artykuł nr 1

Obwieszczenie z dnia 5.04.2011 r.

 
 Kodrąb, dn. 05.04.2011 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kodrąb
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733/2/2011 z dnia 05.04.2011 r. w zakresie budowykanalizacji sanitarnej wraz   z przykanalikami (projekt zamienny) w miejscowości Zapolice na działkach o numerach ewidencyjnych:
·   obręb Zapolice: 1, 2, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/2, 14, 15, 16, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1313, 749, 85, 1025, 83/1;
·   obręb Kodrąb – 846.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Otrzymują:
1. Sołtys sołectwa Zapolice
2. B.I.P. Gminy Kodrąb
3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
4. a/a
 
……………………………………

artykuł nr 2

Obwieszczenie z dnia 18.03.2011r

Kodrąb, dn. 18.03.2011 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Nr 6733/Z/2/2011 z dnia 17.03.2011 r. w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (projekt zamienny) w miejscowości Zapolice na działkach o numerach ewidencyjnych:
•obręb Zapolice: 1, 2, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/2, 14, 15, 16, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1313, 749, 85, 127, 1025,
•obręb Kodrąb – 846.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

……………………………………
Otrzymują:
1.Gmina Kodrąb
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
2.Sołtys Sołectwa Zapolice
3.BIP Gminy Kodrąb
4.Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
5.a/a

 

 

 

artykuł nr 3

Obwieszczenie z dnia 10.03.11r


  Kodrąb, dn. 10.03.2011 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kodrąb


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym postanowieniu Nr 6220/1/2011 z dnia 09.03.2011 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie biogazowni rolniczo-utylizacyjnej o mocy 1,25 MW energii elektrycznej i 1,25 MW energii cieplnej wraz z linią do produkcji granulatu biomasowego, zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 187 w obrębie Żęcin – Zalesie, gm. Kodrąb.
W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Otrzymują:
1.Pani Elżbieta Jagucka
Sołtys Sołectwa Żęcin – Zalesie
2.Pan Sławomir Filikowski …………………………………………….
Sołtys Sołectwa Lipowczyce
3.BIP Gminy Kodrąb
4.Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
5.a/a

 

 

 

 


 

artykuł nr 4

Obwieszczenie z dnia 09.03.2011r

 

  Kodrąb, dn. 09.03.2011 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kodrąb


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733/1/2011 z dnia 09.03.2011 r. w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz wyprowadzeń z istniejącej kanalizacji sanitarnej do granic działek (od ul. Ogrodowej do drogi Kodrąb – Moczydła) na działkach położonych w miejscowości Kodrąb, oznaczonych w ewidencji gruntu numerami: 156/2, 164/6, 1064/2 i 1063.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Otrzymują:
1. B.I.P. Gminy
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
3. a/a

……………………………………

 

 

 

 

 


 

artykuł nr 5

Obwieszczenie Nr 6733/Z/1/2011


Nr 6733/Z/1/2011                                                                             Kodrąb, dn. 21.02.2011 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kodrąb


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Nr 6733/Z/1/2011 z dnia 18.02.2011 r. w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz wyprowadzeń z istniejącej kanalizacji sanitarnej do granic działek (od ul. Ogrodowej do drogi Kodrąb – Moczydła) w Kodrębie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 156/2, 164/6, 1064/2, 1063.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

……………………………………