artykuł nr 1

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

Wójt Gminy Kodrąb ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kodrąb.


O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Zasady udzielenia dotacji określa Regulamin udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych  do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych  na obszarze Gminy Kodrąb, stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy Kodrąb Nr XLIX/351/23 z dnia 2 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wnioski można składać w terminie od dnia 20 marca 2023 r., godz. 1100 do dnia   29 marca 2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Kodrąb  ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb bądź na adres e-mail: sekretariat@gminakodrab.pl. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Kodrąb (niezależnie od daty stempla pocztowego).


Dodatkowe informacje:

Urząd Gminy w Kodrębie, ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb

tel. 44/ 681 93 25 wew. 42 

artykuł nr 2

Zapraszamy do udziału w konkursie

obrazek
artykuł nr 3

Jubileusz Złotych Godów

Jubileusz Złotych Godów

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica szczególna i niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem, w zgodzie i miłości  ponad pół wieku.
To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości jaka miała miejsce 10 marca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie. Dziesięć par, które mogą poszczycić się ponad pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim,  zostało odznaczonych  medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uroczystego aktu dekoracji dokonała Wójt Gminy Kodrąb Pani Bożena Krawczyk.

Odznaczeni zostali:

Państwo Danuta i Krzysztof Filipowscy

Państwo Marianna i Jan Janowscy

Państwo Helena i Henryk Jaroszowie

Państwo Anna i Ryszard Kańscy

Państwo Marianna i Czesław Koperscy

Państwo Danuta i Henryk  Stalkowie

Państwo Barbara i Jan Stawowscy

Państwo Grażyna i Ryszard Szczepańscy

Państwo Halina i Henryk Wielochowie

Państwo Helena i Ryszard Wosińscy

Jubilaci z rąk Pani Wójt otrzymali również kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Dostojnym Jubilatom serdecznie dziękujemy za trud i wysiłek w pielęgnowaniu wyjątkowych wartości, jakimi są małżeństwo i rodzina. Jeszcze raz  gratulujemy i życzymy zdrowia, spełnienia wszelkich szlachetnych zamierzeń, aby wokół Was nigdy nie  brakowało ludzi serdecznych i życzliwych.

obrazek
artykuł nr 4

Zapraszamy na spotkanie

obrazek
artykuł nr 5

Dzień Sołtysa

obrazek