artykuł nr 1

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia działalności rekreacyjnej

Na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (D.U.nr 96, poz. 873, z 2004 r; nr 64, poz. 593, nr 116, poz. 1203, nr 210, poz. 2135, z 2005 r; nr 155, poz. 1298, nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1462, nr 249, poz. 2104, z 2006 r; nr 94, poz. 651) oraz uchwały nr XXXVII/197/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29.12.2009 r. i uchwały nr XXXVII/207/10 z dnia 03.02.2010 r w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010


WÓJT GMINY KODRĄB

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań w zakresie prowadzenia działalności rekreacyjnej w okresie
od 26 czerwca do 31 sierpnia 2010 r. na terenie gminy Kodrąb.

1. Rodzaj zadań:
a) zabezpieczenie miejsca zwyczajowo wykorzystywanego do kąpieli na zalewie na rzece
Widawce w miejscowości Kodrąb w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2010 roku
codziennie w godzinach 1300 - 1900 przez ratowników WOPR.
b) organizacja zajęć rekreacyjnych na wodzie w trakcie imprez plenerowych nad
zalewem na rzece Widawce w miejscowości Kodrąb organizowanych przez Urząd
Gminy Kodrąb

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 2010
wynosi 5.500 zł.

3. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 22 czerwca 2010 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu
Gminy w Kodrębie, pok. nr 14, 97-512 Kodrąb ul. 22 Lipca 7 na formularzu, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie tego zadania (Dz.U.nr 193, poz 1891)
pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie z napisem ”Konkurs na realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia działalności rekreacyjnej na terenie gminy Kodrąb
w roku 2010”.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2010 roku o godzinie 10.30

5. W roku 2009 wymienione wyżej zadania realizowane były przy wsparciu budżetu
w wysokości 5.500 zł. (praca ratownika w roku 2009 w godzinach 1100 – 1900)

6. Ogłoszenie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Urzędu Gminy Kodrąb www.bip.kodrab.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Kodrąb


Kodrąb dnia 19 maja 2010 roku
 

artykuł nr 2

Obwieszczenie Nr 7331/CP/2010

 

Nr 7331/CP/2010 Kodrąb, dn. 24.02.2010 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KODRĄB


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Nr 7331/Z/CP/2010 z dnia 24.02.2010 r. w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na działkach położonych w miejscowości Konradów, oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 6 i 607/4.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 3

Obwieszczenie Nr 7331/CP/2010

 

Nr 7331/CP/2010 Kodrąb, dn. 24.02.2010 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KODRĄB


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Nr 7331/Z/CP/2010 z dnia 24.02.2010 r. w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na działkach położonych w miejscowości Konradów, oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 6 i 607/4.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

……………………………………

 

 

 

 

 

artykuł nr 4

Obwieszczenie Nr 7331/EW/2010

 

Nr 7331/EW/2010   Kodrąb, dn. 11.02.2010 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KODRĄB


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Nr 7331/Z/CP/2010 z dnia 11.02.2010 r. w zakresie budowy: elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW, fundamentu betonowego, konstrukcji stalowej wraz z drogami dojazdowymi i parkingiem, urządzeniami pomiaru i towarzyszącymi oraz modernizacji linii SN 15 kV z przyłączem do linii SN w obrębie miejscowości Łagiewniki na działce oznaczonej nr 75 (obręb Łagiewniki).
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

……………………………………

 

 

 

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń: ………………………………………..
 

artykuł nr 5

Obwieszczenie Nr 7331/1/2010

 

Nr 7331/1/2010                                                                                 Kodrąb, dn. 02.02.2010 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KODRĄB


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Nr 7331/Z/CP/2010 z dnia 02.02.2010 r. w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic Armii Ludowej i Leśnej w Kodrębie na działkach położonych w miejscowości Kodrąb, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 233/4, 233/5, 388, 404/2, 422, 406/3, 406/6, 406/4, 407, 408, 409, 410, 411, 414, 416/1, 416/2, 418, 420, 429/1, 425/6, 405/5.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

……………………………………

 

 

 

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń: ………………………………………..