artykuł nr 1

INFORMACJA

Na podstawie art. 28a ustawy o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506) Wójt Gminy  co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.  Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza  się debatę .

Debata nad Raportem o stanie Gminy Kodrąb za 2018 rok odbędzie się na sesji absolutoryjnej Rady Gminy Kodrąb. Informacja o terminie sesji absolutoryjnej zostanie podana w terminie zgodnym zapisami Statutu Gminy Kodrąb.  

 

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy  mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Kodrąb składa   się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego

Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7. pok. 10 – Biuro Rady Gminy.

Dostępne kategorie:
2022
2021
2020
2019
2018