artykuł nr 1

na realizację zadań w zakresie prowadzenia działalności rekreacyjnej w okresieod 25 czerwca do 15 sierpnia 2011 r. na terenie gminy Kodrąb

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,   Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr. 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwały nr IV/25/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10.02.2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

WÓJT GMINY KODRĄB
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań w zakresie prowadzenia działalności rekreacyjnej w okresie
od 25 czerwca do 15 sierpnia 2011 r. na terenie gminy Kodrąb.
 
1. Rodzaj zadań:
  a) zabezpieczenie miejsca zwyczajowo wykorzystywanego do kąpieli na zalewie na rzece
  Widawce w miejscowości Kodrąb w okresie od 25 czerwca do 15 sierpnia 2011 roku
  codziennie w godzinach 1100 - 1900 przez ratowników WOPR.
  b) organizacja zajęć rekreacyjnych na wodzie w trakcie imprez plenerowych nad
  zalewem na rzece Widawce w miejscowości Kodrąb organizowanych przez Urząd
  Gminy Kodrąb
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 2011
  wynosi 6.500 zł.
 
3. Termin i miejsce składania ofert:
  Ofertę należy złożyć do dnia 13 czerwca 2011 r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu
  Gminy w Kodrębie, pok. nr 14, 97-512 Kodrąb ul. 22 Lipca 7 na formularzu, którego
  wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
  Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
  publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie tego zadania (Dz.U.nr 193, poz 1891)
  pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie z napisem ”Konkurs na realizację zadania
  publicznego w zakresie prowadzenia działalności rekreacyjnej na terenie gminy Kodrąb
  w roku 2011”.
 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2011 roku o godzinie 10.30
 
5. W roku 2010 wymienione wyżej zadania realizowane były przy wsparciu budżetu
  w wysokości 5.500 zł. (praca ratownika 5 dni w tygodniu w godzinach 1100 – 1900,
  w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia)
 
6. Ogłoszenie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kodrąb
www.bip.kodrab.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb
 
 
 
Wójt Gminy Kodrąb
mgr inż. Bożena Krawczyk
 
 
Kodrąb dnia 18 maja 2011 roku