artykuł nr 36

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 30 czerwca 2020 r. o godz. 8.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXI sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 800 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie
z następującym porządkiem  obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z XX sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Raport o stanie Gminy Kodrąb za 2019 rok:

a) debata nad raportem o stanie Gminy Kodrąb za 2019 rok;

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kodrąb wotum zaufania.

VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2019 rok:

a) przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2019 rok – podjęcie stosownej uchwały;

b) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb;

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Wójta Gminy Kodrąb z wykonania budżetu za 2019 rok oraz opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;

d) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb.

VIII. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
  z Unii Europejskiej;
 2. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;
 3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029;
 4. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2020 rok;
 5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2019 rok;
 6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kodrąb;
 7. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie;
 8. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kodrąb, w roku szkolnym 2020/2021.

IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

X. Zamknięcie XXI sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 37

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 29 maja 2020 r. o godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Kodrąb.

VII. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kodrąb;

2) w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Kodrąb na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Radomsku;

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029;

4) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2020 rok;

5) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2019 rok;

6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb”;

7) w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb.

VIII. Sprawy różne i wolne wnioski.

IX. Zamknięcie XX sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 38

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 23 marca 2020 r. o godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 23 marca 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II.Przedstawienie  porządku obrad.

III.Przedstawienie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok  2019.

VII.Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie za 2019 rok.

VIII.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Kodrąb za 2019 rok.

IX.Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kodrąb w roku 2019.

X.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w 2019 roku.

XI.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb w 2019 roku.

XII.Podjęcie uchwał:

1.w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;

2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029;

3.w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2020 rok;

4.w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kodrąb;

5.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Rzejowice w gminie Kodrąb;

6.w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb”;

7.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

8.w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2020 roku”;

9.w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

XIII.Sprawy różne i wolne wnioski.

XIV.Zamknięcie XIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 39

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 12 lutego 2020 r. o godz. 9.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XVIII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołów z XVI i XVII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Sprawozdania z wykonania planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kodrąb za 2019 rok.

VII. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb na 2020r.;
 5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 6. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 7. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2020 rok;
 8. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia
  19 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb;
 9. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Kodrąb na cele niezwiązane
  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 10. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2024;
 11. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kodrąb.

VIII. Sprawy różne i wolne wnioski.

IX. Zamknięcie XVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 40

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 17 stycznia 2020 r. o godz.13.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) zwołuję XVII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Zakrzew;
 2. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za odbiór osadów przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kodrąb.

IV. Zamknięcie XVII sesji Rady Gminy Kodrąb.