główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję w dniu 28 grudnia 2018r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000,  poz. 1349, poz. 1432) zwołuję IV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2018 – 2025;
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2018 rok;
  3. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
  4. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
  5. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady gminy Kodrąb.

IV. Zamknięcie IV sesji Rady Gminy Kodrąb.