artykuł nr 6

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 13 sierpnia 2023 r. o godzinie 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463) zwołuję LV sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 13 września 2023 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok.
 4. Zamknięcie LV sesji Rady Gminy Kodrąb.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 7

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 9 sierpnia 2023 r. o godzinie 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LIV sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2023 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok.
 4. Zamknięcie LIV sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 8

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 18 lipca 2023 r. o godzinie 8.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LIII sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.. Sesja odbędzie się w dniu 18 lipca 2023 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie  porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok.

4. Zamknięcie LIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 9

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 27 czerwca 2023 r. o godzinie 9.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na LII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie  porządku obrad.

3. Przedstawienie protokołów z  L i LI sesji Rady Gminy Kodrąb.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

6. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Kodrąb.

7. Raport o stanie Gminy Kodrąb za 2022 rok:

a) debata nad raportem o stanie Gminy Kodrąb za 2022 rok,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kodrąb wotum zaufania.

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2022 rok:

a) przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2022 rok – podjęcie stosownej uchwały,

b) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Wójta Gminy Kodrąb z wykonania budżetu za 2022 rok oraz opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,

d) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 – 2037.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2022 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kodrąb.

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

14. Zamknięcie LII sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 10

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. o godzinie 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LI sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 – 2037.
 6. Zamknięcie LI sesji Rady Gminy Kodrąb.