artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 7624/2/08

    Kodrąb, dn. 12.11.2008 r.

 

Nr 7624/2/08 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

  Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kodrąb z dnia 07.07.2008 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Zapolicach

 

o k r e ś l a m

 

środowiskowe warunki przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Zapolicach, obejmującego działki położone w obrębach geodezyjnych:

Zapolice – 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 83, 84, 85, 6, 7/2, 8 - 16, 17/1, 17/2, 23, 18, 19, 24 – 26, 27/3, 27/4, 28, 29, 1316, 41, 50/2, 793/2, 792/2, 791, 790, 789, 789/2, 788, 788/2, 787/4, 783, 780, 780/2, 781, 779, 748, 749, 892, 882, 831/1 834, 835, 836, 753, 754, 894, 893, 756, 758, 760, 762, 761, 764, 765/2, 766/2, 767/5, 768, 769, 770, 771, 774, 773, 772/2, 775, 900, 920, 927, 930, 933, 936, 1019, 476/4, 475/1, 466, 565, 159, 160, 161, 157, 151, 152, 150, 148, 149, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140/2, 139, 138, 137, 136, 133, 134, 132, 130, 129, 128, 125, 124;

Kodrąb – 633, 634/1, 791, 834, 835, 844, 845/1, 845/2, 846.

opisanego w informacji o planowanym przedsięwzięciu, którego inwestorem jest Gmina Kodrąb.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Zapolicach obejmuje wykonanie:

·   kolektora grawitacyjnego z rur PVC ø 200 mm dł. 3839,60 m;

·   kanału tłocznego z rur PE ø 90 mm dł. 1370,20 m;

·   przepompowni ścieków szt. 1 – zbiornik ø 1200 mm z polimerobetonu z pompami szt. 2;

·   przykanalików z rur PVC ø 160 mm dł. 720,00 m.

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

1.  W przypadku występowania drzew lub krzewów na trasie projektowanej kanalizacji (nie uwzględnionych w projekcie) należy dokonać ich inwentaryzacji. Roboty ziemne w sąsiedztwie drzew należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę drzew i krzewów przed uszkodzeniem.

 

 

W razie konieczności usunięcia drzew i krzewów, inwestor powinien wystąpić z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Radomsku o wydanie zezwolenia stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2000 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

2. W celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy:

·   stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym,

·   przestrzegać zasady wyłączania maszyn i urządzeń w czasie przerw w pracy,

·   ograniczyć prace budowlane wyłącznie do pory dziennej.

3. Zapewnić pracownikom pomieszczenia sanitarne i socjalne celem zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych oraz bezpiecznej pracy na terenie budowy.

4. Odbiór i utylizacja odpadów powstających podczas prac budowlanych powinny być zorganizowane przez wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie zezwolenia.

 

3. Wymagania ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 

Do wykonania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy stosować materiały (rury i armaturę) posiadające atesty.

 

Uzasadnienie

 

   Wnioskiem z dnia 07.07.2008 r. Gmina Kodrąb wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Zapolicach.

Sieć kanalizacyjna zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), zalicza się do inwestycji mogących znacząco  oddziaływać na środowisko, w stosunku do których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. W rozpatrywanej sprawie po przeprowadzeniu prawem wymaganej procedury odstąpiono od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w myśl art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej pod warunkiem zastosowania rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych zawartych w informacji, nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi i uciążliwości  dla terenów przyległych.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE:

 

  Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Kodrąb w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Wniesienie odwołania wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w znaczkach w wysokości 5,00 zł plus 0,50 zł za każdy załącznik.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  stała się ostateczna. Termin ten może uleć wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

 

Otrzymują:

1. Gmina Kodrąb

  ul. 22 Lipca 7

  97-512 Kodrąb

2. Strony  postępowania

  (powiadomienie zgodnie z art. 49 Kpa)   ……………………………………………..    

3. a/a

 

Do wiadomości:

1.  PPIS w Radomsku

ul. Komuny Paryskiej 5, 97-500 Radomsko

2. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

   Starostwa Powiatowego w Radomsku

   ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 2

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

    Kodrąb, dn. 30.10.2008 r.

Nr 7624/1/08 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

  Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku WINDPROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław z dnia 19.05.2008 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia kablowa podziemna SN 15 kV, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy) na działkach położonych w miejscowości Smotryszów, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 190 i 176 (zjazd z drogi) w granicach określonych na załączonej mapie.

 

o k r e ś l a m

 

środowiskowe warunki przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia kablowa podziemna SN 15 kV, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy) na działkach położonych w miejscowości Smotryszów, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 190 i 176 (zjazd z drogi), której inwestorem jest WINDPROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

 

Budowa elektrowni wiatrowej o średnicy wirnika około V 53 m i wysokości zawieszenia wirnika (wieża)  na poziomie  do H 75 m, jako jednostki wytwórczej energii elektrycznej  o mocy P=0,8 MW na działkach położonych w Smotryszowie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 190 i 176 (zjazd z drogi).

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

 

1.W celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy:

·   stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym,

·   przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy,

·   ograniczyć prace budowlane wyłącznie do pory dziennej.

2. Zapewnić pracownikom pomieszczenia sanitarne i socjalne celem zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych oraz bezpiecznej pracy na terenie budowy.

3. Odbiór i utylizacja odpadów powstających podczas prac budowlanych oraz odpadów eksploatacyjnych powinny być zorganizowane przez wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie zezwolenia. Odpady budowlane takie jak: beton, gruz, drewno, złomy metaliczne, gleba będą zagospodarowane zgodnie z Dz. U. nr 75 z 2006 r. poz. 527.

 

 

4. Należy oznakować teren budowy, ogrodzić teren inwestycji i zabezpieczyć przed wstępem osób nieuprawnionych.

Odpady budowlane takie jak: beton, gruz, drewno, złomy metaliczne, gleba będą zagospodarowane zgodnie z Dz. U. nr 75 z 2006 r. poz. 527. Odpady eksploatacyjne powstałe w trakcie działania elektrowni wiatrowej po ich zużyciu lub planowanej wymianie będą wywożone do zakładu utylizacji wg obowiązujących przepisów prawa.

 

3. Wymagania ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

xxxxxxxxxxxx

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 19.05.2008 r. Firma WINDPROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia kablowa podziemna SN 15 kV, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy) na działkach położonych w miejscowości Smotryszów, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 190 i 176 (zjazd z drogi).

Budowa wolno stojącej elektrowni wiatrowej zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w stosunku do których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W rozpatrywanej sprawie po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury nie nałożono obowiązku  sporządzenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na stronie internetowej oraz w miejscowościach położonych w rejonie planowanego przedsięwzięcia. W okresie 21 dni od momentu ogłoszenia o prowadzeniu postępowania w sprawie, mieszkańcy ani organizacje ekologiczne nie wniosły zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Eksploatacja elektrowni wiatrowej pod warunkiem zastosowania rozwiązań technologicznych i lokalizacyjnych zawartych w informacji o planowanym przedsięwzięciu zabezpiecza sąsiednie tereny przed ponadnormatywnym  oddziaływaniem na środowisko i nie będzie stwarzała uciążliwości dla terenów przyległych.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE:

  Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Kodrąb w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

 

 

 

 

 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  stała się ostateczna. Termin ten może uleć wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

 

 

Otrzymują:

 

1. WINDPROJEKT Sp. z o.o. ……………………………………………………

  ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

2. Strony wg wykazu

3. a/a

Do wiadomości:

1. PPIS w Radomsku

  ul. Komuny Paryskiej 5, 97-500 Radomsko

2. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

  w Starostwie Powiatowym w Radomsku

  ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko