artykuł nr 11

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 23 czerwca 2022 r. o godzinie 09.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XL sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie  porządku obrad.

3. Przedstawienie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

6. Raport o stanie Gminy Kodrąb za 2021 rok:

a) debata nad raportem o stanie Gminy Kodrąb za 2021 rok,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kodrąb wotum zaufania.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2021 rok:

a) przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2021 rok – podjęcie stosownej uchwały,

b) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Wójta Gminy Kodrąb z wykonania budżetu za 2021 rok oraz opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,

d) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kodrąb, w roku szkolnym 2022/2023.

13.  Sprawy różne i wolne wnioski.

14.  Zamknięcie XL sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 12

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. o godzinie 09.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Kodrąb.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2027”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Kodrąb w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/282/22 Rady Gminy Kodrąb
  z dnia 28 marca 2022 r. zmieniającej  Uchwałę  Nr XXXVII/274/22 Rady Gminy Kodrąb
  z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb na rok 2022.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 13

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 28 marca 2022 r. o godzinie 08.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 28 marca 2022 r. o godz. 800 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie  porządku obrad.

3.Przedstawienie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Kodrąb.

4.Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

5.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.

7.Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie za 2021 rok.

8.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Kodrąb w 2021 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań na 2022 rok.

9.Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kodrąb w roku 2021.

10.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w 2021 roku.

11.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb w 2021 roku.

12.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie za 2021 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035.

15.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok.

16.Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2022 roku”.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/272/22 Rady Gminy Kodrąb
z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Kodrąb. 

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/274/22 Rady Gminy Kodrąb
z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb na rok 2022.

19.Sprawy różne i wolne wnioski.

20.Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 14

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 15 lutego 2022 r. o godzinie 13.30

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 15 lutego 2022 r. o godz. 1330 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok.

VII. Sprawozdania z wykonania planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kodrąb za 2021 rok.

VIII. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kodrąb na 2022 r.;
 2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb na 2022 r.;
 3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb na 2022 r.;
 4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb na 2022 r.;
 5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kodrąb na 2022 r.;
 6. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb na 2022 r.;
 7. w sprawie
 8. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków;
 9. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Kodrąb;
 10. w sprawie rozwiązania Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego;
 11. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb na rok 2022.

IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

X. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 15

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 28 grudnia 2021 r. o godzinie 09.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołów z XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2032”;
 2. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad przyznawania diet dla sołtysów;
 3. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kodrąb;
 4. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/199/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2017 r. sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kodrąb lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
 5. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
  z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

VII. Uchwalenie budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok:

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej, przy czym opinia Komisji Budżetowej przedstawiana jest jako ostatnia,

- przedstawienie zmian wprowadzonych przez Wójta do projektu uchwały budżetowej,

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

- dyskusja,

- głosowanie.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 - 2035.

IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

X. Zamknięcie XXXVI sesji Rady Gminy Kodrąb.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki