artykuł nr 11

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

a)   w czasie pokoju

 

         W czasie pokoju należy liczyć się z możliwością wystąpienia następujących zagrożeń na terenie gminy:

-  skażenia promieniotwórcze (radiologiczne)

-  zakażenia biologiczne ludzi i zwierząt

-  pożary w tym pożary przestrzenne

-  zawieje śnieżne i huragany

-  katastrofy budowlane

-  akcje terrorystyczne

-  podtopienia wiosenne i gwałtowne ulewy

         Skażenia promieniotwórcze oraz zakażenia biologiczne

       nie zagrażają bezpośrednio usytuowanym na terenie gminy

       zabytkom, mogą jednak zakłócić, a nawet uniemożliwić prace

       związane z zabezpieczaniem zabytków w przypadku wystąpienia

       innych zagrożeń.

 

       -  w okresie pokoju dużym zagrożeniem dla zabytków mogą być

           pożary. Gmina Kodrąb dysponuje 10 jednostkami OSP, które

           zabezpieczają potrzeby gminy w zakresie walki z pożarami.

           Zagrożenie pożarowe w obiektach zabytkowych może wystąpić

           w różnych okolicznościach. Przyczyną pożarów mogą być

           czynniki wewnętrzne (zaprószenie ognia, wadliwe działanie

           instalacji elektrycznej) i zewnętrzne (uderzenie pioruna,

           podpalenie, przeniesienie ognia z innego źródła pożaru).

 

           Aby zminimalizować zagrożenie pożarowe należy podjąć

           następujące czynności:

           -  zainstalować przeciwpożarowe systemy alarmowania

           -  wyposażyć obiekty zabytkowe w podstawowy sprzęt

              gaśniczy

           -  oznakować drogi pożarowe i ewakuacyjne

           -  prowadzić bieżącą konserwację i przeglądy instalacji

              elektrycznej w obiektach zabytkowych

           -  znać telefony alarmowe do instytucji ratowniczych

 

       -  duże opady śniegu lub ulewne deszcze mogą spowodować

           uszkodzenia drewnianych dachów na zabytkowych obiektach.

           W przypadkach zalegającego śniegu, należy go usuwać z

           dachów przed spodziewaną odwilżą oraz należy dbać o stan

           orynnowania.

 

       -  huragany mogące występować zarówno w lecie jak i zimie

           mogą spowodować uszkodzenia dachów oraz całych budynków

           zabytkowych szczególnie w przypadku przewrócenia drzew

           rosnących w bezpośredniej bliskości obiektów. W przypadku

           sygnalizowania przez służby meteorologiczne o możliwości

           wystąpienia silnych wiatrów należy podjąć następujące

           działania:

           -  zabezpieczyć we własnym zakresie otwory okienne i drzwi

    -   powstałe straty natychmiast usunąć

 

-  katastrofy budowlane mogą zostać spowodowane głównie

    czynnikami zewnętrznymi i mogą być następstwem wcześniej-

    szych wichur czy zawiei śnieżnych. W przypadku katastrof

    budowlanych w obiektach zabytkowych należy bezwłocznie

    przystąpić do usuwania skutków oraz ewakuować zabytki

    ruchome z terenu zagrożonego obiektu.

 

-  teren gminy nie jest zbytnio narażony na ataki terrorystyczne

    czy też akty wandalizmu. Mała gęstość zaludnienia oraz duże

   odległości od wielkich aglomeracji miejskich minimalizują

   ryzyko powstania szkód w wyniku akcji terrorystycznych.

   Zagrożenie wandalizmem można zminimalizować poprzez akcje

   uświadamiające społeczeństwo oraz odpowiednie wychowywa-

   nie młodego pokolenia.

 

b)   w okresie konfliktu zbrojnego

 

       W przypadku konfliktu zbrojnego teren gminy może znależć

się w zasięgu działań przeciwnika  prowadzącego naloty bombowe bądź akcje dywersyjne mające na celu niszczenie

obiektów użyteczności publicznej takich jak drogi, ujęcia wody

czy też niszczenie sieci energetycznych.

        W wyniku tych działań może dojść do uszkodzeń lub znisz-

czeń obiektów zabytkowych.

         W celu zabezpieczenia obiektów zabytkowych przed w/w

zagrożeniami należy oznakować obiekty zabytkowe znakiem rozpoznawczym Konwencji Haskiej przedstawionym w załączniku nr 3 instrukcji przygotowania i realizacji planu ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji

         kryzysowych poprzez jego rozmieszczenie na:

                1)   dachach obiektów:

                      -  dachu płaskim – jeden znak

                      -  dachu dwuspadowym – po jednym znaku na każdej

                         stronie dachu

                2)  zewnętrznych ścianach:

                      -  obiektu pojedynczego – na ścianie frontowej i tylnej

                      -kilku obiektach na nieruchomości – na zewnętrznych

                          ścianach poszczególnych budynków wytyczających

                          zarys posesji

                3)  placach nieruchomości, na których rozmieszczonych jest

                      kilka obiektów zabytkowych – jeden znak o podwójnych

                      wymiarach 

 

                 

                     Do prowadzenia działań zabezpieczających zobowiązana

          jest jednostka organizacyjna posiadająca zabytki przy użyciu

          sił i środków posiadanych przez te jednostki. Organy samorządu

          gminnego udzielają pomocy kierując odpowiednie siły formacji

          OC lub jednostek gospodarki komunalnej podległych samorzą-

          dowi gminnemu.

 

                   Na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

         nadzór nad działaniami ratowniczymi i współdziałaniem z

         innymi jednostkami organizacyjnymi będzie się odbywać pod

         kierownictwem : 

                 WÓJTA  GMINY  KODRĄB – SZEFA  OBRONY       

                                   CYWILNEJ  GMINY

 +

artykuł nr 12

CHARAKTERYSTYKA ZABYTKÓW

               Na terenie gminy Kodrąb występują obiekty zabytkowe ujęte

        w rejestrze zabytków oraz w ewidencji konserwatorskiej. Są to

        obiekty nieruchome oraz ruchome. Najważniejsze zabytki nieru-

        chome to:

        1.Kościół rzymsko-katolicki w miejscowości Bugaj usytuowany

             przy drodze krajowej nr 42 zbudowany w XVIII wieku. Jest

             budowlą drewnianą o konstrukcji zrębowej, jednonawową,

             z prostokątnym prezbiterium i przylegającą do niego zakrystią

             W 1862 roku w ramach gruntownego remontu od strony

             Zachodniej  dobudowano murowaną wieżę.

        2  .Kościół  parafialny rzymsko-katolicki zbudowany w XV w.

             następnie wielokrotnie rozbudowywany. W kościele znajduje    

             się wiele obrazów, rzeźb, szat i naczyń liturgicznych będących

             zabytkami ruchomymi.

        3.  Dzwonnica przykościelna w Dmeninie. Jest wolnostojącym,

             dwukondygnacyjnym murowanym budynkiem przykrytym

             namiotowym lekkozałamanym dachem.

        4.  Kościół parafialny rzymsko-katolicki w Kodrębie wybudowa-

             ny w latach 1514-1517 na placu po rozebranym kościele

             drewnianym z XIV wieku. Kościół ten był wielokrotnie

             niszczony i następnie odbudowywany.

        5.  Kościół parafialny rzymsko-katolicki pod wezwaniem

             Wszystkich Świętych wybudowany w latach 1708-1711.

             Jest budowlą z drewna o konstrukcji zrębowej. Wewnątrz

             Świątyni znajdują się dwa ołtarze barokowe z XVII wieku.

             kamienna chrzcielnica z XVIII wieku oraz wiele innych

             zabytków ruchomych.

        6.  Dzwonnica murowana przy kościele w Rzejowicach jest

             konstrukcją trójdzielną przystosowaną do zawieszenia dwóch

             dzwonów. Wybudowano ją w pierwszej połowie XIX wieku.

        7.  Park dworski założony w początkach XIX wieku. Na terenie

             Parku znajdują się ruiny dworku wymurowanego w 1880 roku

        8.  Park dworski w miejscowości Widawka nad rzeką Widawką

             pochodzi z XIX wieku. Na terenie parku rosną m.in. stare

             dęby szypułkowe oraz lipy objęte ochroną konserwatorską.

        9.  Neorenesansowy dwór z początków XIX wieku w miejsco-

             wości Zakrzew. Dwór jest otoczony podworskim parkiem.

      10.  Park dworski w Zakrzewie zaprojektowany i założony

             w końcu XIX wieku. Jest siedliskiem wielu pomnikowych

             drzew: dębów, lip, jesionów.