artykuł nr 51

8 maja Dzień Zwycięstwa

obrazek
artykuł nr 52

Wypełnij ankietę

artykuł nr 53

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

 W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieci z województwa łódzkiego mogą skorzystać z wyjazdu na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS: - w Szklarskiej Porębie? w terminie od 20 lipca do 9 sierpnia 2023 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego), - w Jedlcu ? w terminie od 31 lipca do 20 sierpnia 2023 r. (dzieci z chorobami układu ruchu i wad postawy). Z oferty mogą skorzystać dzieci: * w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 2008?2016) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu, * których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy / na wniosek (w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok) lub posiadające prawo do renty rodzinnej, * samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp. Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie jest to warunek konieczny. Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza wraz z załącznikami, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 31 maja 2023 r. Całkowity koszt pobytu oraz dojazdu wynajętym autokarem pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dodatkowo uczestnicy turnusów objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej http://www.krus.gov.pl Szczegółowe informacje pod numerami tel.: (44) 725 64 25 i (44) 725 64 16.

Z oferty mogą skorzystać dzieci:

* w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 2008–2016) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu,

* których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy / na wniosek (w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok) lub posiadające prawo do renty rodzinnej,

* samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie jest to warunek konieczny.

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza wraz z załącznikami, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 31 maja 2023 r.

Całkowity koszt pobytu oraz dojazdu wynajętym autokarem pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dodatkowo uczestnicy turnusów objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej http://www.krus.gov.pl  Szczegółowe informacje pod numerami tel.: (44) 725 64 25 i (44) 725 64 16.

artykuł nr 54

Dzień Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka składamy podziękowania wszystkim Druhnom i Druhom z terenu gminy Kodrąb, za trud, poświęcenie w ochronie życia i mienia, za gotowość niesienia pomocy. Życzymy Wam dużo zdrowia, pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, ale przede wszystkim bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.
artykuł nr 55

3 maja

Konstytucja 3-go maja uznawana za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej ? zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 maja początkowo był przechowywany w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich zgromadzonych przez Stanisława Kostkę Potockiego, uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego. W latach 70. XIX wieku na mocy umów rodzinnych archiwum zostało przekazane do podkrakowskich Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Źródło: https://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/konstytucja-3-maja-1791/