artykuł nr 36

3 maja

obrazek
artykuł nr 37

2 maja

obrazek
artykuł nr 38

Informacja

obrazek

Od niedzieli, 1 maja do końca miesiąca, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach będą eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją.

Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń!

Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

artykuł nr 39

INFORMACJA

INFORMACJA

W związku z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1973 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31)

osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami mają obowiązek przedkładania Wójtowi Gminy Kodrąb informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do 31 stycznia każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Informuję również, że zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089) właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.

Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ww. podmioty przechowują ocenę łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest.

Osoby prawne, które wykorzystują wyroby zawierające azbest, zgodnie z § 10 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) mają obowiązek przedkładać w terminie do 31 stycznia corocznie informację
o wyrobach zawierających azbest Marszałkowi Województwa Łódzkiego
.

artykuł nr 40

Informacja

Wójt Gminy Kodrąb przypomina o obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości
i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona
w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika bezodpływowego (szamba).

W myśl art. 6 ust. 1 tejże ustawy właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystania z tej usługi przez okazanie umowy i dowodów uiszczania opłaty za tą usługę.

Informuję, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać
o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.

Informuję również, iż usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kodrąb świadczy Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb.

 

Zabrania się odprowadzania ścieków do rowów, cieków wodnych,
nieczynnych studni kopanych, rzek, ziemi bądź w inny niedozwolony sposób.