminy Radomsko złożonego w dniu 8 stycznia 2004r. po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Konradów Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Wyraża negatywną opinię co do możliwości przyłączenia do miejscowości Konradów, ul. Guławskiej w miejscowości Płoszów (była miejscowość Guławy) w granicach wskazanych we wniosku.

 

         § 2.  Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UCHWAŁA NR XIV / 90 /04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 marca 2004r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. C, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 445, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 500.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na rok 2004 na II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Kodrębie.

 

         § 2. 1. pożyczka zostanie spłacona z dochodów gminy uzyskanych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego w latach 2005 – 2007.

        2. Do czasu spłaty pożyczki będzie ona uwzględniana w budżetach gminy w przeszłych latach.

 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb na warunkach  określonych  w  § 1 i § 2 do podejmowania wszelkich czynności formalno – prawnych związanych z zawarciem umowy pożyczki.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

           

UCHWAŁA NR XIV/ 92 /04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 marca 2004r.

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80m poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49, art. 50 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1.1. Wyrazić zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 300.000 zł na wydatki oświaty z terminem spłaty do 31 grudnia 2005 r.

                2. Upoważnić Wójta Gminy Kodrąb do dokonania odpowiednich czynności prawnych  związanych z zaciągnięciem kredytu.

 

         § 2.1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów uzyskanych z następujących źródeł:

subwencja ogólna                                       - 4.247.228 zł

podatek dochodowy od osób fizycznych    -   743.573 zł

dochody własne                                          - 1.023.181 zł

               2. Do czasu spłaty pożyczki będzie ona uwzględniana w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.