artykuł nr 36

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną w dniu 26 września 2019 r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XIII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

I.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II.Przedstawienie  porządku obrad.

III.Przedstawienie protokołów z X, XI sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

V.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027;
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2019 rok;
  3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Kodrąb.

VII.Sprawy różne i wolne wnioski.

VIII.Zamknięcie XIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 37

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną w dniu 17 września 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II.Przedstawienie porządku obrad.

III.Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027;
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2019 rok;
  3. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/276/18 Rady Gminy Kodrąb w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb.

IV.Zamknięcie XII sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 38

Zaproszenie na sesję w dniu 10 lipca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 10 lipca 2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II.Przedstawienie porządku obrad.

III.Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kodrąb;
  2. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie;
  3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kodrąb.

IV.Zamknięcie XI sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 39

Zaproszenie na sesję w dniu 24 czerwca 2019 r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na X sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III.Przedstawienie protokołu z IX sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.Raport o stanie Gminy Kodrąb za 2018 rok:

a)debata nad raportem o stanie Gminy Kodrąb za 2018 rok;

b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kodrąb wotum zaufania.

VII.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2018 rok:

a)przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok – podjęcie stosownej uchwały;

b)odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb;

c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Wójta Gminy Kodrąb z wykonania budżetu za 2018 rok oraz opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;

d)głosowanie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb.

VIII.Podjęcie uchwał:

1)w sprawie uchylenia uchwały Nr III/12/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

2)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027;

3)w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2019 rok;

4)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2018 rok.

IX.Sprawy różne i wolne wnioski.

X.Zamknięcie X sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

artykuł nr 40

Zaproszenie na sesję w dniu 31 maja 2019 r.

obrazek