artykuł nr 6

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. o godzinie 09.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Kodrąb.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2027”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Kodrąb w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/282/22 Rady Gminy Kodrąb
  z dnia 28 marca 2022 r. zmieniającej  Uchwałę  Nr XXXVII/274/22 Rady Gminy Kodrąb
  z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb na rok 2022.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 7

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 28 marca 2022 r. o godzinie 08.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 28 marca 2022 r. o godz. 800 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie  porządku obrad.

3.Przedstawienie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Kodrąb.

4.Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

5.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.

7.Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie za 2021 rok.

8.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Kodrąb w 2021 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań na 2022 rok.

9.Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kodrąb w roku 2021.

10.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w 2021 roku.

11.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb w 2021 roku.

12.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie za 2021 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035.

15.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok.

16.Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2022 roku”.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/272/22 Rady Gminy Kodrąb
z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Kodrąb. 

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/274/22 Rady Gminy Kodrąb
z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb na rok 2022.

19.Sprawy różne i wolne wnioski.

20.Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 8

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 15 lutego 2022 r. o godzinie 13.30

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 15 lutego 2022 r. o godz. 1330 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok.

VII. Sprawozdania z wykonania planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kodrąb za 2021 rok.

VIII. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kodrąb na 2022 r.;
 2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb na 2022 r.;
 3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb na 2022 r.;
 4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb na 2022 r.;
 5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kodrąb na 2022 r.;
 6. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb na 2022 r.;
 7. w sprawie
 8. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków;
 9. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Kodrąb;
 10. w sprawie rozwiązania Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego;
 11. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb na rok 2022.

IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

X. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 9

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 28 grudnia 2021 r. o godzinie 09.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołów z XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2032”;
 2. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad przyznawania diet dla sołtysów;
 3. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kodrąb;
 4. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/199/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2017 r. sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kodrąb lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
 5. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
  z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

VII. Uchwalenie budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok:

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej, przy czym opinia Komisji Budżetowej przedstawiana jest jako ostatnia,

- przedstawienie zmian wprowadzonych przez Wójta do projektu uchwały budżetowej,

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

- dyskusja,

- głosowanie.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 - 2035.

IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

X. Zamknięcie XXXVI sesji Rady Gminy Kodrąb.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 10

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 9 grudnia 2021 r. o godzinie 14.30

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 1430 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/230/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;
 2. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/240/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia
  13 października 2021 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych
  z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;
 3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2021 rok;
 4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030;
 5. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kodrąb

IV. Zamknięcie XXXV sesji Rady Gminy Kodrąb.